2011-12-26

Elkorcsosulás

(Vázlat.)
„Globalo-saurus”

A biológiai visszafejlődés az az elkorcsosulás,bizony hat és létezik. Nevetségesen kis helyet kap a biológiai tételek megalkotásában,mondjuk - elhallgatják,tudatosan. Az iskola könyvekben nincs róla még utalás sem,hiszen ez elvezetné az olvasót egy fajelmélethez,majd valamiféle alacsonyabb rendűség deklarálásához. A biológiai leírások ugyan beszélnek alacsony rendű és magasabb rendű szerveződésekről és az embert,mint biológiai objektumot az elővilág legfejeltebb változataként nevezi meg,de ennél tovább nem megy,mert az általánosításai a tudományosságának lényege és nem részletekből való összetett meghatározások felállitása.
Mint tudjuk a sejt központi szereplő az élővilág gazdag változataiban, így az általa létrehozott összetett rendszerek (másodlagos) építmények,kiépülések,”praktikus konstrukciók” . A sejt titokzatos rendszere hat minden körvonalazódó (korpuszkuláris) lényben az egysejtűtől a globalizmussauru-sig. (Ezt nevezzük korpuszkuláris cellák képződésnek,azok láncolatainak.) A Darwinizmus elmélete azt feltételezi,hogy az egyszerűből való összetett felé való fokozatos átalakulás, az így kialakuló bonyolult állapotok rögzülése bontja ki az élővilág sokszínűségét és ad okot/magyarázatot az ember kialakulására,közvetlen elődjének az emberszabású majmokat megnevezve. A fejlődés elmélet tehát egy határozott irány vektor melynek előjele és az egyre tökéletesebb változat kialakulása a környezeti és egyedi viszonyok összhangjában,arra alapozva működik. Nos ezt a pozitivista szemléletet a neodarwinizmus megpróbálja átírni és egyfajta egysíkú átalakulási mezőben képzeli el a biológiai sokszínűséget,a szuper egyenrangú idea a szociológiai terminológia visszhangja ként. Két dolgot kell egymástól elválasztanunk, a sejtalapú biofizikai rendeződés folyamatait (sbrf) és a gondolkodás rendszereiben megteremtődő értelmi rendszerszerveződéseket (grmér). Ez a két felépülés a biológiai szerveződésekben egymásra épülésükben hierarchikus jeleket mutatnak a testi-szellemi horizont egymástól elkülönítetten ,de kacsolódási pontok meglétével alkotja meg, az egy korpuszkuláris cellában megvalósuló állapotokat, a biológiai objektumokat,az összetett elemi egységek szervezeteit.
A sejt rendezési eleve és a test (testület,agy) rendezési elve,kapcsolatban áll egymással,de nem azonos ismeretkezelési dimenzióban van,tehát nem azonos kódnyelven cserélik ki ismereteiket.
A test eltérő működési feladatokra elváltozott/”korcsosult” sejt halmazaiban,mint szervek rész feladatokat végeznek. Az agyban az elme őszműködése a központi idegrendszer és szervei hasonlóan, számtalan részfeladat egymástól és az alapállapotokhoz viszonyított devolucióban jelenik meg ez a kiosztás. Most akkor miért ne lenne elkorcsosulás,ha már a z összes biológiai objektumban és annak felépítésében a devolució jelei és helyzetei jelen vannak. Korpuszkularizmusból tudjuk, a közösség és társadalom szintén post - biológiai organizmus és működése azonos a sejt univerzumok kialakulásához vezető emelkedőn,lépcsőfokok-on ugrálnak előre hátra. Evo-devo állapotok.
Aki nem akarja ezt tudomásul venni az megteheti,nem muszáj a fajkorcsosulást gondolat kísérleteinkbe beemelni,- az értelem Csipkerózsika álmaira ugye senki sem kíváncsi ?
Persze attól még az létezik és valóság a társadalmi mozgások sokszínűségében, a tökéletesedés és az elfajulás.
A tudomány úgy használja a fejlődés fogalmát,mint a fizikusok az éter jelenséget,ha szükség van rá előveszik,de megmagyarázni és egy realitásban a valóság részeként elfogadni nem tudják és nem akarják. A biológiai fejlődés fogalmát kettős értelemben értelmezik,de valójában kiépülésöl van szó ami természetes lehet mindenféle irányú.... A fizikai világban minden kiépül és nem fejlődik. A biológiai fenomén is része a fizikai világnak,tehát kiépülés. Így az emberi csoportok (korpuszkuláris cellák) az egyedek (sejtek) akarata alapján fokozatosan olyan kedvező csoportokat építenek fel amelyekben egy jól felismerhető szabályrendszer (software) jelenik majd meg. Az így bevezetett működési rend fokozatosan az agy bizonyos viselkedési rutinok részeként elraktározza és a környezet állapotaira,mint az egyén habitus kényszere (ehk) előhívja és cselekvési mintának használja azokat. Profánul ” a megművelt elméjével egy gondolat sémát követve cselekszik” (szocializáció) Ha nem,akkor az adott csoport működésével szemben hat és eldöntendő,hogy átalakulásra van e szükség,vagy elkellene fojtani a cella számára idegen sofware-t.
A kialakuló szabályokat,sokféle hatások,kényszerek,javaslatok,előírások,gyúrják egybe és az eredmény az az értelmi viszonyrendszer lesz amelyhez önállóan nyúlhatunk,követhetünk. Ennek rendkívül gazdag és sokfelé elágazó folyománya lehet. Tartalmaz alapértékeket és határeseteket. Dogmákat,tabukat,előítéleteket,tévedéseket,hibákat. A cél ugyanakkor mindenki számára érthető, akarat, a tökéletesebb állapotok megteremtésére . Vagy nem ?
Az ember nemesedik és tökéletesedik. Saját és csoport fejlődésének kormányzójává vál´hat/ik. Ez a folyamat az idők mélységeiben számtalanszor előre hátra mozgó torzulásokban (devianciákban)újra és újra teremtődőt. Ahogy mondjuk, a minőséget kiszorítja silányság és új minőséggé értékelődik,értékeli magát.
Az agysejt/idegsejt alapképessége a felépülési és szervezeti kapcsolatai alapján igazodik a kozmológiai determinanciákhoz,de a tovább alakulások során olyan árnyékolások alá kerülhetnek ezek a módosító elemek, amikor már saját (érdekeinek) igényeinek követésére eltér azoktól. A növények és állatok viselkedésében megfigyelhető a közvetlen közeliség tudati tükre. Az a világ képzet hatja át őket,hogy csak a jelen,velem kapcsolatban álló felülete a létezésem egésze.
Az emberben az agysejtek egy olyan többdimenziós létezés tudatot tartanak fenn,amelyben a múlt és jövő képzetei belakhatóak és kiterjeszthetőek a modellezés,a kódnyelvi rétegek összekapcsolása,a gondolkodás rendszerben tartása és azok kiépitése.
A szimmetrikus idegsejt sémák ugyan akkor igyekeznek hidat,összhangot létrehozni az ismeretek egyoldalú (aszi-állati gondolkodás) probléma megoldásaival/kezelésével szemben. Az így kialakuló új modellek,és fogalmi halmazok,képzet vázlatok, elvezetik az elmélkedést egy képzetes világmindenségbe,ahonnan az igazolásokat már felelősséggel kell/ene kezelni. A valóság és képzelet összjátéka döntően visszahat az ős habitus térképekre. A mindenkori modern ember hamar elveszti gondolati iránymutatóit. Képzetvilágából elővarázsolt állvalóság szemlélete elvezeti a lehetőségeiben rejlő ideális útról. Az utópiái a hatalmi, kényszerítő erők kezébe kerülve,szörnyű vérontások és társadalmi katasztrófákra vezetnek. Sorskérdése az uralom átvétele az aszimmetrikus gondolkodók kezéből.
Az ember biofizikai hordozója a teste, részeiben elkorcsosul,ha nem használja azokat. A kezünket nézve látjuk,hogy mind az öt ujjunk éltérően erős és alkalmas a fogás,tartás,babrálás... műveleteire.
Az elme funkcióit tekintve a viselkedésben leírtak adják ki a deviáns,vagy normális állapotok bizonyítványát és -mily meglepő ?- a gondolkodás hibáiról nem igen esik szó. A gondolkodás,amely ismeret kezelő műveleti elkorcsosulása,devolóciója,társadalom építésre való alkalmatlansága egyáltalán nem kerül megállapításra. Miért ?
Mert a tudományt behálózza az áltudomány,melynek így a begubózott igazságait egy végtelen hazugság kultúra gombolyítja és sodorja az aszimmetrikus tervei alapján folyondárrá.

Hogyan jön létre a korcs emberi közösség,majd társadalom ?

Ez egy súlyos kérdés és akiknek van felelősség érzete és egy csekély szimmetrikus gondolat kezelése fékezhetetlenül vizsgálat alá fogja azt venni.
Az elkorcsosult társadalmi rétegek meghatározása és elkülönítése,befolyásának megszüntetése,korunk legnagyobb kihívása. Messze meghaladja a gazdasági,energetikai,környezetvédelmi,felmelegedési..stb. Problémákat.
Az emberiség tudati állapota, az évmilliók során a súlyos természeti kataklizmák következtében eltérő módon rendeződött és az etnikumokban tovább elő különböző változatok napjainkra állandó összeütközések és közösség kiépítési zűrzavarhoz vezettek/nek.
Ha valaki azt próbálja bellitani,hogy a „etnikai sokszínűség hasznos”,a ”mindenki egyenlő értékű” a társadalom fenntartása szempontjából, és ezen megállapítások,kifejezések helytállóak,akkor hazudik. Nem téved,mert képtelen elismerni,hogy következtetéseiben korlátozott, a saját identitás körének gátlásai alapján, így a fogalmak torzításában védelmezi a hibás meghatározásait. Ez olyan törekvés,mintha húsevő baktériumokat telepítenénk a szervezetünkbe.

Az ”emberiség egészsége” két tényező kereszteződése alapján a fiziológiai egyensúly és a viszonylag hosszú ideig jól működő test állapota,valamint a gondolkodási rendszereinek a közösség építés,fenntartás,fejlesztés,őrzés,folyamataiban betöltött szintjei alapján határozható meg.

Felmerül a kérdés,-Ki hivatott eldönteni,hogy az egyén a gondolkodási rendszereiben,közösség építési,fenntartási,fejlesztési,őrzési,feladataiban mennyire helytálló és ”egészséges” ?
Nos,ez számomra megválaszolatlan.
A Neondarwinizmus szerint,az emberré válás/történés szabad irányú mezőin kialakuló emberszabású lények alapján történ.,Bizony ez hamis képlet,minden emberszabású majom populáció, valamilyen devoluciós elágazás fraktáljai,vagy vektor processzusai. Az állatkerti majmokban egy elkorcsosult ember tudati leépülését és testi darwinizmusa átalakulását láthatjuk. Olyan biológiai zsákutcákat amelyekből nincs kivezetés,kihátrálás.
Az igazsággal fájdalmas szembenézni,de akinek van bátorsága az mindig,minden időkben megfogja tenni. Ha egy földrészen évezredekig elszigetelődve marad egy embercsoport,nos akkor nincs garancia a kultúrájának,tudati világának valamilyen egyenes vonalt mutató növekedésére. Pl. Húsvét-szigetek.
Az aszimmetrikus gondolkodás elfojtása az embert átemelheti egy olyan ismeretfeldolgozási lehetőségbe amely feltehetőleg a földön kívüli biológiai (nevezzük,korpuszkuláris) összetett rendszerekben már jelen van. Ezt nevezik ezotériának ?
Nem hiszem. Lehet egy kicsit tágabban és átfogóbban kezelni bizonyos kérdéseket. A tudománynak kell kialakítható területeinek lennie,amelyek megadják az alapot egy rendezési elvre amelynek nem vezetnek szálai a az elkorcsosult probléma megoldások habitusaiba. A tanácsadó testület,vagy mindentudó,befolyásos vasutasok kora lejárt. El kell választani az ocsút a magtól.
Ennek feltétele,egy munkaterv amelynek ugyan sok a rajongója,de kevés az értője. Világmegváltó eszmék tehetetlenül elvesznek az aszi-gondolkodók kezei között.
A világpolitikai/gazdasági szerkezet működési mechanizmusa a szabad protekcionista túlhatalom öntörvényű forgószele következtében,állandó kataklizma várás és a hatalmi ernyők árnyékában tenyésző aszimmetrikus elméletek erőszaktétele minden ellenpontra. Ez azért érdekes,mert az ellenpontok nem alternatívák,hanem ugyan annak a kozmológiai mechanizmusnak az alacsonyabb rendű tükörképei. Ezért mondják a kétpólusú világrendszerekre,hogy az egyik kolera a másik pestis.
A világ egyetem kegyetlen fizikai változásai igazolás minden emberi kegyetlenségre,brutalitásra, igazságtalan állatias,barbár megnyilvánulására. A fejlődés mítosz és a kiépülés autonóm erők alapján újra ismétlődő. De a megértett és elért előnyöket miért semmisíti meg újra és újra megépült társadalmi szerződéseket/szövetségeket ?
A sejt városállama a környezetében található anyagok helyett,annak hiányában fokozatosan félkész/kész termékek felé fordult. Saját sejtcsoportjait falta fel (Nascens-canibalis) Az így elkülönülő sejt világ lett növényi ásványevő és kannibál az az növény evő. Az idők új aszimmetrikus döntése továbbra is a félkész/kész után kutatva egymás kannibalizmusában ragadozó és a növényzabálókra vált szét. Az ember első korporációi a modern idők húsevői. A nagy konzorciumok felfalják a kicsiket,és most majd egymásnak fognak esni hamarosan. Az ember nem ásványokat és alap elemeket eszik/iszik hanem sejt komplexeket. A társadalom építés módszere ugyan ez. Nem alapjaiból építik fel a termelés,elosztás,büntetés, jutalmazás jog és erkölcskövető kereteit,hanem az előző félkész/kész termékek időnyerő (aszi) korcs,torz változatait választja.
Hogyan teszi ezt az elménk,a a testöl független korpuszkuláris cella ?
Ugyan így. Félkész/kész alkotmányok, tanítások,elvek,eszmék beépítésévél,elorzásával.Ezért a működés nem tartalmaz egybefüggő és egymáshoz illő elemekkel építkező állapotokat. A társadalom elemi egysége az ember, nem tanulhat meg gondolkodási sémákat,amelyek az évezredes habitus viszonyok alakítottak ki és az,az idegsejtjei alapvázait egységbe rajzoló genomok következménye. Nem tanulhat meg testi készségeket ugyan ezekből az okokból. Mégis elkeveredve együtt kell élniük és boldogulniuk. Isten nem a nyelveket keverte össze,hanem kialakított az aszimmetrikus állatias viselkedéssel szemben egy szimmetrikus tudós gondolatkezelést. Amely nem akar félkész/kész termékeket zabálni és újnak kiadni magából,hanem a többszörözés nyomán egyre tágabb horizontra bontani a valóságot és törekszik az egységes világszemléletre,világlátásra. (Anti-korpuszkularizmus.)
Feltételezem,hogy a gondolat menetem először sok, mélyen aszimmetrikus gondolkodót is arra késztet,hogy fogást találva rajta a saját beszűkülő eszmevilágába terelje azt. Ez nem fog sikerülni mert a korpuszkularizmust nem lehet elbontani,sem feloldani semmilyen más nézőpontokkal. Az Anti-korpuszkularizmus pedig a korpuszkularizmus a kozmológiai meghatározókra épül így előbb utóbb más (szi.gondolkodók) is rájönnek hatásmechanizmusára.

A globalosaurus kialakulása már megtörtént. Ragadozó pofáján az állandó háborúzás vére csorog. Szíve bátorsága, a ragadozó fölényével ront neki a kisebbnek. Agya mogyorónyi, az abszolút aszimmetrikus gondolkodás alfája és ómegája.

Molnár Ferenc2011-12-24

Facebook

„A te barátod, nem az én barátom”

Korpuszkuláris kiegészítés: „A te ellenséged,nem az én ellenségem”
Először mindenki meglepődhet a két állításon,de ha komolyabban elgondolkodik rajta megértheti a benne rejlő valóságot. Az ismeretségből,barátsággá,való átalakulás folyamata egyedi és jellegzetesen az adott személyiségből formálódó jelenség. Az szövetségi rendszer ami a barátság, azt jelenti,hogy lojálisak vagyunk kölcsönessen egymáshoz. Általában egy párviszony,de beszélhetünk baráti kőrről is. Minél tágabb annál messzebb a barátság intim,mintegy szeretethez/szerelemhez hasonló zártságától. Ahogy mondani szokás manapság, rengeteg barátja van az interneten,de egy sincs a közelében.
A „Facebook” -Minek nevezzelek ? - portál egy rafinált nemzetközi nyilvános kémprogram. Több célt valósit meg rendszerében. Az egymáshoz kapcsol embereket,-fotók,vélemények,nyilatkozatok,érdeklődési körök alapján. Felrajzolja azokra a hálózatokra,amelyeket az általunk nem sejtett ismeret igények alapján, kémkedésre felhasználhatóak. Tudjuk a háttér hatalom paranoid és kíváncsi. Igazságtalan és arrogáns. Mit kellene tudnia rollunk ? Utáljuk az összeesküvéseket. Különösen az ellenük kialakított állandó megfigyeléseket sunyi,alattomos lehallgatásokat,besorolásokat,megbélyegzettséget, elkülönítéseket,összeboronálásokat. Irtózunk attól,hogy Baráti szálainkat,cimboraságainkat, komáinkat,sógorainkat,rokonainkat felfűzik és egy korporációs rendszerbe és ha akarják valamilyen bűnbe, terrorizmusba belefonhatják. Az erőszak mindent megtehet és meg is tesz. Nincs okos belátása a - mit lehet és mit nem szabadról. Minden az övé, azt képzeli a a gondolataink is -amitől fél,mert afölött nincs hatalma. Az erőszak tevő hibbant, a háttérhatalom rafinált. A besúgok áradata közepette,nem tud rendet tartani,sok a kettős ügynök. Valójában mind az. Egyedül akar lenni a paranoiájával a kisember megfigyelésében. Védtelen,mert szövetségesei,közvetlen közeli alattvalói,”barátai” megvetik,gyűlölik,pusztulását óhajtják. Hiába fullasztja pénzbe és befolyásba őket,a fordulatok pillanatában egyedül maradnak és lekaszabolódnak. A régmúlt és a közelmúlt elborzasztó eseményeiben mutatkozik meg a diktátor és a szolganép viszonya. Nincs semmi megfogható ígérete a barátságának.Az érzelmi hamisságok tengerében a háttérhatalom megpróbál elemezni és programterveket kidolgozni. Az új technikák új reményekkel kecsegtetnek. Persze aki komolyan szövetségeket sző az nem nyit fiókot a Facebook-ra,de ez egy olyan helyzet amelynek induláskor még nem tudjuk a kimenetelét.
Van Fészbukod ? Igen . -Na de minek ?
Blog,email,fórum, web szalmakazlak. Minek ?
Mélységében irányítható és megváltoztatható minden az interneten, a webmester szándékai szerint. Nem fogtátok még fel ? Google,Microsoft,Facebook,Youtube... rejtett háború a kisember felett és ellen. Meghatározzák profilunkat,ellenségeinket,étvágyunkat,hitetlenségünket és vágyainkat.
Mikor jön el az internet égetési pogrom ? Mert ami benne folyik,rejtezik, az egyre halmozódó technika ellenességet és utálatot halmoz fel azokban, akik tovább hajlandóak gondolni az egyre cselesebb praktikákat, állapotokat.
Hozzá vagyunk kötve,mert az ismeret forrása egyben a mérgezett gondolatok vizenyője elménkbe furakodik,felhígítja az igazságot,elleplezi a valóságot. Megismerjük a titkokat,összeesküvéseket. Gondoljuk,- Már ez sem igaz.
A zárt diktatúrák elsőre betiltják az internetet,Youtub-ot,mert az „ellenségei” behatolnak mint hamis propaganda a közéletbe és lázítást gerjesztenek. A szövetséges diktatúrákat a háttérhatalom meggyőzi a despotákat,hogy nagyobb a nyereség a tömegek megszondázásában mintsem a zűrzavaros rövidfilmek,kétes értékű anyaga,vagy a rendszerellenes előadások,ellenőrizhetetlen fotók,dokumentumok nyomán valaha is kialakulhatna. Minden eszköz két élű,használható egyaránt jóra vagy rosszra. A Facebook kifejezetten a konspirációkra megtervezett internet polip. Térképe ártatlan,naiv,bolondos emberek tengerét alkotja,akik azt képzelik,most modernek,átélik a jövö egy szeletét,összekapcsolódnak fűvel fával,kapnak valami újat és ingyen van. „Nem, fiam ez a pokolba vezető út” (Crish Rea)
Csak az egérfogóban van a sajt ingyen.
A Virtus,Posta Imre,Kurucinfó,Index és társai gyűjtő helyek a kontrollált ellenőrzések,önfeladások, önkiszivárogtatások közösségeire. Csak legyél felhasználó ,-Megvagy ! Nem bújhatsz el többet. Kapcsolataid az ismeretség folyosód. Gps,megmutatja hol vagy telefonoddal sz.gépeddel most valós időben,csak aktiválni kell az elpusztításodra beépített,bombát, sugárzást,vegyszert és kivagy iktatva. Most akkor ki is a terrorista ?
Madarat tolláról embert internetes barátairól ismered meg. Egyszerre van jelen az érték és az értéktelenség. Az eredmény egy önbomló folyamat. A rendetlenség fokozatosan győz a rend felett. A kontroll programok pedig kiszűrik az „anyagot” a mit az arrogáns kamasz programozók kiagyaltak és fejfájást okoznak az idősebbeknek.
A sok összekötött szál,már ma is felkeléseket,lázadásokat,”spontán” tüntetéseket gerjeszt. Ezek kísérletek. Hatás felmérések. Irányított mozgósítások.
Csak figyelj és gondolkodj. Lehetőleg szimmetrikusan. Növeld az ismeretlenek számát képleteidben,mert az elvezet a titkokhoz. Az aszimmetrikus gondolkodók intelligensek,de buták.

Az Internet végnapjai ?

Az internet abban a formában amit ma használunk,fokozatossal megfog szűnni. Átalakul egy szűrt,leárnyékolt,tiltott,rejtett,"tény-kontrollált" formába. Ez részben szükséges és indokolt,míg bizonyos esetekben hatalmi visszaélés. Diktálja a helyi, szervezeti,vagy háttérhatalmi csoportok összeesküvései, igényei.
Már az elején sejthettük,hogy ez nem lesz így jó. Mint a zabolázatlan vadlovak kisemberek és nagyok,okosak és buták,ravaszok és naivak gyülekezete. Jó és rosszakarók. Elfajzottak és tiszták...tülekednek itten...
Ahogyan a klímaváltozás,környezett szennyezés,állat védelem,humanizmus, erkölcs,demokrácia,stb. gyűjtőfogalmak működnek a stream mediában azt, az önkontroll és a hivatalos iránymutatások szabályozzák. A média evolúció ,új osztálya a web-saurus, teremtői keze nyomán,vissza nyomorodik a nyomtatott és képi eszközökkel dolgozó vadállatok színvonalára.
Figyeljünk fel rá! Teremtői nem egy önálló, a véletlenek ismétlődő kísérletezés alapján beálló tökéletesedés. Nem, - egy tudatos teremtői,átalakítói munka. - Nesze neked Darwinizmus.
Ez az interneten persze ez nem olyan egyszerű. A lavina szerűen kialakuló kalóz, underground indulatok elszabadultak és az ismeretek kiosztása,nyilvánossá tétele,elérte szabályozás és szűrés,a hazudozók és álcázók felépített határait. Legalább is azt a mértéket amit még el lehet viselni,bár a tűrés határ különböző, egyedek,csoportok részérről ők és mink ugyanis eltérő érzékenységet mutatunk. Többféle hatás érvényesül a webben. a brutális hazugságoktól a hátborzongató valóság feltárásig a skála,rendkívül szerte ágazó és nehezen azonosítható. Valamilyen oknál fogva bizonyos emberek jól érzik magukat a csalás,hazugság,képzelet,mese,világában. Ez feltételezhetően személyiségükben kialakult alap habitus, ami a neveltetés,örökletes tulajdonságok és a környezet jutalmazási formái váltanak ki és tartanak egy életen át ható, ön és más áltatás,ámítás állapotában.( Nagy könyv falók,újságolvasók szerencsétlenek. A szómágia bűvöletében élnek,halnak) Míg mások utat készülnek vágni az ingoványban és a feltárásuk,útkijelölésük mintegy két dimenziós sziszifuszi botorkálás,kevés értékelhető eredménnyel,addig az illúziókban tévelygők egyre feljebb pörgetik az állom látásukat az ,irodalmiasitott vallási/politikai/tudományos világképeikben.

Az igazság megismerhetetlen. Meg,- kit érdekel ?A valóság elborzasztó. Na, ez már haszonnal jár. Ki akar szenvedni a az igazság förtelmes,hideg digitalizált állapotában. Igen és nem,fekete és fehér,bűnös és ártatlan,tények és okok valóságában ?
A morális homokozókban, a felkent jogtudósok olyan bűvész mutatványokra képesek amelyet földi halandó el sem tud képzelni. A megformált és előadott,tanított tudomány szöveg testeiben egy olyan szóhasználat érvényesül amelyre egyszerre a hígító és oldó szere az azt elemző értelme tovább értékelése előtt. Maga a szó öli el benne a tudást.Mindenkinek a saját tudományos felfogásáért keményen meg kell küzdenie,mert az iskolák képzése,valamiféle lexikális készültségre lettek beállítva és a dogmák,sablonok,összkomfortos vízálló nézetek ügyesen egymásba csatolt szerelvényeinek a vissza öklendezését követelik. A papírokkal igazolt és auktoritásokkal lehorgonyzott igazság szféra,nem okoz felüdülést az egyén töprengései és ismeret kezelései közepette,az elveti/fékezi a kutathatóság indulatát. A könyvek többsége határesetek megalitjai és a belőlük húzott határok és mezsgyék újra rendeződő labirintusban terelgetik az értelmünket. Az internet a Wikipédiától a wikileak-ig megtett útja szigorú felügyeletben megvalósított konspiratív ismeret temetővé alakuló értelem elhárító mechanizmussá vált. A Google kereső motorja egy bonyolult software alapján félig áteresztő tükörként politikai és hatalmi besorolást nyert.
Az igazság szabaddá tesz,de ennek a szabadság foka rendkívülien alacsony. Valamilyen tört érték a nulla és az egy egész között.

Ki -helyesebben,kik-azok akik félnek ? Félnek az egyes rész és egész igazságok előadásától. A tudomány mindennapivá tételétől a világszemléletek tárgyilagos bírálatától, a közösségi rendszerek,vallás/politika mentesítésétől ?A feladatok józan kijelöléseitől ?

Gondolkodásom,mára már annyira túlterhelt az "kiszivárogtatásoktól" ,hogy a világról alkotott képzeteim sorra összefüggéstelenekké és határtalanul összeolvadó radioaktív olvadékká vált. Az igazság,fájó seb,amelynek még a rá vonatkozó rendszerezése is értelmezési stressz és harctéri idegességbe kényszerít. Minden embernek önmagában rejtett valóság felfogása mérettetik meg,ahogyan kezeli a hit és meggyőződés mérőrúdjait,reflektorait,elfogadási kapuit,értelmi zsilipjeit. Akinek füle van a hallásra...igen, az ismerteknek hangzása van,a véleményeknek íze, a látványoknak illúziói. A hamisan megalkotott színfalak előtt szélhámos színészek és kóklerek játszanak velünk,mialatt ugyan annak az előadásnak szenvedői és rajongóivá lettünk,velük együtt.
Az igazság egy és oszthatatlan . Valóban ? Akkor hol van elrejtve ez a frigyláda ? - Melyből üdvözülés áradhat mindannyiunkra. Az internet közös ideghálózatunk az emberiség földünket beborító hálózatában,de még messze nem mindenkinek. Aki most itt tolong a moslékos vályú körül még nem tudja,hogy részese egyfajta központi idegrendszert létrehozó hálózati főnökségnek. Szőröstül bőröstül. Gondolatai,vágyai,bűnei és álmai,kapcsolatai és indulatai cseppenként csordogál a nagy gyűjtő helyek tárolóiba. A kiértékelések eredményei döntéshozók asztalán van. Fokozatosan egyetlen világuralmi elmévé egyessül a sok szakadár,kelekótya eszmedoktor. Kiköltik az ö sajátos igazság kezelési doktrínájukat és a bennünket devolució alá vonó webistáni agyzsugorítók foglyaikká téve belesimulunk a nagy korpuszkuláris TEST-be. Ez a harc lesz a végső-nekik- vagy talán csak az utolsó emberiséggel szemben megvalósított végutálat.

A gondolkodás, az ismeret kezelés eszköze. Aki gondolkodik,- az ismereteket akar és nem ökörnyállá bontott szólamokat és tudományos doktrínák pókhálóit. Ugyan akkor mink az egyszerű emberek, képtelenek vagyunk önmagunkat és közösségeinket meghatározni,igazságainkat megfogalmazni. A konspirátoroknak adva át sorsunk,lemondunk a dolgok szívmelengető szimmetriáiról és elvetélve fuldoklik jövőnk magzata az aszimmetrikus igazságok fojtogató tekervényeiben. Az "egyszerű" igazságok nem adnak ki semmilyen értelmes mozaik képet a valóságról a világról. Annak, megfigyelése,tanulmányozása,megértése,jellegzetességeinek szabályellenességeinek elfogadása és a ránk mért feladatok újra tervezése a közönséges szólamok és előadó mágusok leegyszerűsítései ellehetetlenítik.
Az internet most majd elváltozik, alig észrevehetően elhülyít,kitéríti súlytalan és jelentéktelen légies befolyásunk a világ ismeret káoszában.
A kialakuló új káprázat,már egy új emberre talál. A belőlük felépülő világpolgár,degeneráltsága,minimalizált igazság vágya előáll mint a jövő értelmi -szauruszainak embriója.

Tökéletlenek vagyunk és tehetetlenek.


M.F
rémálmodozó