2012-01-28

Visszafejlődés

(Devolúció 2.) (Vázlat.)

Apám használt egy kifejezést,amit akkor mondott amikor valakiről megkellet határozni,hogy emberi értékét minden különösebb patikamérleg nélkül .
"Alja ember"
Ez a meghatározás a magyar nyelvben az előítéletek hozták létre,mert a munka közösségei,-és itt csak is a paraszti élet csoport munkáit érthetjük -mindig kialakul egy rétegződés amely nem mást mint az egymáshoz és az elvégzendő feladatokhoz való viszonyt határozza meg.
A falusi élet – és ez szinte általánosan érvényes az egész kerek világra – döntően eltér a „városias” életközősegektől. Teszi ezt annak következtében,hogy a feladatai mások és a benne felgyülemlő alkotó elemek önszerveződése eltérő képességű,minőségű,emberekből tevődik össze.
A falú, korpuszkuláris cella-ként erős rendszerszervező erők nyomán ,takarékos és következetes meghatározások vezérlik. Rend és fegyelem,összetartás és őszinteség. Nem sok tér marad a képzelgésekre,álságos,hamis világlátások használatára. Alapvetően az önfenntartás és a folyamatos élelem előállítás a feladata. Amelyben az összefogás,együtt érzés, együtt gondolkodás alaptónusa a mindennapoknak. A barátias és megelőlegezett bizalom,egy alapvető igényből születik. Az otthagyott jószág, ház,a birtok őrzése,felügyelete,a környezet ápolása és rendben tartása csak is ilyen keretek között valósulhat meg. A falú élete,nem szentimentális és romantikus az évezredek lassan formálták ki azokat az előítéleteket amelyek azután rövid meghatározások formájában kiegyenlítő hatásúak lehettek a „város” felől érkező folyamatos támadások,behatolások,hódításokkal szemben.
Nincs tökéletes összetett rendszer. (Korpuszkuláris dogma.) Nem is lehet,mert az összetettség növekedése a hiba százalékok és a kapcsolatok bonyolódása, az ismeret torzulások áradatával egyre érzékenyebb és sebezhetőbb állomány használatával kell tovább  működnie.
Az ideák ütköznek a tapasztalással és a javítás-kiegyenlítés csak késleltetve kerül bele a rendszerbe. A falú gazdasági kiépülése,földrajzi éghajlati környezet/háttér és az ember állománya alapján,valamint a más falú cellákhoz való viszonylatai határozzák meg. Így kialakul egy bonyolult értékrendszer amelynek alkotó elemei részben változatlanok,másrészt állandó átalakulásban vannak. Az alapvető veszély/előny a betelepülök, a beáramló népesség,annak összetétele emberi minősége alapján következtethető ki. Túlnépesedés a városias kialakulás felé vezet a kihalás pedig pl.az elvándorlás miatt következik be. Tehát nincs ideális falú,a város meg maga az elkorcsosult ,visszafejlődött értékrendek nyomvonalán kiépülő emberi gyűjtőhely.
A városban az emberi érték másodlagos, a faluban felvázolt állapotok értelmezhetetlenek itt. Tengernyi ember,mint haszontalan alkotó rész kétségbeesetten keresi az élelem,lakás,munka lehetőségeit. Mialatt kialakulnak a városlakó despota rétegei,amelyeknek kiszolgálása,ellátása és őrzése kell hogy legyen/kialakuljon. Az így létrejövő kényszer összefonódások egy penetráns és undorító emberi létezés generálnak,amelyben a „hülye beszéd” a „tudományosodás” ,”tájékoztatás”,valamint a „politizálás” fogalom csoportjai köré intézmények,szervezetek,ügykezelési hatóságok,oktatási és szervezési bűnbandák kialakulása teremtődik meg. A pénz,mint a fizikai munkát megváltani képes, fizikai és szimbolikus fenomén,egyfajta stabilitást és biztos jövőt garantál ennek a szemétdomb szerű, falanszter korpuszkuláris cella képződménynek. Az így létrejött anti-falú szerkezet értelmezése már nem lehetséges az előítéletekre bevezetett egyszerű fogalmakkal,mert a képlet sokkal bonyolultabb és az összetevők,alkotó elemek (emberek) már nem ugyan azon a kód nyelven beszélnek. A „hazugság kultúra” kibontja vitorláit és megszületnek ebben a kőrengetegben,modern patkánylabirintusban a képzetes munka,a fantázia teljesítmények és a világ, a gondolkodás erőszaktételével való átrendezésének förtelmes ideái.
A falú nem teremti meg a gondolkodás, földtől elrugaszkodott,a tapasztalásoktól eltérő ábránd horizontokat,mert az végzetes lenne létezésére. A szimmetrikus gondolkodás és a termesztés/tenyésztés tudatos,okszerű,értelmes,elemző, gyógyító,jobbító,hozamnövelő,érték teremtő,nemesítő indulatok közelében marad. Minden tudás és tudomány eredete,forrása és kiinduló pontján vagyunk. Az anyagok,eszközök,tulajdonságok,jelenségek,viszonyok,bekövetkezések, megvalósulások,tapasztalati és értelmezési horizontján.
A városiasság mint egy telhetetlen éhes és garázda, kakukkfióka-nevelde,tele idegennel,vagy elidegenedett,aszimmetrikusan gondolkodóval és ennek nyomán garázdálkodó selejtes,korcs emberi önképzőkőrök megfeneklett poklában,hazudja maga elé a „fejlődés mítoszát” a „civilizáció értékrendjeit”,a „polgár eszmét” amely nem más mint az egymás könyörtelen kihasználása, kiszipolyozása és felőrlése,valami esztelen és javíthatatlan destruktív belterjes  kannibalizmus kiélése a határtalanság és önellenőrzés jogán/hiányában. Itt az érzi jól magát akinek nincs kontinuitása ,szerves kapcsolata eredete,identitása és légies világfelfogásában a környezetével szemben határozottan megfogalmazott elvárása,igényessége.
Alja emberek

Sokszor használom írásaimban a szimmetria /aszimmetria kifejezés párt,fordítsuk le magyarra mert témánk érthetőbbé válik.

A szimmetria,az azonosság és egyenlőség,valamint az azonosan egyenlő/ség fogalma/i alapján,azt a jelenséget nevesíti,amikor a látvány,érzet tapasztalás és elemzés egy olyan gondolkodási műveletben értelmezi a fizikai világ megnyilvánulásait,amely a korpuszkularizmusban vetődik fel először és utal vissza szimmetria lényegére és ez  így hangzik:
 „ A világmindenségben és annak elemi részleteiben,nincs kitüntetett hely.” (Kd.) Ennek a mondatnak azután tágabb kifejthető értelmezései lehetnek,de mondandónk szempontjából fontosnak tartom,hogy világossá váljon számunkra,hogy a gondolkodás a szimmetrikus ismeret kezelésből alakult ki és ennek következménye az időtlen ismeret kezelés. Az az a végtelen bölcsesség iránya.
Ez ad lehetőséget az összetett rendszerek kialakulására és azok működésére. Az aszimmetrikus gondolat kezelés ugyan akkor az aktuális,helyi viszonyok és helyzetek gyors időnyereségre (haszon viszonylatokra) kialakult másodlagos kozmológiai képződmény/meghatározó. Következmény rendszerként a rövid élettartamú összetett rendszerek versengése és egymás kiszorítása mellőzés,elpusztítására használható ismeret kezelés.
Röviden:
Az időtlenség összetett rendszerei,atomok/világmindenség, szimmetrikus gondolkodás eredményei (Isteni képződmények) míg, az időfüggő, az idő,mint a körkörösségbe zárt véglények(összetett rendszerek kialakulása/keletkezése az aszimmetrikus gondolkodás mesterséges képződményei.
Mellék következtetés,hogy az embert és az általunk ismert biológiai objektumokat egy aszi Isten teremtette. (Az ótestamentumnak van igaza .)
Mindezek ellenére,az összetett rendszerek tulajdonsága a a gondolkodás (ismeret kezelés) szabad eljárás megválasztás lehetősége,annak aki tud összetett fogalmakban gondolkodni. Az így kialakuló ellentmondás abból fakad,hogy a győzedelmes és hitvány,buta,semmirekellő,alantas aszimmetrikus gondolkodással szemben a természet figyelő és azt elemzően,mérlegelően rendszerező paraszt ember egyedeiből fokozatosan kibontakozik egy magasabb rendű,nemesebb és az összetett rendszerek szempontjából, egy a világ átélését és megértését egy több dimenzióban való felfogás „új ember” típusa. Az igazi homosapiens,röviden szi-ember.
Minden lépésünk amely eltávolít a falutól egy szögelfordulás az elkorcsosulás felé.
Az alja ember a faluban elszegényedik,kiközösítésre kerül,mialatt városias szemétdombon,fényes megélhetési lehetőségei vannak,lehetőségei a szakszerűen megtanulható bűnözésben korlátlanok. Elméjében az aszimmetriára való hajlam felerősödik és parazita volta sikeresen bevezeti az értéktelenség - amúgy - izgalmas világába.

A világ nem áll meg, az új ötlet -a városból – a falu városiassá tétele. Ez egy igazi globalo-saurus furfang. A falu szervezése nem önerőből és részben elszigetelten,hanem a városiasság ismérvei mentén történik. Az amúgy is csökkenő egyéni gazdálkodók eltűnnek és látszat intézményekben bonyolult szabályrendszerek alapján élnek. A tilalmak és szabályzatok bevonulnak az ősi,több ezer évet felölelő kapcsolatrendszereikbe. A termesztés/tenyésztés a  „tudományos” műhelyekből érkezik és az aszi -ember kialakítja a már önellátásra teljesen képtelen „olyan mint a falú” modelleket. Az itt élni akaró,egyre gigantikusabb a túlszabályozás szenved el. Már semmi sem a régi,aránytalanul nagy teret kap az új közbeszéd a „ hülye beszéd” alkategóriája. Közvélemény formálás új utakat keres. A kommunizmus-látszat hitélet-liberalizmus-egysorsú működés konglomerátum az aszi teljes túlhatalmával.
A szimmetrikus világ felfogás fokozatosan üldözendő bűnné válik
Tehát az evolúció-devolúció ingája a gondolkodás horizontján fokozatosan az elkorcsosulás felé billen. A deviancia és a korlátlanság,bevonul a szórakoztatás nevű pótcselekvésekbe. Az elemei alkotók (emberek) viselkedése és léte egyazon időben a minden részletre kifundált szabályozás és egyenmüködés lesz.
Általános gondolkodásunkban a szi-aszi megkülönböztetés nélkül aszimmetria áll be,ezért mindenki eldöntheti,hogy hogyan viszonyul a felvetésemhez. Az elkorcsosulás/elfajulás és az elemző/mérlegelő kiépülés/nemesedés (a fejlődés értelmezhetetlen kifejezése helyett) minden részletére kihat az ember biológiai és szellemi tevékenységében. Az egysodrú,egyvonalú,gondolat képzés az ember általános önmeghatározását,értékátalakulását akadályozza. A nevelés és oktatás tükre a nevelő,oktató felfogásának és képzési módszereinek minősége/milyensége. Ha ebben nincs meg a korpuszkuláris szemléletmód akkor a technikai és gazdasági kiteljesedés egy oktalan egyre vékonyodó értelmi állománnyal találja szembe magát. Az aszi-ember nem alkalmas érték és minőség megvalósítására,hiszen fel sem fogja,meg sem érti a jelenség lényegét és veszélyeit.

Az alja ember nem alkalmas munkára,felügyelet nélküli rendtartásra,felelősségteljes közösség kialakítására,jog és kötelesség követő magatartásra,utód nevelésre,igazságosság megértésére,önzetlenségre,együttműködésre, együttérzésre.
Viselkedése megmutatja az ember hogyan válik el a külső jegyei hasonlóságai ellenére a belső gondolat kezelés rendszerétől. Kinyilatkozásaiban az általánosítás nem a részletek elemzéseiből hozott végkövetkeztetés,hanem a rejtett,alantas, haszonelvű szándékok előadása.
Az alja ember,közöttünk él és képmutatása jutalma ként messze felül múlja,balga,naiv,parasztin társait.
Ez társadalmi és világnézeti probléma.
Felesleges olyan mesterséges gondolatkísérleteket,ideákat,vagy hibás általánosításokat okolni az alja ember/nép/társadalmi rendszer,meghatározására. A hiba az elménkben van beprogramozva. Nem lehet lopni megtanulni egy hét alatt. Ahhoz több generáció, tudatos képzése szükséges,hogy az utód megtanulja,hogyan kell uzsorázni és becsapni a parasztint...


Összefoglaló:
Szimmetrikus gondolkodás
Időtlen elemzés,mérlegelés,következtetés.
Eredmény, okos paraszt.
A gondolkodási horizont állandó bővülése.

Aszimmetrikus gondolkodás
Idő függő,válogatás,taktikázás,ravaszság,leegyszerűsítés,korlátlanság.
Eredmény,intelligens alja ember.
A gondolkodási horizont állandó beszűkitése.


Molnár Ferenc

2012-01-14

Jogász diploma

„A baloldali érték”

    Nyilván értjük,az idéző jel meglehetősen gyenge befoglalás egy penetráns kifejezésnek.
Aki elszenvedte annak fogalma lehet róla,aki ma halj annak - egy darabig - mérgező szellemi dudva elültetett magva lehet,mert az újszülöttnek minden vicc új.
1982. Az egyik kétes tekintélyű állami intézményünk kerületi fiók vezetője, Dr.P.Imre a főváros haszontalan kommunista szolgái között egy jelentéktelen figura volt. Őre az irodának,ügynöke a rendszernek,basája a kolléga nőknek és atyáskodó barma a beosztottjainak. Ezt így vettük tudomásul. Mindenkinek van valamilyen főnöke. Fontos posztokat maga körül faji alapon válogatva sikeresen körülbástyázta karrierét. Ennél tovább már csak forradalmi időkben juthatott volna,amikor is a „befolyásos vasutasokból” még a nép atyja is lehet. Ma, -ha él - bizonyosan a tovább viruló rendszer bázis szavazója. Életútja nehézségeit feloldja,előbb hivatásos katonai ,majd politikai tiszti  ténykedése  -ami nem ugyan az, az emberi minőség. Új, vállalt gondjait az állami intézmény szerény igényessége elviseli. A megfelelő ember a megfelelő helyre került. A bűnös város, közepesen bűnös hierarchiájában mint egy - „már nem kell annyira lihegni és furakodni” pozícióban,kedélyes és leereszkedő módon közénk  is ki ki jött igazgatói szobájából. Féltük és utáltuk,ahogy azt szokás volt. A fizetéseket a pénztárnál vettük fel (pénzintézet lévén) kivéve P.-t akihez a pénztáros nő,égre emelt tekintettel vitte be mindig az ismeretlen tartalmú borítékot.
Csoport vezetőink tanácskozásai, havi rendszerességgel ugyan ebben a szobába zajlottak. Tartalmuk és rendeltetésük, az éves tervek állása és az új és új üzleti elképzelések tárgyalása körül folyt. Ami hozzánk lejutva,azt jelentette -még több pénz behajtása az állami bezsebelő rendszerbe. Ügyfeleink a bűnös város szolgái és urai voltak. Mi serény jártunk fosztogatni. Terv volt rá.

Ami elromolhat, az el is romlik”,állítja Murphy és ez változtatás nélkül igaz a titkokra is. Legyen szerény,mint esetünkben, vagy globális,mint napjainkban .Ami ki tud szivárogni, az kifog ...derülni.

A  csoportvezetőnk betegsége az éves terv  ismertetése idejére eset és így a törekvő,de naivan őszinte munkatársunk M.Tibi helyettesítette a szokásos összejövetelen.
A mindennapi mezei ügynökök akik reggelente összegyűltek a közös munka asztala mellett, ha őreink nem voltak a közelünkben kíméletlenül kinevették Dr.P. Imre modorosságát,pöffeszkedő kivagyiságát. Elszólásai újra és újra előadattak az új dolgozóknak. Gúnyolása és  megvetése egyaránt szolgált ellenszérumnak és gyerekes dacnak a rendszer elviselhetetlen viszonyaiban,a -  senkiknek. Minden munkahelyen és intézményben -ami szintén nem ugyan az- a meghatározhatatlan és láthatatlan félelem állandó kísérőjévé vált a kinevezettek gyűlölete. Emberi hibáik felnagyítása, meg nem érdemelt előnyük,befolyásuk elvitatása. Tették ezt, jellemző módon a legközelebbi,titkárnők,segéd pribékek,talpnyaló helyettesek és a néha érintő közelségbe kerülő tömegnyi alattvaló  -mint jó magam. A kommunista rendszer, a krízis helyzetekben véresen komoly terrorja végleg átöltözött a mindennapok apatikus szürkeségébe. A bódulat egyre mélyebb  és feneketlenebb lett. Melyben az óvatosság tart egyensúlyt a kegyes despotákkal.
A szocializmus építése folyt. (Az a kotta ma is ) Mindenki mindentől félt és aki viszonylag jobban élt a környezetében úgy adta el magát,mint a „cinikus ellenálló” . Ez, a csak a  kommunista irányítású társadalmi rendszerekre jellemző kettőzött közösségi frontvonal,mint egy megkerülhetetlen üvegfal  húzódott a senkik és a valakik között. Egyre alacsonyabbra igazítva a mércét,a becsület,erkölcs,jog „szocialista” jelzői ellenére. Meglétét csak az egyik irányból lehetett észlelni. Mindenki pontosan tudta melyik oldalára dobta sorsát a teremtő. Majd´mindenkinek volt szégyenli való és ígéretes kapcsolata ehhez az állandóan változó és duzzadó szemét telephez,söpredékek, gondozóikhoz. 

Nos,Dr.P. Imrénk megtartva az akkor hosszúra sikeredett gyűlést, M. Tibi kiszédelgett közénk a nagy asztalhoz és miután enyhült körülöttünk a nyüzsgés, elkezdte mondani a magáét,úgy ahogy a senkik szokták a vele egy ivású senkiknek. Gátlástalan és szabadon,titkokat vélvén megosztva velünk amit hallott,mint egy könnyen szerzett zsákmányt a hozzá hasonlókkal kiélvezve. A megbeszélések ismeretlen rétegeiből,a bizalmasság kényelmetlen elkötelezettségeitől mentessen. A munka tervről nem beszélt, azt úgyis megkapjuk majd papíron. A csemege a szokásos "Dr.P. Imreség" új anekdotája volt.
„Hogyan szereztem diplomát a jogi egyetemen .”
-Ma elmesélt P. Hogyan lett „jogász” -kezdte Tibi...

-Katonai előmenetelem megakadályozta,hogy nem volt jogi végzettségem -mondja P. Ezért,hát beiratkoztam az „eltére” és fel is vettek, mert én ugye,nappal jártam iskolába. (P.kiszóllása) Sokan jelentkeztek és nem volt nagy a követelmény,az elején.  Később egyre nehezebb lett,a tanulni való száraz,üres dolgok voltak. Beismerem,hogy nem igazán tudtam elmélyülni azokban a dolgokban amit ott előadtak. Gyorsan eltelt az idő és az utolsó záró vizsgára került a sor. (Az 50-es évek végén járunk) professzorom, egy régi vágású öreg úr és még két másik tanár ült a szobában,amikor hárman beléptünk a terembe. Én voltam a legjobban megijedve,mert éreztem,hogy nem lesz elég amit addig megtanultam. Tudjátok, fiatal voltam és mindig a nőkön járt az eszem. Ültünk ott feszülten és megkukulva és vártuk a kikérdezést. Legfeljebb elbukok...Gondoltam,marad az,hogy majd elmondhatom ,- Van egy pár évem a jogi egyetemen...az is valami. Ám a dolgok másképpen alakultak.
Az öreg úr,a ki egyébként nagyon szigorúnak mutatta mindig magát,a "régi rendszer tipikus figurája", elővett a mellényéből egy zsebórát. Kitette maga elé az asztalra és azt mondta. Ezt az órát az apámtól kaptam,amikor elvégeztem, kitűnő eredménnyel a jogi egyetemet. 24 karátos aranyóra ,lánccal. A fedelébe beírta drága jó apám „ Szeretett tudós fiamnak...” na,szóval aki ma itt, most megbukik, az meg kapja ezt az órát. Felnevettünk és megkönnyebbültünk...Na,így történt. Persze azért vizsgázás is volt (?) tette hozzá " Dr." P.Imre ...


-Ez a hülye, P. meg el is meséli,hogy milyen értéktelen bunkóként szerzett jogi diplomát-tette hozzá Tibi. Mi meg nevettünk,mintha lett volna valami okunk rá.
Igen, így keletkezett az értékből az még nagyobb érték. Így terjengett tovább rajtunk a folyondár a szakadék feletti függőhíd. Az írástudók és értök máig duzzasztott baloldali érték kufárok munkálkodása nyomán. Az ö értéktelensége, a mi tehetetlenségünk bebetonozására lett teremtve. Itt soha semmi nem fog megváltozni! Mindenki nevethet egy kurtát és zokoghat hosszan tovább magában,a méltánytalanság és értéktelenség állapotai fölött.

Mi ebből a tanulság ?
-A baloldali érték,üti a valódi értéket. (Tudjuk,benne élünk ma is...)

Dr.P.Imrékkel volt tele az ország akkor (1982) és ma itt vannak közöttünk ennek a disz menetnek utódai ,neveltjei,társ agyalágyultjai:Varázslók,életmü-vészek,trollok és túlélők...

2012-01-06

A gondolkodás sémái,kényszerei,lehetőségei.

Aszi1D-Szi2D


(Vázlat.)

Tévedés azt hinni,hogy a gondolkodás mint értelmi aktívum,mentes bárminemű minőségi rangsortól. Az elme kiépülése a személyi adottságokon túl a a külső/belső képzés ösvényén halad . Részben oktatás,részben önképzés ráhatásai alapján,alakul önismeretünk,önképünk és eredménye önértékelésünk. Mindezt a gondolati sémák teszik lehetővé melyeknek része az ösztön gondolkodás (pl.„belső hang”,álom), előítéletes gondolkodás (pl. dogmák,szerzett tapasztalat,tanulmányok elemei, ) ,valamint .saját gondolkodási elhatározásunk (Sge).(pl. vélemény,kritika,képzelet
A tanítások,tanok,tételek,erkölcsi,közösségi ráhatások annyit érnek amennyit elfogadunk,elismerünk,betartunk és követünk belőlük. Amely azután, ránk vall és felfedi valónkat.
Az Sge. soha nem egy függetlenen és szabadon szárnyaló madár. Kivéve a gyermekeket,részegeket és bolondokat,a józan és értelmes ember az „ egyéni véleményét” a dolgokról többnyire sémák és kényszerek hatása alatt teszi.
Megismeréseink és önálló gondolkodásunk alapján keletkező megállapításaink, igaznak és helyesnek tartott vélemény láncolatot alkotva, egyre erősödő „gondolati módszernek” nevezhető háttere lesz képzeteink és tanult tudásunk állagának. A külső erők,propagandák vonzásába kerülő szabadon sodródó,magányos gondolatok, értéktelenek.
Így lehetséges az,hogy nem lehet hitelesen egész életmenetünket egyazon elvrendszer,világnézet, felfogás,kulturális és/vagy tudományos kisugárzásnak, divatos eszmék előadásának alávetni. Valójában egy keveréke mindennek, sajátos egyedi gondolkodási elhatározásunk. Alkalmazkodik a világ állapotaihoz és ismereteink újraértékelt elemeihez változik,csorbul,kiegészítődik.
Az ember, a világ áttekintésével a mindennapi valóság és a képzelet korlátlanságával,megfigyel tanul és rendszerez. Az így létrejött tapasztalat együttes,a „gondolati módszereinek” foglyává válik és a kialakítandó,megfogalmazásra kerülő előadásaink,fogalmazásaink,fokozatosan,stílusjegyeket és egyedi hangzást hordoznak erről. Jelzéseket és határvonalakat mutatva a környezetnek. Kik is vagyunk és mikképpen gondolkodunk a dolgokról.
A madarat tolláról az embert gondolatairól lehet - így - megismerni (?) Valószínű. Amennyiben saját véleményét halljuk és fogalmi meghatározásainak minősége és határozott íze-bűze van. Mert a vélemény előjele nem szabadna,hogy elirányítson bennünket,csak a kihalható üzenet az előadó szellemi körvonala és mondandójának súlya,előadásának ismeret sűrűsége lehetne ítéletünk tárgya.
Az emberi gondolatközlés az adott élethelyzeteknek,megfelelően számtalan színtéren és viszonylatban megjelenve,legtöbbször a közösségi működés alapelemeiről szól. Az igazán emelkedett megnyilatkozások otthona a tudomány és árnyéka a ezoterika lehetne,de a beavatottak és a tömegek soha nem találkoznak a valóságban – nincs mondanivalójuk egymásnak.
A tudó azt gondolja, az elméjében megszületett érték olyan valuta amelyet nem lehet mindenkivel megosztani. A szektás beavatottat pedig durvább indokok tartják fogva. Léte függ az elhallgatástól.
Így azután az értékes gondolatok, politikai és vallási labirintusok bolyongó fogja. Aki sémákban gondolkodik,biztonságban tudhatja magát. Csak a környezetének kódnyelvén kell megszólalnia és minden belesimul az adott elvárásokba.
A kényszeres gondolkodót a környezetében felbukkanó állapotok és a belső értékrendje állandó értelmi konfliktusba tartja. Az így kialakuló energiákat levezetendő,ha szárnyaló fantáziája van, költő, szépíró,ha anyagi gondokkal küzd filozófus,politikus,ha jó tanítói és tartalmas olvasmányai voltak tudálékoskodóvá lesz,-ha alkotni akar.
...
Mindezeknél fontosabb gondolkodási horizont is van,amely sajnos csak a szimmetrikus gondolkodóknak nyit rálátást és távlatot. Melyek a különbségek jelei ?
A saját gondolkodási elhatározásunk elemző,mérlegelő állapota . Sokan gondolhatják,- de hiszen én pontosan mindig ezt teszem. Nem túl egyszerű ez ? Valóban ?
Az életfeltételeink beteljesülése nem igényel bonyolult gondolkodást. A csapatban, csordában elő állat egyszerű életvitele a gondolat mint műveletvégző készség a táplálék,veszély szaporodás körül felmerülő és/vagy a környezet rendkívül bonyolult színpadán kell rendet tartania. Ennek egyetlen lehetséges módszere az aszimmetrikus gondolat kezelés. Mindent le kell söpörnie az asztalról és csak arra kell összpontosítani ami az adott alapképletnek megfelel és ez az elemi egységre csökkentett választási végpont
(Eecvvp.)

A Darwinizmus fejlődés története szerint,az előemberből kialakul (?) a modern-ember. gondolatkísérletként elfogadható lenne ez az állítás ,ha erre valamilyen lépcsőzetesen eltérő fejlettségű és ma is elő párhuzamos emberpéldányok léteznének. Ilyenek nincsenek és a modern ember egyetlen magára maradt/hagyott teremtmény amely változó földrajzi és társadalmi viszonyok következtében fokozatosan kiépülő technikai sokszínűségben,értelmével - eltávolodva állat társaitól létezik a biológiai objektumok sokszínű tengerében. Elméjében olyan lehetőségekkel amelyeknek -szintén gondolat kísérlet - messze túlmutató érvénye és következményei lehetnének.
Élettanilag,szervezeti felépítéseben azonos tartalmi és működési mechanizmusokkal . Elméjében a gondolkodási műveletvégzés korlátozva és behatárolva,de még így is az állatvilág kivételezett része.
Nem is tudjuk,de gondolkodási módszereinkre egyfajta elkötelezettségként hat a követési kényszer és azonkívül még valami, ami aláássa emberi civilizációnk felemelkedését. Mi lehet az ?
Az értelem feltérképezése és az elme működése nehezen megismerhető terület. A biofizikai működés nem ad felületet elfogadható elméletek kidolgozására. A működés agyterületek meghatározására,azok „izgalmára” esetleges fizikai,kémiai,pszichológiai ráhatásokra adott válaszai alapján próbál egy sejtés értékű képet megkonstruálni.
Az agy sejtrendszerek hierarchikus építménye,hasonlóan a markunkba összetömörített alumínium fóliára ,szinte bele van gyűrve koponyánkba. A probléma egyike,hogy ezt az (emberi) v´változatot nem áll módunkba kiteríteni és tüzetes vizsgálat alá vetni. Felvetődik a kérdés ? Az agyvelő kapcsolatai 1-2-3...n dimenzionáltak e ?
A sejt központi idegenszerét nem ismerjük,feltételezhetően egy parányi nanó elmével rendelkezik,de amikor több sejt kialakítja az első együttműködési sémát,már elkel gondolkodnunk azon,hogy melyik kapcsolási dimenziónak milyen előnye és hátránya ?
Az lineáris ismeret átadás az elektron,vagy foton modulációk alapján olyan átalakító alkatrészeket követelnek amihez egy egész emberi civilizáció több ezeréves vér-verejték és könny áztatta együtt működése szükségeltetett. A sejt nem alkalmazhat ilyen elektron/foton típusú ismeret cseréket
Elképzelésem szerint, a sejt kódnyelve az atomok,molekulák egymáshoz illesztésével,azok kapcsolataival, egymásba épülésével irányítja,társalog és építi ki további sejt csoportjait,szervezeteit korpuszkuláris celláit.
A geometria segít megérteni ennek gazdag lehetőségeit és annak egységnyi (kvantitatív) világát.
Lásd: geometriai kutatásom illusztrációit a Vektor Processzus elnevezés alatt.) A sejt tehát ismeret cserére képes és ennek kód nyelve (feltételezésem szerint )a molekula kötések hierarchiája (Mkh.)
Az biológiai „élet” molekuláris működés amelynek kezdete összetett rendszerekre mutat (k.cellák.) atomi szinten és láncolatuk szintén rangban magasabb szinten összetett rendszerere mutat az ember és az azt meghaladó (feltételezhető ) korpuszkuláris cellákra,értelem hordozókra.
Az ember elágazási pont ebben a minőség változási dimenzióban. Elméjében a rendszerépítő zsírsejtek sajátos eltérő ismeret feldolgozási változatokra képesek.
A kulcs a szimmetriában van.
Az atomok,molekula rendszerek a kozmológiai determinációk következtében szimmetria követők,egy bizonyos határig. Az összetett rendszerek egymás rovására történő kiépülése eltér ettől a „szelíd „ kényszertől (gyenge kölcsönhatás) és bele bonyolódik a egyvonalú/lineáris ismeret feldolgozás – a földi élővilágból ismert, extrém brutális ,kanibalisztikus, - egymás ellenében ható „fejlődés” rendszerére. Az ember tudata és gondolkodási képessége rejtély. A kialakult önszemlélet és önvizsgálat,önmeghatározás,az ismert és ismeretlen bölcselőket eltérő elképzelésekre sarkalta.
Jellegzetes és egymásnak ellentétes elvek az anyagelvűek teremtődés és az Istenségekben hívők teremtés elvei. Az ezekből a világ nézetekből kikövetkeztethető gondolkodási eljárások pontosan helyükre teszik a biológiai ember egydimenziós csatorna gondolkodását és az Isten hívók ettől drámaian eltérő kétdimenziós gondolkodási horizontját.
Fontos nyomatékosítani,hogy itt nem a kinyilatkoztatott hovatartozás .-Én materialistának ,vagy hívőnek tartom magam ! Kijelentésekre alapozott,felületes válogatásáról van szó.
Sokkal inkább a belső meggyőződés a gondolkodás egyénre szabott felfogásáról. Nem lehet egy aszi embert szi gondolkodóvá tenni és a szi gondolkodónak irtóztató aszi módon kezelnie e az ismereteket. A csatornákban futkározó egymáshoz illeszkedő gondolat gombolyagoknak nincs a következtetésekre mutató fejleménye. A kétdimenziós látásmód az egynél több megnyilvánulások eredőivel egy magasabb rendű értelmi szint horizonton a megértés olyan lehetőségeivel dolgozhat amelynek lépcsőfokai elvezethetnek a három dimenziós gondolkodás közelébe. (Meggyőződésem,hogy létezik a „tér” kiterjedésű ismert kezelés.)
...
Az aszi miért egy szemű ? Miért egy háromszög csúcsából néz ki ?
A barbár motívumszerkesztése,elárulja lényét. Nem lát térben és így időtlen szándékában és létezésében. A háromszög,a tört szimmetria. A számmisztikába belekergülő szekta alapító,a sivatag homokjában úgy találta ez a legegyszerűbb geometriai szimbólum, amelynek talányos volta az ismeretek mérlegelés mentes kezelése kiadott neki. Üzenete,mindent látni akarok, a titkaidat fogom kutatni és lopni. Mint tudjuk ez így is történik,az idők kezdete óta.
Az aszi titkokat keres és képleteket,egyetlen előtte felmutatható összeköttetést a mögötte levő információval. Az egy megy egy elméje ez és felismerései súlyos következményekkel járt, jár az emberiség teljes állományára. Egyetlen okossága a haszonra mutató kérdése. Mire lehet ezt használni ?.Majd a következő: Menyi hasznom lehet ebből ? Az így kialakuló erős kötelék behálózza földünket. Vázrendszerévé vált politikai,vallási tudományos gazdasági kiépüléseknek. A társadalom építés egyetlen aszimmetrikus oktalan barom állapotra épült. Otthont adott olyan gyilkos eszméknek,mint a liberalizmus,kommunizmus,rabló kapitalizmus. Azok a kifejezések amelyeket leegyszerűsítő agymunkájával előállít,sem nem értelmezhetőek,sem nem vezetnek sehová. A gondolatokat fonalként kezelő ember,valójában intelligens állat.
...
Témánk lényege a gondolkodás biológiai kényszerzubbonya. A csatorna gondolkodás. Az ismeretnöveléstől való félelem,értetlenség. Aszimmetrikusnak nevezve megjelölhetővé és felismerhetővé válik a gondolat kezelése és az emberiség elkorcsosultá és visszafejlődötté változtató szándéka. Aki nem ért, az azt szeretné ha más sem értené.
Elszakadva attól az alternatívától,amelyet a történelmi időkben bölcselők,próféták,mágusok, szentek,majd filozófusok és természetes szimmetrikus töprengők (táltosok) megfogalmaztak/nak.
Olvasmányainkban fele fel bukkannak azok a meghatározások,amelyet a filozófia tengerré növesztve eláraszt. Így képtelenek vagyunk tanulni a múltból,mert az ajtók bezárva előttünk és újra kell megfogalmazni amit elpusztítottak az aszi könyvtárégetők, tanítások meghamisítói
Ez a csatorna gondolkodó késztetésének megfelelően állatias brutalitással tör rá minden szimmetrikus érvelésre,ha nem tudja elpusztítani,szétbeszéli,átfogalmazza,tiltja,hasznára fordítja,meghamisítja. Az aszi szeret tanulni,de nehezen érti meg az összetett fogalmakat,ezért igyekszik minden összetett dolgot kódokba foglalni és így a hallgatónak, olvasónak kell kibogoznia helyette az összefüggéseket. (A magyar aszi menekül a magyar szavaktól,megcsonkítja azokat,kihelyettesíti,jelezését átformálni igyekszik. Idegen szavaktól terhes szövegelése,legtöbbször saját gondolatoktól mentes sivár szómágia.) Az aszi ügyvéd keresi a kibúvó egyetlen ösvényét a szi, bíró. Ha mégis aszi ül a birói székben akkor vérbíró,gyilkos a hatalom eszközével.
Brutális és buta állatias értelmével fokozatosan a megzavart szi.gondolkodók munkaterveiből,tanulmányaikból futurisztikus utópiákat izzad ki magából.,mint demokrácia,,testvériség,faji/nemi - egyenlőség,mialatt a kialakuló rendszerek a deviancia,és az értékek relativizálása következtében a tömegek fokozatos elbutulása és az aszimmetrikus gondolkodásra kényszerítve,világunk jobbításában alul teljesítenek. Média rabszolgák,a dolgozó robotok,tudományos páriák, sorfala között a csatorna gondolkodók mátrixát rafinált összeesküvésnek megélve,figyelem felhívásként megállapításom az,hogy a kettéválasztás megtörtén. Biológiailag rögzül -néhány ezer éve. Tehát két ,a gondolkodási rendszerét alapelvéve fajtaság létezik az emberi fajon belül.
Együtt él a földtekén az aszi és szi emberfaj. Összekeveredve és magára hagyva. Szettválasztásuk,elkülönítésük lehetetlen.
A történelmi idők irataiból átsüt ennek felismerése,anélkül,hogy a mai értelmezéseinkkel ezt megfelelően feldolgozhattuk volna. A jó és rossz,vagy szelíd és gonosz ember meghatározás nem eléggé világos és pontos.. Mert nem magyarázza meg és nem adja meg annak oksági rendszerét.
A Marxista terminológia,vagy annak lidérc fénye a Freudizmus az emberi jóság/helyesség/megfelelőség/erkölcsösség és ellentettjeit,félve a faji következményektől nevelési és oktatási alapokon nyugvó társadalmi osztály,vagy vallási hovatartozás képtelésegeiből szitálta elénk. Könyvtárnyi szöveg gyűjteményben tárgyalva az ellenségképek örökös megsemmisítését,kulturális vívmányainak megsemmisítését,rombolását. A dolgosság,és szorgalom,értelmesség és törekvés elemi szempontjait démonizálva. Szülőt,testvért,honfitársat uszítva egymásnak, Vallás és politikai harcokba, háborúkba kényszerítve,az önpusztításra,öngyilkosságra,önsorsrontásra alkalmas szi gondolkodókat. (Az állatok nem háborúznak,nem lesznek öngyilkosok.)
A háborút és viszályt az aszi szítja és indítja. Hadseregében,a fronton és az öldöklésben ott vagyunk néhány szerencsétlen csatorna töltelékkel egyetemben. A történelem bizarr és kifordított helyzetekben újra ismétli önmagát.
Így vezetnek a félagyúak bennünket az egy fogalmú képzetek világába,anélkül hogy engedményeket kaphatnánk azok minimum két dimenzióba való kiterjesztését és azok alapos vizsgálatát.
Minden területen felbukkant és feltűnnek ezek az egyre bontott sematikus kényszer képzetek.
Miért választunk, ha csak egy párt van ? Miért követünk annyiféle vallást,amikor egy Isten van ? Miért lenne értelmes az atom,ha olyan ostoba és primitív mint az aszi maga ?
Tegyük fel (gondolat kísérlet),a pénz egyik pillanatról a másikra eltűnik és az állatias emberiségnek folytatni kell életét tovább.
Mi történik a rákövetkező napon ?


Molnár Ferenc


2012-01-01

Az aszimmetrikus gondolkodástól a szimmetrikus értelemig

Aszi = 1D
Szi =2D

Mit nevezünk értelemnek ?
Az ember értelmes lény,bizonyos határokig. Történelem,-már amit helyesen ismerünk- azt mutatja korlátozottan értelmes. Igen, tehát van korlátmentes értelem ? Sokkal közelebb hozzánk mintsem gondolnánk. A képlet egyszerű, gondolkodj mindig szimmetrikusan! -ha van időd rá. Ugyanis a problémák szimmetrikus tovább bontása az összetett rendszerek ismeretfeldolgozásának az egyik, magasabb szintű képessége.
Az élővilág, kozmológiai okokból szimmetrikus felépítésű a végsőkig -különösen érvényes ez az idegrendszerére. A „teremtő” nyilván a kozmoszból vette a mintát,a dinamikai rendszerek és az atom szimmetrikus,ha az atom-on múlna akkor is a szimmetria az előny,mert „nincs kitüntetett hely, amelynek igazolható értelme lenne”(Korpuszkuláris dogma.)
Az agyunk két féltekéből áll. Testünk szimmetrikus,hasonlóan érvényes ez az idegrendszerünk teljes kiépülésére. Mindezek ellenére a létért való küzdelemben,az aszimmetrikus ismeretkezelés az az a gondolkodás, az abszolút kívánatos és biztosíték a túlélésre. Ha két ember hajótörést szenved és az egyik aszimmetrikus gondolkodó, a másik szimmetrikus,akkor az esély a túlélésre,adott. Az aszi megfogja enni a szi-t. ( Ez érvényes a „Sárga tengeralattjáróra” is.)
Hát így állunk.
Az aszi-t nevezhetjük fél eleméjünknek – tudományosan – vagy „féleszűnek” -magyarul.
Az aszi software-je, elvezet bennünket a háborúkba és a viszályokba,az alakoskodásokba, lopásba,csalásba,nyerészkedésbe,aljasságba,összeesküvésekbe. Az aszi, a vallásokban lefestet”gonosz”,”sátánfajzat”,kaballisztikus varázsló,tudományosodó pojáca,soha nem szimmetrikus gondolkodó,elméje nem ép. Hiánya,hogy nem egész agyával értelmez egy időben. Ember gyűlölő és szélsőséges,mert nem érti meg,hogy „Nincs kitüntetett hely,érték, középpont,stabilitás,örök élet,és csak egyetlen igazság”
A szi gondolkodó ugyan akkor, ember szerető és még „az ördög ügyvédje „ is. Megbocsájtó és szelíd,A jóságot,jogot,emberismeret nem kell tanulnia. Nincs szüksége „parancsolatokra” és előre vetített félelmekre,mert okos mérlegével kiméri maga körül a világot és kutatja az ellentétek okát.
Az aszi gondolkodás megtanította,hogy a egykezűség ,az egyre leosztott döntés,az egy vezető,egy Isten ,egy eszme, egy ok,egy képlet,egy eredet,egy lélek előny,az embertársainkkal szemben. Az együtt működést szét kell zilálni.
Igen, az előny hierarchikus-rangsorol. Mi kell a gazdagsághoz/befolyáshoz ? Előny,előny,előny. Az egyenes úton haladva időt nyerünk. A kóborló többet tud,esetleg eltéved. Az egy dimenzió az állatok túlélési menetrendje. Ha nem tudsz dönteni melyik vályúhoz fordulj,elpusztulsz. A politikai és a intézménytesitett Isteneskedés,mint az egypólusú mágnes vonzza magához az aszimmetrikusokat, „félkegyelműek”-et. Hogy is történhetne másképp ? Hiszen napról napra deklarálják,hozzáállásukat a világeseményekhez és a kisember sorsához.
Ha az aszi 1 dimenziós, akkor a szi 2D.
A csőlátású, egyetlen ösvényen előre haladó ember mint a hamis kozmológia varázslatos „féreg járatai” befurakodnak az orrod előtt a hivatalokba, a hatalom előszobaiba,a siker páholyaiba. A szekták,titkosodó paranoid összeesküvők,saját egykerekű gondolkodásuk malmaiban őrlődve rettegnek. Félelmük oka, az „erdő” a „rengeteg” a tudás útvesztője. Hallanak,olvasnak a tudás határtalan mezőiről,az okok rónáiról ahol a „felvilágosodás” délibábja lebeg. Ahova „királyi út” vezet. A tündér kert,amelyben az élet vize csobog és a mindentudás fája termi,magtalan gyümölcsét nekik. Elérhetetlenül. Mi az érték és a pénz közötti különbség ? Az érték viszonylagos,a pénz az érték képzete. Virtuális valutája a tudásnak. Felhalmozásával egyre nő a hitelességhez és az igazsághoz való determinált jog. A pénz birtoklása, energiafeltöltődés az érték megszerzésére,felhalmozására és megőrzésére. Legalábbis annak illúziójára.
A szimmetrikus prófétákból szentek, az aszimmetrikus gondolkodókból földi Istenek alakulhatnak ki. Tanulságos. A megvehető tudás az auktoritás,a megszerzett tudás szolgaságba vezet. Fut a jobbágy,a béres,a cseléd,az alattvaló, az aszimmetria piramisa munkát ad,betevő falatot,az egy napi túl-élest.
Gondolkodnak az aszik,valójában ? Igen,az ösztön gondolkodók értelmével. Megszakítás nélkül. Gondolat fonalaik egyetlen gombolyag. Ha megszakad, „elveszti a fonalat” a kivezető utat, a megnemértés bizonytalanságába merül - pillanatokra.
A szi barátunknak,evvel szemben sok sok kötése,leágazása van világunkkal. Kiosztja ismereteit és összekapcsolja mindennel. Az értelmes és okos,- mit-ne mondjak- tudományos dolgok, nem cél előtte. A megértés 2 dimenziójában él,a két kézzel alkotó festő különös világa ez a mindenségről akarván képet alkotni. Elméjében a két agyfélteke mint a szem, tér-képet rajzol mind az igazságról,igazságosságról,a valóságról és okokról,célokról és főképp a rendről.
Nem tudjuk elmagyarázni az „félszeműknek” - mi az, hogy térben látni. Nem tudjuk átadni kötetlenségünket és irtózásunkat a féligazságoktól. Mert ők a rajongói,terjesztői a majdnem/mintha világának. Az igazság kvantitatív. „Nem lehetünk csak egy kicsit terhesek” Vagy kicsit tolvajok,csalók,hazudók. Nem lehet két lovon egyszerre ülni,de lehet vezetni azokat.
A dolgok,kettős természete, a megnyilvánulások elemi állapota,a szimmetria fontos kiegyenlítő logikai voltát mutatják. Hogyan lehet ehhez igazodni ?
Nincs „szuperszimmetria” Csak egyszerű szimmetria. A dolgok „értelmi egyenlete”,melynek minkét oldalán az ismeretlenek,csak az egymásra talált viszonylatok eredőjeként részei a fizikai világnak. Aszimmetrikusan soha. Semmi nem pottyan csak úgy le az égből. Mindennek van előzménye,ha nincs akkor szabad ismeretlennek nevezni,de tilos egyenletbe foglalni. Mert az nem egyenlőség amelyben egy elfogadott bizonytalanság, tényező. Az maga a matematikai szemfényvesztés. A tényező azután bármi lehet. Demokrácia,liberalizmus,baloldali érték,tudományosság,Bozon,káosz,string,....szlogen azaz kódszó,azaz jelszó,...program azaz pogrom...mozgalom azaz szekta....forradalom azaz polgárháború....terrorizmus azaz háború.
Minden aktívum szimmetrikus. Lám, az aszi nem veszi ezt figyelembe.
A természet elrejti,becsomagolja,ködbe burkolja az értelem pusztáin a szimmetriákat.
Az 1D-ban nincsenek eredők,csak következmények,egymás utáni lépések,impulzusok,fülbe suttogások és add tovább-ok,összekapaszkodó kezek...testvériség (faji alapon)...barátság (családi szálakon)....szeretet (szexuális indulatból)...szabadság (rablott pénzek nyomán)...egyenlőség (mindenkinek kilőhetik a szemét jogán)
A 2D keletkezése az 1D mozgása alapján jön létre. A gondolat egy vonalúságának kitérései,nyitja ki a megismerés értelmét. A szi gondolkodás nem lázadás. A tudás nem láncszemköböl áll,hanem hálózatból. Nem körkörösség hanem random bolyongás,vagy eredőkre bontás és újra felépítés. A titkok megismerői így lesznek a szi gondolkodók. Többnyire „kétkezi” parasztok. Jámborok és szelídek.
Milyen lehet a 3D gondolkodás ?
Nem tudjuk a választ. Annál az egyszerű oknál fogva,hogy az értelmi dimenziók hierarchiája egyirányú. Könnyű ítéletet mondani a nulla kiterjedésről,ha legalább a „van jel” ,”nincs jel” tudásával rendelkezünk.
Az összetett rendszerek emberfeletti horizontját hogyan értsük meg amikor arra sem vagyunk késessek,hogy a történelmi idők sodrában oly sok bajt,szenvedést és korunk kilátástalanságát okozó aszi gondolkodóktól elvegyük a hatalmat ? Letegyük létünk alapját egy két dimenziós értelmi irtásra.
Van e, 3D ismeretkezelés-gondolkodás-értelem ?
Feltétezésem szerint,az objektív univerzumban nincs. A mi világmindenségünk, a 2D mozgása. A 3D -ra nincs „rálátásunk”.
Talán elég,ha ép elménket kivezetjük a káoszépítők erdeiből.
A „puszták népe” vagyunk,vagy nem ?

Molnár Ferenc
BUÈK barátaim

Higgs-boson

„Sötét újkor”Az emberi csalárdságon nem lehet csodálkozni. Minden időben és térben felbukkanó jelenség. Az,hogy milyen környezetben bukkan fel és kinek mit diktál érdeke soroljuk be ártatlannak,vagy súlyos bűnnek. Döntse el mindenki, a Higgsboson-ról lesz szó.

A közösségek sebezhetőek és mindaddig, ameddig a korpuszkularizmus a tudást és ismeretet corpuscuit- okba nem rendezi, mint valamilyen mitologikus átok behálózza a tudomány teljes rendszerét.. Ez a talányos kezdet,lényegében egy sűrített tudomány kritika. Általánosságokba beszélve, a tudomány egyfajta világmindenséget alkotott képzeletünkben,amelynek előnyei és következményei a valós világunkat képes kiterjeszteni,átértékelni. Okoz meglepő felismeréseket és eltérő világfelfogásokat. Az állatok rettegése a tűztől pont abból fakad,hogy nem képesek besorolni ,önmaguk számára érthetővé tenni a jelenség fájdalmas voltát. Az ember az ismereteket a megértés állapotára szeretné hozni. A gondolkodás műveletvégzés az ismeretek adott állományával. A tudás-tudomány, válogatlanúl áramlik a kiépülő agy (a születés pillanatától) mindennapi működésében,hozzárendelések, a megértés hiányaival egyetemben. Az értem,megértem,felfogom,átélem,élménye igen ritka . Az egy meg egy, egyenlő kettő . A számosság azon tulajdonságát mutatja,hogy a dolgok egységekben növekedés,csökkenés során eltérő halmazokat alkotnak ezek nevei a számsor alapján kialakul,de nem jelent sem minőségi sem fizikai különbséget az egy és az ezer kapcsolata. Vagy mégis ? Igen az ezernek több tulajdonsága van a számtani műveletek alapján. Vagy ez nem igaz ? Az egy tartalmaz még valamilyen elemi részleteket,vagy más ezidáig ismeretlen tulajdonságokat amellyel az ezer nem rendelkezik ? A gondolkodás,mint művelet végzés,nem léphet túl önmaga alkotta határain. Nem vezethet el bennünket egy végtelenségbe tartó megértés,felfogás mezökre,ahol a nagyságrendektől független,vagy kozmológiai állapotoktól elvonatkoztatva következtetéseket és tudás testeket alkothatnánk. Az emberi agy és érzékszerveink erősen korlátozottak. Az ismeretekért folytatott küzdelem mozgástere,egy állandó állapotú sejt szerkezet eredménye folytán véges.


A gondolkodó elme ismeret vákuumot alkot születésünk pillanatától. De az ilyen vákuum tér nincs egyedül. A szellemi sóvárgás (tudás vágy) később alakult ki a biológiai objektumban,mint például a fizikai világ atomtereinek,kozmológiai tulajdonságaiból keletkező vákuumterek. A fiziológiai rendszerekben az éhség,szomjúság,vagy szexuális vágyak szintén sokkal meghatározóbbak ennél a kis csekélységnél amit a kiépülő agysejt halmaz képez magában.


Nincs is semmilyen baj ezekkel a erőterekkel addig ameddig nem alkotnak kényszerítő és hamis egységet. A mindennapi tudomány résztvevői/megteremtői bizony olyan hatások alá kerülnek amelyeknek nem szabadna előfordulnia.


Az egymáson eluralkodó társadalmi erőhatások/viszonyok eredőik alapján rendeződnek és az így kialakuló képben már nem lehet sem az alapvető értékekre,sem a felvethető logikai ,értelmi,igazság kereső, folyamatokra utalni. Marad a kényszer pályák alapján kiépülő zsákutcák és tévutak zűrzavara és azok káros hatásai az ismeretek rendezésében.

Az őskornak nevezett, az írásbeliség kialakulásával megismert tudások napjainkig, a tudomány-tudomány (t.t) és a tudományos-tudományosság (ts.ts.) két egymástól elhatárolható utjait futotta be.


(A t.t-t úgy határozhatnánk meg,hogy az emberi kódnyelveinkből alkotott összefüggés rendszerek halmaza. A fizikai valósághoz közelítő előjelekkel. Többnyire a valósággal szoros kapcsolatot fenntartó természet leírás,megfigyelés,kutatás, keveréke.


A ts.ts, Ugyan ennek a kódnyelvi környezetnek segítségével az összefüggés rendszereivel a fizikai világ valóságától eltávolító előjelekkel jelölhetők meg . A valóságot kiegészítő olyan segéd kódnyelvekkel adja elő értelmezéseit,amelyek egy a valóságnak magnemértése,rejtőzködő állapotai,vagy elképzelt tulajdonságaira megalkotható ismeretekre utal. Ez igen veszélyes,mert az előadások ilyen típusában minden esetben van egy ismeretlen,vagy bizonytalan,rejtett fonákság. A fogalmak pontatlan használata és a részletekben rejlő megértés mellőzése. )


A t.t. Az oksági érdeklődés teremti meg. A ts.ts. A felhasználhatóság,érték,haszon,nyereség hozadéka tartja mozgásban.


Esetünkben a t.t az érdeklődés, a ts.ts. a haszon vákuumtereiről ítélkezünk. Már a kezdetek nem tehették lehetővé külön utas kiépülésüket ,mert a tudás = hatalom és a hatalom = haszon, egybe vonzza ezt a két különös spirál folyondárt. Együttes létezésük nehezen kimutatható és mi korpuszkularisták tudjuk,hogy az aszimmetrikus és szimmetrikus gondolkodás okán a tudományképzők és a tudományosságképzők egyazon iskolákban tanulnak és tudományos műhelyeikben egymással elkeveredve „dolgoznak” a habitusaiknak megfelelően jutnak tudományos eredményekre. Kódnyelveik nemesi címerük,legyen az elismert vagy elmellőzött tudományterület. Díjak,és elismerések,publikáció jelzik,hogy a társadalmi értékelések a ts.ts. -hez közelebb állnak és azok kedvesebbek számukra.. Ez a kettős spirál minden rész elemében szoros kapcsolatrendszert épít ki minden időben és minden helyen, a közösség más nem tudományosnak nevezhető szereplőjével,de leginkább a t.t. és a ts.ts. egyoldalú szimbiózisát figyelhetjük meg.. Tehát kapcsolataik/kötéseik az adott területeken szoros és nehezen elválaszthatóak/elbonthatóak. Osztódásuk során minden „kromoszóma” viszi magával a haszon- eredmény indexeit, az új csoportosulásba,szervezeti egységbe.


Az oktatásban,tájékoztatásban,a titkolt tudományokban, az előadások értékeit erősen szennyezi ez a bizarr kötöttség. Minden pillanatban és megnyilatkozásban rajta kaphatjuk ezt, az ellentétes erőkből létrejött indulatot. Így,azután nem képződhet olyan tisztulási folyamat amely nyomán igazán,határozottan, elkülönülhetne egymástól ez a bizarr „ismeret kromoszóma” .A valóság búvár és a széltoló.


Az alkímia és a tudomány összefonódva ígéreteiben az örök életet „bölcsek kövét” és a korlátlan gazdagság „aranycsinálást” teríti az uralkodók elé -ugyan ki tud ennek ellenállni ?


Ha átkódoljuk a mai tudományos tudományoskodók nyelvezetére, a genetika a bölcsek köve és a Higgsboson az arany ( korunk aranya az energia) ezek ígéreteivel operál.
Kétféle tudományos kutatás létezik és a területei nem folynak egybe,de kapcsolataikban a kódnyelvek a segítségükre vannak és látszólag jól megértik egymást. - Hiszen, mindenkinek megkel élnie valamiből - ahogy apukám mondta.


Újra oda lyukadunk ki, hogy a gondolkodás indulata eltérő forrásból, eltérő eredmények kialakulására irányít valamennyiünket.


Ha aszimmetrizálom azt ami szimmetrikus is lehetne,akkor utat választottam és nincs belőle visszatérés. Nyereség – idő/tér energia – hozadék – előny – befolyás – hatalom – korlátlanság - összeesküvés – morálmentesség – hitetlenséghite...lesz a jutalom. Szóval a nagy gazemberek,csalók,szélhámosok,tolvajok,zs iványok,színészkedők,politikusok,papok,p rédikátorok,megváltók, tudóskokód, társaságába találom magam - ismerjük őket, nem ?


Ha szimmetrizálom a gondolataimat,akkor a látszólag aszimmetrikus jelenségek,állapotok között is az ismeretek állandó növelése -időveszteség mellett - egy bejárhatatlan ismeret univerzumban találom magam ahol a haszon teljesen mellőzött fogalom és a hit a gondolkodás korlátoltságában belátja saját határait és állít maga is erkölcsi -naiv- sérthető,gyenge világfelfogást. Ugyan akkor egyfajta bölcseleti tudás teret tölt be,amelyben a jutalom, a valóság állandó egyensúlyban tartott megértése.


Mosolyogni való ez a Higgsboson cirkusz. A világmindenség alkotó elemeit úgy kutatják,hogy rombolnak. Az a rendszer amelynek léte az emberi valónk káprázatos rend alapjain nyugosznak, „nagy” energiák pallosával hasítják ketté korunk aszi Nagy Sándorjai. Senki nem emeli fel szavát,mert a kettős spirál erős mint a „kun kötés”. Ha ilyen balga az emberiség akkor nem szabad csodálkozni,hogy semmi sem változott és nem is fog, a tudomány meghatározásában és annak szervezetében..
A civilizáció tehát egyazon alkotó kettős tulajdonsága okán nem fejlődik hanem enerválódik, az az a devolució kiinduló pontja. Ez elvezet bennünket az olyan tudat illetve önmaghatározásokhoz,amelyből egyre inkább hiányzik a minőségi előre lépés. Sőt, egyre nagyobb mértékű az emberi tudás egyenlege,amikor a fizikai világ irányából keletkező ismeret kapcsolatok elbomlásának mértékét vizsgáljuk. Amikor az impotens kutató előre akar lépni, tehetetlenségében a megalomániába esik, az egyre nagyobb hőmérséklet,gigantikus mágneses erő,extrém sugárzás,elképesztő nyomás vagy vákuum, végsebesség, stb, költséges és kívülről szemlélve meglehetősen gyerekes szórakozásokba kezd. Az elméleti kutatás pedig úgy tekint a kor matematikai lehetőségeire,mint valamilyen orákulumra. Nem véletlen,hogy a médiában előadó „Nobel díjas” vagy egy könyvespolc vagy egy képletekkel telefirkált tábla előtt magyarázza a bizonyítványát. Amit „fordítók” adnak elő számunkra és a lényege az örök élet valamint az aranycsinálás vegyi képletei.
Az auktoritás, tudomány ellenes,pontosabban tudás ellenes. Miért ?


Azért mert a tudás minden irányban nyitott jelenség és ez elbizonytalanító egy karosszékébe/katedrájába belegyepesedett ts.ts.-nek. Így a tudomány-tudomány kénytelen magával cipelni a tudományos-tudományőskódokat akik valójában szélhámosok,naplopók és a tudomány kufárjai -a véghatalom tudás tolvajai.
Bosonok,pedig nincs nincsenek !
Az atom, egy egységekben változó összetett rendszer, kozmológiai korpuszkuláris cella amelynek alkotói szoros kapcsolatban vannak az öt körülvevő szubjektív kozmológiai viszonyokkal. Az atomban megtalálható energiát az antiproton őrzi. Amit a buborék kamrák mutatnak,nem más mint egy egy antiproton sajnálatos elbomlása.
Meg kellene tisztítani a tudományt az aszimmetrikus gondolkodók befolyásától.


M.F.