2012-11-30

Nano novella

1.

-Idegesnek látszol, mi a bajod ?
-A megválaszolatlan kérdések idegessé tesznek.
-A világ tele van olyanokkal.
-Na,azért vagyok ideges.

2012-11-18

A tudomány elrablása

(Előadói vázlat)


A tudományról általánosan és egyedi elemi részleteiben beszélek. Megállapításaim fontos folyamatra irányulnak,amely nevezetesen: a tudomány kialakulása és eltorzulása,annak meghamisítása és a hatalom/befolyás szolgálatába állítása a felismerhető alapvető indulat.

A tudomány kialakulása

Furcsa ezt így meghatározni,hiszen sem időpont sem hely nem meghatározható. Így helyesebb a tudomány észleléséről beszélni. Az értelem felnyílik a tudatban és különbséget tesz a valóság,képzelet között. A lehetséges és a lehetetlen. A valós és valótlanság jellegzetességeiről.
Az emberi lét a sejtcsoportok kiépülésének folyománya és a sejt specifikumok képességeinek eredője értelmünk,okosságunk kialakulása. Ez nem fejlődés hanem potenciál amelynek megléte mennyiségi,minőségi és geometria elemekre mutatnak vissza. Az emberi kód nyelvek a gondolkodás kód rendszerét rekombinálják kifejező eszközeink felé és az így lejegyzésre, előadásra kerülő modulok alkotják/hordozzák az ismeret átadás,csere, műveleteihez szükséges egységeket.
A gondolkodás eleme a gondolat amelynek formálható megjelenései léteznek és kiterjedése függetlennek látszik az időtől. Magyarul a gondolat hátterében az időtlenség és a kiterjedés hiánya egyfajta értelmi csillagszületés .Következményei az érzékszervi visszacsatolások eredőivel való ismeret kezelés. Az észlelés és a gondolat így alkot spirálpárokat amelyekben az igazolás lehet tapasztalati vagy képzetes. A későbbi használatok azután ezeket rögzülésekbe tartva kombinatív műveletté alakítva át gondolkodási folyamatok és következtetések részeivé válnak.
A megfigyelt gondolati mezők korlátlanul kiterjedő fogalmi halmazokká válhatnak. A tapasztalás és megfigyelés,következtetés és képzelet úgy halad előre ahogyan az alaprendszer sémái és szabályrendszer ezt megengedi. A helyes fogalmi kódexek ezért alapvetően fontosak a tudomány észlelési folyamatokban.
 • A gondolat tér/idő mentes
 • A fogalmi kódexek minősége
 • A tudomány értelmi észlelés alapján keletkezik

A gondolkodás kiterjedése

Az elménkben kialakuló gondolat,mint gondolkodási elem az agysejtek specifikus működésének eredménye. Elképzeléseink nyomán (korpuszkularizmus) a gondolat pályákon,mezőkön,terekben,mozgó indulatok amikor is az agy ingerlései egy belső figyelmi központ felé haladnak,abban összpontosulnak. Az így előálló gondolat elemek kódolása és átalakítása az egész test együttműködése alapján kész valamilyen műveletek bevezetésére és egy,a sejt halmazok feletti fizikai/gondolati működtetésre.
A gondolkodás nem inger. Az agysejtek ingerületi kódnyelven nem alkothatnának összetett gondolati egységeket. A gondolat egy geometria képződmény amelynek kiterjedése és felületi elemi kötésekre,kapcsolatokra alkalmas elemekkel rendelkezik. Az így kialakuló gondolat érzetek csökevényesek és a felügyelet hiányában rövid életűek. A viszonylatok és kapcsolatok egymástól jól elkülönülő világa teremti meg a gondolkodás minőségi,mennyiségi és kiépülési határait. Az így értelmezett gondolati szabadság tehát csak egyetlen kiterjedésben lehetséges, a viszonylatok irányába. A kapcsolati rendszerek oksági és összefüggéségi állapotokat alkotnak,melyek a megvalósult gondolati és valóság követő térbe közvetítheti át az értelmet. Ez azt jelenti,hogy a bekövetkezési gondolkodás (B.k.= viszonylatok)és a megvalósulási gondolkodás M.g.=kapcsolatok)aránya képes kifejezni az elme gondolkodási minőségét. (De ez csak egyetlen vetülete annak). A viszonylatok (lehetséges )világa egymásba alakulhatóan érintkezik az oksági (kapcsolati) kezdeményekkel. A felfogás,megértés és elfogadás,fokozatosan a használat és átalakítás folyamataiba megy át és az így kialakuló gondolkodási műveletek alkotják a tudat tudományra eszmélésének kezdeteit és kiépülését.

 • A gondolat, egy geometria képződmény. Rögzült biokémiai ábra.
 • A viszonylatok és kapcsolatok a tudattól független fizikai világ jellemző elkülönülése. A viszonylat megjelenése,a tudatban megjelenő viszonylati állapot egyfajta bekövetkezési képesség a lehetséges,elképzelhető,felvethető gondolati szabadság eszköze az „élőlények” (összetett rendszerek) védelmi/túlélési állapotának segítője/fenntartója. A kapcsolati viszonyok, feltételekhez szabályokhoz kötött rendezési lehetőség. A fizikai világ alapprincípiuma.
Eltérő szereplők a tudomány használatában
A szimmetrikus és aszimmetrikus gondolkodás ismérvei


A korpuszkularizmus felismerése, a tudat ismeret kezelésére a szimmetrikus és aszimmetrikus gondolkodási műveletvégzések. Az élőlény központi idegrendszere a szimmetria alapján alakul ki és a csúcs szervében létrejövő állományok alá vannak rendelve az őszműködés (lét) alapfeltételeinek.
Az így kialakult állapotok nem adnak lehetőséget a gondolkodás tér/időtlen állagának fenntartására,mert a cselekvés és gondolati bekövetkezésekre kényszerítően és irányítóan hatnak a környezet/háttér körülményeire és állapotai. A szimmetrikus gondolkodás időtlenül vizsgálja és felügyeli az ismeret halmazokat. Keresve az oksági kapcsolatokat és összefüggéseket. Az ismeretek elvetett elemit sem tünteti el,tárolja és újra értelmezi.Az ember közösségi együtt működése egy hirtelen és rövid idő alatt lejátszódó történelmi periódusban -korlátozottan- átvált a szimmetrikus gondolkodás irányába és erőfeszítéseket tesz az egyéni tudomány intézményes átalakítására,fenntartására. Ez iskolákat és tudományos műhelyeket igényel. Nem tisztázott ennek eredete. Az viszont megállapítható,hogy a tudomány féken tartása álcázása,átfogalmazása és meghamisítása ebben az időpontban elindult és tart napjainkig. Tehát a tudomány elrablása intézményessége alapján lehetséges,miután a szervezés és szükség olyan formákat alakított ki amelyeknek tulajdonosai erősen aszimmetrikus gondolkodók és azok napjainkban is. Az élőlény állatias viselkedése a tudomány kezelés teljes állományára rátelepül és súlyos teherként,szűrőként (periodikusan) akadálya az ember értelmi lehetőségeinek kibontakozásában. Az elbutítás elkorcsosítás,értelmi hígítás és felfogási kivattázás hathatós eszközévé vált a tudomány el rablóinak kezében. Mindez lehetséges a közösségi viszonyok alapállapotainak időtlen,változatlanságának.
A tudomány így átalakul egy konspiratív szervezetté,amelynek tulajdonává válik az ismeret.

 • A szimmetrikus gondolkodás (szig) időtlenül vizsgálja és felügyeli az ismeret halmazokat. Keresve az oksági kapcsolatokat és összefüggéseket. Az ismeretek elvetett elemit sem tünteti el,tárolja és újra értelmezi. Ezt nevezzük okosságnak
 • Az aszimmetrikus gondolkodás (aszig.) időfüggő válogatás és vizsgálat az ismeret halmazokban. Keresve a viszonylatokat,képzetes összefüggéseket. A ki nem választott ismereteket elmellőzi,eltünteti,meghamisítva validál-ja. Újraértelmezéseiben konspiratív és erőszakos. Ezt nevezzük intelligenciának az az ravaszkodó okosságnak.


A tudomány elrablása ,tény.
Az emberi kultúrák fokozatosan elmerülnek az adott tudomány kezelés útvesztöiben és a működést lehetetlenné tévő aszig. elemek működésének,konspiratív össze fonodásának mocsarában. Az új ,de nem a múlt hibáitól megtisztuló körkörösség azt mutatja,hogy az aszig.-ók alapvetően erősebbek és meghatározóbbak a tudomány birtoklásában. A tudományt fokozatosan baktériumok,penészek, férgek,élősködök, és intelligens koordinátorok tartják felügyelet alatt . Minden áltudományos, viszonylat bonyolító,elképzelés,teória és hamisítás szívesen látott közlésre,előadásra. Az irodalmiasitott ismeret kezelés alapvető követelmény a lineáris emberi kód nyelv beszűkített állapotában,korlátolt lehetőségű etnikailag elkorcsosult ”nemzeti” kódnyelvek világ nyelvé erőltetésével tovább csökkenteni a megértés színvonalát.
Feltételezhetően a tudomány elrablása az ok amiért az emberiség nem rendelkezik elfogadható ismeretekkel a múltról. Így egy önmagába záródó gondolati világ foglyaivá válunk. Legyőzhetetlen akadályok és káosz közepette önmagunk áltatása mellett vesztjük el lehetőségeinket egy szig. -ók által fennálló tudomány helyett. Olyan világot hazudnak körénk amiben a bizonytalanság és a tehetetlenség eluralkodik mindennapjainkon.
A rablók célja nem egy központilag irányított,vezéreszme következménye,hanem a biológiai objektum értelmi viszonyainak állatias színvonala. Az aszig-ók rendkívüli előnye a gondolkodás viszonylatokba terelése. Lásd:művészetek, fikciók, teóriák,vallás/politika, hazugság kultúra fenntartása,az oktatás szétfosztása.
Minden elveszik és elpusztul és ami újként feltámad alapjaiban ugyan az a tudomány rombolás amelyben élünk. Nem létezik eszköz az aszig-ok kordában tartására,mert a szórakozás ,szórakoztatás,túlhajszolt testi örömök tulajdonosai és „fejlesztői” is.
Durván körvonalazódik,hogy egy Neander-völgyi és egy Crô-magnoni áll szemben egymással,figyelj és gondolkodj fel fogod ismerni őket.
Az hamis ismeretek „háttér sugárzása” közepette van egy csendes tér/időtlen hangzás amely egy felgombolyítható értelmezést fog nyújtani,annak akit érdekel.

Molnár Ferenc
Ricinus

    Életem során sokféle becenevet ragasztottak rám. Amikor az internet általánossá vált a mindennapjaimban magam is kitaláltam egy kettőt ,mint felhasználó -ahogy kérik az oldalak.
Amikor valakit csúfolnak,gúnyolnak,hamar előkerül a gúnynév. Mond meg a beceneved, megmondom szerettek vagy utáltak vele. Ez így nem teljesen igaz,de nyomokban van mögötte valami.
Akinek sok adott neve van azt át keresztelte a névadó -tetszik nem tetszik. Tanáraim közül akik kirívó egyéniségeknek számítottak hamar kaptak valamilyen gúnynevet. Ez egy általános jelenség. Mintegy önvédelmi harc az auktoritások ellen,vagy a szekálás egy alattomos módja.
Gyerek koromba nyúlik vissza az a masszív gúnynév ami írásom címe. Fókuszpontja egy gyerek észjárás rejtelmeinek. Egyaránt becses és gúny. Bizony bizarr kisgyerek lehettem a környezetemben aki nem hagyta rezdületlen az ismeretségi köreim. Aki szeret az nem gúnyol,aki nem annak szinte fegyvere a jelző és sárdobálás amivel át akarja mázolni a képet ami sors elé-tár. A „Váci uti iskola” különös maradványa volt a régi -háború előtti-magyar iskola rendszernek. Egymás mellett ,de elkülönülve fiú és leány iskolaként müködött.1964 -et írunk Budapest 13. kerülete Angyalföld közepe. Az Árpád hídi lakótelep akkor formálódott ki. Ledózerolták a cigánytelepeket,üres romos grundokat és az ipari vasútvonal két oldalára, a Dagály (punyás) strand (Szabadság strandfürdő) közelébe egy panel álom szuszakodott be. Oldalán a „rendőrházak”,”vizafogó” Láng gépgyár,Hajógyár,Elektromos (futball) pálya. Keletkezése,lépcsőzetes,lopakodó és az ötéves-terveknek megfelelő kommunizmusépítés álomrendszerének következménye. Kik laktak ott ? A megalkuvó szegény altközéposztály,a rendszer kedvencei,színészek,funkcionáriusok, sportolók,újságírók-KIVÁLASZTOTTAK. Igen aki oda került annak valamilyen jól kiokumulált magyarázata volt a lakáshoz jutáshoz. Hiszen mindenki tudta azokból a fizetésekből elképzelhetetlen abszurdum volt. Egy alapjaiban szétrombolt emberi értéktelenségre épült világ volt(van ma is)
Miután az egész rendszer egy fokozatosan eltorzuló és penetránsabb hazugságrendszer volt (ahogy ma is az) szükség volt alibire a közvélemény előtt,hogy ez a kőrengeteg a „dolgozó magyar nép” budapesti lakótelepe ahol igazi munkások is laknak. Igen, hírmondónak. A többség odaadó rendszerszolga vagy rabszolga volt. Ahogyan szeretett szüleim is, apám férfi fodrász, anyukám szemüveg keret készítő munkás (magyarul celluloidból stancolt szemüveg profilokat sauberolt 8 órában a Dolmány utcai Szemüveg keret gyárban) Előtte,Újpesten a Lipták Lajos utcában laktunk a „pesti” nagymamáméknál 7 -en ahogy azt illik egy a háborúban koldussá szegényedett magyar családnak. A fiúiskola 7 osztályosa lettem,ahol a „lakótelepi” gyerekek keveredtek az echta angyalföldi „proli” gyerekekkel. A helyzet egy olasz szürrealista film és a Pál utcai fiuk bizarr keverékét adta -ahogy most visszatekintek az iskolában töltött mindennapjaimra. A félig megörült tanárok és a folyamatos fizikai erőszak közepette,megpróbáltak a kis nebulók felnőtté cseperedni.
Ez a többségének sikerült is. Igaz nem lett egy zseniképző,de megtanultuk,hogy az emberi élet egyik összetevője az alkalmazkodás és az áramvonalas felület felvétele. A tanítási órák messze nem hasonlítottak arra a pedagógusi környezetre amit egy népi demokráciában elképzeltek.Nem is lehettek azok,hiszen bennünk tomboltak a hormonok,a tudatalatti „osztályellenesség” a hitetlen,kaotikus,szétzilált értéktelenségre idomított prorelatiritásra. Ami az értelmezések elrablása és meghamisítása globális méretekben. A szocialista,liberalista eszme zsibvására. Az üresség szimbiózisa a konspirativizmussal és tiszta bank kapitalizmussal.
A múlt végképp eltörlése nagyüzemre volt kapcsolva. Harsogtak a jelszavak,minden új és régi médiából. A gyárak falain jelszavak a pártitkárok,személyzetisek korlátlan alattomos és sunyi hatalma behálózta a mindennapi élet kapcsolatait a gyárak intézmények,iskolák köreiben. Az országhatárokat és eszmei áramlatokat szoros valós falak tartották egybe. De ez már a felnőttek későbbi világa. Mi csak a körülöttünk levő mikró társadalmat érzékeltük. Az osztálytermekben behozott állatok,késdobálás, verekedés -az első vérig ,dohányzás,ivás,bolti lopás,mint a normák alatti oktató műhelyei a városi kultúrának. Tanáraink elfásult,túlélésre beállított mindennapjaik ezek az évek, hónapok. Az iskola, gyerekek gyűjtő helye és a tudás,tudomány riadtan, visszafogottan pihen tanáraink fejében látva azt a csürhét amelyet maga élé teremtett a rendszer.
Igen, felvettük a legrosszabb viselkedési normákat,mert akit korpa közé kevernek, azt talán megeszik a disznók. Most,koros felnőtté válva szégyellem azt az évet amit ott töltöttem. Sajnálttal gondolok tanáraimra és gyereksorstársaimra akinek nem lett ugródeszka egy jobb jövő felé sokkal inkább az értékeik mozgalmas temetőjévé.
Történelem óra volt és tudtuk ennél a tanárnőnél mindent szabad. Halkan olvasott valamit a tankönyvből,mialatt mi próbáltuk a határokat tovább terjeszteni. A rosszalkodás és diák csíny itt nem lehet helyes meghatározás. Tomboló kis gazemberek,gyerek csürhe. Nem kellett aggódnunk,hogy közénk ront ez a csöndes teremtés,aki azon tűnődhetett,hogy hol is van ö ? Ez az értelmetlen lázadás,hangoskodás és véletlenszerű torz kiabálás a végtelennek tetsző óráin.. A szünet egybemosódott az órákkal .Rémálom. Tűrte és lassan haladt a fásult öregkor felé. Ide sorsolta a létezés. Az ilyen iskolai közösségekkel szemben nem létezik nevelési módszer. Ez az elkorcsosulás melegágya,a szellemi leépülés és az értékmentesség állapota. Irány az állatias lét. A proletarizálás marxista-leninista-acélista-utódista programja.
(Ez volt a háttér. Jellemzően talán az egész városra.)
A névadásom egy szelíd epizód ebben a viharban.
Szokásunk volt,hogy a sarki közértbe le-le szaladt valaki és vett egy zacskó pacsnit (péksütemény) vagy cigarettát (darabra árulták) azoknak aki már komoly dohányosoknak számítottak. Miután rajtam volt a sor, azt találtam mondani a tanárnőnek,hogy fáj a hasam és kikell mennem a WC-re. Ö rögtön kikérdezett,hogy mik voltak a tüneteim és mit ettem. Nos,elkezdtem a hazugságot felcicomázni. Összehordtam mindent ami a gyomor fájdalomhoz kell.
Megkaptam az engedélyt és már rohantam is a közértbe. Kezembe a pacsnis zacskó,ahogy kilépek a boltból szembe jön velem az egyik osztálytársam . - Mi van Popovics (ilyen névvel élt Magyarországon,az anyja a szemközti „Nejlonnak” csúfolt étkezdében volt pénztáros) hova mész ?
- A gyógyszertárba (az meg a közért után volt a sarkon) - Hm. Gondoltam - más is „beteg” lett ? Különös.
Eldugtam a zacskót és ártatlan pofával vissza tértem az osztályba. A tanárnő kérdésére,hogy -Jobban lettem e ? azt feleltem - Sajnos nem. Meg kellett erősíteni a sztorit. Meglepetésemre az egész osztály egyszerre felröhögött. Nem értettem semmit. Mitöl lett ilyen kedves cimboraság a zsiványok és a tanárnő között ? Éreztem,hogy valami történt mialatt küldetésben voltam. Elosztottam a pacsniból a megbízóknak,ami nekik járt és nyílik az ajtó Popovics vigyorogva bejön kezében egy kis barna üveg. Most már az osztály egy egyé forrt cirkuszi publikum emlékeimben. A tanárnő mondja a nevem. - Molnár gyere csak ki egy kicsit. Akkor még nem tudhattam,egy keresztelő főszereplője lettem. Elvesztem egy időre család nevem,keresztnevem, abban a gyerekközösségben amelybe kisorsolt a sors és hordom-hordozom tovább amíg valaki,valahol újra találkozik velem és így szólít:- Ricinus !
Bevállaltam a cirkuszt és a pacsnimmal lenyeltem egy-két kanállal ebből a különös méregből. Azóta sem volt rá szükségem. Ingyencirkusz és egy kis vigalom a pokolban .Rajtam maradt és az új lakótelepi iskolába is velem jött mint: Ricinus,Riciusz,Iciusz...Rici...Molnáriciusz...
Soha nem éreztem csúfolónak,gúnynak,mert valahogy úgy találtam megszemélyesítettek, egy furcsa egyedi becenévvel és az történt egy csoportban elkövettet tréfa eredményeként, egy rövid pillanatra amikor is a növendék zsiványok és a szelíd tanárnő egymásra találtak.

Molnár Ferenc
Ricinus

2012-11-11

IQ testAmit érdemes megfigyelni.

 • Az IQ tesztek mindig mérik az időt
 • Valamilyen ábra sorozatban meg kell találni a hiányzó sorozat darabot.

Gondolkodjunk el rajta, vajon milyen összefüggés van az okosság és az idő között ?
Aki gyorsan gondolkodik okosabb ?
Aki lassan gondolkodik az nem okos ?


Az ábráról leolvashatjuk:

 • A zseni-alitásnak biofizikai elemei/határai vannak a reakció idő,olvasási és válaszgomb lenyomásaik alapján.
 • Az átlag a teszt alkotó elképzelt idő tartama alatt megválaszolt kérdései alapján alakul.
 • Ha nem tudsz válaszolni a kitalált ábrák különbségeire,minden esetben akkor visszamaradott vagy.
 • A hülyéket nem érdekli az idő -gondolkodni akarnak és mérlegelni....hm.

Tehát aki gyorsan dönt az okos,sőt zseni,akinek lassan jár az elméje az átlagos,vagy hülye.
Van ebben valami izzadság szagú tehetetlenség ahogyan szeretnék meghatározni az okosság fokát és statisztikai értékekkel auktorizálni egyes IQ teljesítményeket.


M.F.

Inteligencia és az okosság


Hogyan értelmezhetjük a korpuszkularizmus alapján ?

Az értelem a biológiai objektum központi idegrendszerében a gondolkodás elemeit, műveletek végrehajtására alkalmas állapotokba rendezi.

Az értelem minősége több összetevőből formálódik ki a tárolási,feldolgozási, összefüggési/rendezési ,döntési/választási, stb. művételek alapján gondolati „szövetek” kialakulásához vezető rögzülésekké válnak. Magyarul,az értelem a gondolkodás műveleteire alapuló műveletsor eredménye.

A feladat/probléma/veszély és a megfigyelés/elemzés/választás alaphelyzetei a döntés időpillanatáig egy olyan algoritmust futtat a biológiai objektum (állat/ember) elméjében amely a lehető legjobb eredményre kell hogy juttassa öt. Ezt kívánja a túlélés és a verseny az összetett rendszerek kényszerű kiválasztódásában. Ekkor a cél nem a tökéletesség,vagy az erkölcsi, minőségi,érték hierarchiája követésében hordozza az előnyt,hanem az idő és határozási aktívum egymásba olvasztása. Eredménye, - a menekülés,nyerés,előnyszerzés,túlélés,haszon,érdek érvényesítés bonyolult világrendszerében való létezés. Ide tartozik a különböző élet tervezet kialakitása,
habitusok kitermelödése,szokásrendszerek,szabályok az egyén és társak viszonylataiban.
A korpuszkularizmusban bevezetésre került szimmetrikus (szi.) és aszimmetrikus (aszi.)gondolkodási állapotábránkon az elképzelhető eredményesség jellegzetes szélsőségekben nyilvánul meg és ennek felismerése és elmellözése súlyos ismeretelméleti hiba lenne.

Az intelligencia örökös mediális és tudományos túl harsogása olyan útvesztőbe hajszolta az okosság és az emberi ravaszság ellentétes indulatát,hogy a türelmes elemző szétbontása már szinte lehetetlennek tűnik.
Az intelligens biológiai objektum (Ibo.) a túlélő állat/ember. Az okos biológiai objektum (Obo.) a túlélést elmellőző lény.

Az aszi. időfüggése és a választások során részletvesztő magatartása egy gátlástalan,hit,eszme és moráltalan vadállatias embert alakít ki magából. Aki képes fogságában tartani a szi. gondolkodókat,szolgájának,rabszolgájának,kiszolgáltatott alárendeltjének formálva. Elvéve értékeit,tudását,erejét,alkotásait,életét. Képes rákényszeríteni (időlegesen) eszméit „tanításait”,trendjeit,ideáit,őrületes fantazmagóriáit.

 • Az aszi. pusztító,gondolkodási képessége ,a környezetét és a társait válogatás nélkül kisajátítja és maga alá rendeli. Lázad azok indulatival szemben.
 • Az értelem számára egy sokszorozott képességű eszköz/szerszám amellyel, az okosság időtlen horizontjára nem tudván felemelkedni a viszonylatok urává teszi magát.

A szi. időtlen okossága az okok keresése közben a válogatás,visszalépés,megértés,elfogadás,újra értelmezés örökös és végeérhetetlen terjengős futamaiban különös felismerésekhez közelíti. A gondolkodásában az értelem alakítható elem melynek iránya mentes a végleges állapotokba rögzüléstől,de a kapcsolatok masziv,ellentmondás mentes összefüggéseire alapul. Eredményei töredékesek és kiszolgáltatottak.

 • A szi. teremtő,gondolkodási állapotában a környezetét és társait elemzi rendszerezi és kutatja. Önmagát hozzárendeli azok indulatainak. Olykor önpusztító.
 • Az értelem számára egy végeérhetetlen megismerésre hivatott horizont, amelyen az okok összefüggéseinek és kapcsolatainak szolgájaként éli meg létét.

Nos, az intelligencia a biológiai objektumok aszi. típusú értelmének utolsó állomása,míg a szi értelmű okosság alanya ennek szélsőséges ellenpontjaként eljutott az első megálló helyre, ahol elgondolkodhat,hogy az emberiség tudománynak nevezett ismeret halmaza megérett egy alapos revízióra, átgondolásra...

Az intelligencia tehát nem okosság,hanem ravaszság. Az hogy ma intelligencia tesztek vannak azt hivatottak igazolni,hogy az aszi. gondolkodást előnybe részesítik (tudatlanul létezéséről) és elhitetik „a tudomány elrablói” hogy pl. Einstein vagy Hawking intelligenciája egyfajta emberfeletti okossággal egyenlő. (Az aszi.ökörség egyik példája.)Ha,valóban olyan okosak az intelligensek akkor miért olyan sok a talány és kérdőjel egzisztenciájuk és tudásuk kiértékelésében ? Vagy talán azért okosak mert valakik azt állítják ? Tehát az okosság és a intelligencia egyazon fenomén lenne ? Ha valaki ezt gondolja akkor számot kell vetnie avval,hogy értelmezései felszínesek és nem tud ellenpontot elképzelni az állatias értelem gondolat kezelése és a
gondolkodás kiterjedéseinek az embert meghaladó kiterjedéseire.


Honnan ered az aszi. gondolkodás ?

Az élő világ összetett rendszerei a lineáris ismeret kezeléssel képes életfeltételit fenntartani. A gondolat mint ismeret feldolgozás tiltja a zavaró,másodlagos elágazó lehetőségeket,mert az maga a megsemmisülés az időfüggő létezés horizontján. Hosszú az út az elme olyan sejtszerkezeti felépüléséig amikor is a szimmetrikus ismeret feldolgozás jutalma a okok megértése és összefüggések használata az előnyöket a megismerés területeinek tartós állapotába helyezi.

A gondolat lineáris de az értelem erőfeszítéseket tesz a rendelkezésekre álló eszközökkel a látható modellek kipróbálásával egy több dimenziós gondolat kezelésre. Így kerül bevezetésre a nyelv/beszéd-jel és a geometria-matematika kódnyelvei. Sajnálatos,de az aszi gondolkodás elementáris ereje és fölénye azonnal kijátssza indulatait és mint élősködő értelmi parazita azonnal fogságba veti a tudást/tudomány korpuszát. A mára ismert tudományt ezért valósággal átszövi az aszi. gondolkodás ármányos cselszövései.

Az első aszi. csalás a képírás át ”modernizálása” betű írássá.

Na,de erről majd később ...


Molnár Ferenc

2012-11-03

Liberalizmus

A korpuszkularizmus tisztánlátásával.

(Vázlat.)

A liberalizmus, más néven szabadelvűség, gondolatok széles spektrumán alapuló eszmerendszer, amelyek közös vonása, hogy az egyén szabadságát jelölik meg mint legfontosabb politikai célt.”

Magyar-Wikipéda
Nem tudja senki mit jelent ez .Talán,nem is akarja tudni. A tudálékosság renyhe ködében terjengő kifejezés. Belepi az agyakat és elandalít, valami ősbárgyúság képzetével,ami nincs és nem is volt. A fogalom magyarázatok részei a megtévesztésnek.(K.m.) Témánk, az összetett rendszerek hasonlóságában rejlő tapasztalatok általánosítsa a politikai fogalmak megértésében

Sejtek és Baktériumok.

A közösségi és társadalmi felforgatás alapindulata nem új keletű. Forrása az előny hierarchikus volta. Az abból nyerhető fölény és hatalom megszerzése. Az összetett elemekből felépülő egység nem mindig lesz minőségi összetett rendszer. Ez azt jelenti,hogy a minőségi változások nem magától kialakuló állapotok. Ha egy ember csoportot válogatás nélkül beültetünk egy csónakba és kitesszük a tenger közepére,nem fognak társadalmat építeni,de bizonyos,hogy felfalják egymást. A sejtek kialakulása a kannibalizmus állandó jelenléte mellett egy olyan specifikumot termelt ki magából amit ma baktériumnak (vírusnak) nevezünk. A baktérium, a mikrobiológiai világháborújában mint a szövetségben élő sejtek örökös és eredendő ellensége, testünk kénytelen mindennapjaiban megélni,elszenvedni ezt a végeérhetetlen zaklatást. A sejt nem igényli a baktériumot létéhez,de a B. nem élhet anya szervezet nélkül. Egy baktérium (vírus) mentes élővilágban a sejt rendszerek egy rendkívül sajátos és különleges „tündér világban” élhetnének. Ez lehetetlen földi körülmények között,mert a baktériumok „szervezkedése” olyan bonyolult szisztémákat alakította ki amelyekből normálisan és károsodás nélkül már nem lehet kikeveredni.

A közösség -a továbbiakban, társadalom – „egysejtűek” tudatos szövetsége és egyezményes rendezési elvek alapján kialakított létezési terve,programja, kibontja a korpuszkuláris cella sajátos alaki,tartalmi,minőségi jellemzőit. Ez a folyamat kozmológiai szabályokra épül és a teremtmény, egyre szaporodó ,környezet függő,anyag felhasználóvá válik. Az élőlény előáll és nincs egyedül. Tele kártevő mikrobával,születése pillanatától. Ha a sejtek az első pillanattól kezdődően egyetlen lényben tudtak volna összetett rendszert építeni és szervező eszmerendszereik hézagmentesen lefedték volna a világban betöltött egyéni és társadalmi szerepüket,akkor nem létezne parazitizmus az ö.-rendszerek között. De ez nem így történt
A külső környezet is aktív és passzív „ellenségektől” terhes,a test sejt egységei sem egyformák. Önmagukban egy-egy korpuszkulás cellái egy kisebb szervezeti egységnek. Az ember esetében a sejt ez az egység.”Rend a lelke mindennek” -mondja a magyar közmondás. A rend pedig elsősorban értelmi,fogalmi pontosságból keletkezhet. A fizikai törvények vissza mutatnak egy értelmi,fogalmi pontosságra és egyértelműségre,tehát az élővilág, úgymond- szabad kezet kapott a fizikai világ korrekt szabálykövetésével szemben. Egyetlen meghatározásban, a létezés az élő anyag számára:

A társadalmak kiformálódásában, a létezés közös tehermegosztása az elsőrendű cél és a környezet károsító hatásainak minimalizálása.

Ez a korpuszkuláris cellák kozmológiai egyenlege,ha a működésének és keletkezésének okait szemléljük. A sejt/egység ismeret kezelési folyamatai (gondolkodás/töprengés/képzelődés) minden esetben elvezet,a test megvalósulásába, a sejtek „indulatai” alapján. Az élőlények kényszerpályát követnek és ezért minden élőlény csak az öt felépítő állománnyal gazdálkodhat. Ezért nem alakulhatnak át egymásba és nem fejlődhetnek bizonyos elemek hiányába bármivé. (Egy cipőgyárból,már soha többé nem lehet hitelbank. (K.m.)
Látjuk, ahogyan az első petesejtből kettő-négy ...sok lesz
. A sejt tehát nagyon sokféle lehet. A genomok kolostoraiban kódex másolás folyik Ezért olyan fontos,hogy a kialakulások kódnyelve egyértelmű és a valóság állapotaira a lehető legnagyobb hűséggel fogalmi/képzeti elemeket hordozzanak. Különben, soha semmi nem válna élövé. A kialakulások pedig eszement kaotikus szörnyekké válnának. Az,hogy a baktériumok(vírusok) ebben a kezdeti osztódásban nem tudnak beleavatkozni azt mutatja,hogy a félépítésük a sejt elkorcsosulásának egyik következmény láncolata alapján alacsonyabb rendűvé változtatva,az első lepésből még ezt képes volt kiiktatni. A továbbiakban azonban megsérült és sebezhetővé vált a fogalmi/képzeti ismeret kezelése. A sejt „gondolkodása” megtéveszthetővé vált (A baktériumok által.)
Hogy állunk az emberi kód nyelv valóság követő hűségével ?


Ember-sejtek
és ember-baktériumok


Az emberi kód nyelv állandó leromlása, a fogalmi,képzetek felületessége miatt következik be. Amit a liberalizmusról olvasunk többnyire megérthetetlen. A bekezdésben idézett Wiki szöveg ezt jól példázza, több mint zavaros és pontatlan. Az olvasóban csak egy bizonytalan és megfoghatatlan fogalmi slendriánság marad meg.
Szabadelvűség , - gondolatok spektrumán alapuló eszmerendszer, - egyén szabadsága, - politikai cél. Magyarul, képtelen vagy megérteni,mi is az a liberalizmus? A liber ugyan szabad/mentes kötetlen/őszinte jelentéseivel,megfejthető de szabadság kifejezés csak jelzős szerkezetekben lehet használni és minden hozzáadott fogalmi index más és más eszmei irányba vezet el bennünket. Miután a politikai eszme-térben használatos ez a kifejezés csoport,-liberalizál, liberális,liberalizmus,-úgy kell rá tekintenünk,mint más, a politikai/vallási „hülye beszédek” egyik jellegzetes kulcs szavára. „feltalálása” és kifejlesztés egyazon cél érdekében történt,mint más hasonló társaié. Hogyan keletkezett és milyen eszmei torzításra,tudati elkorcsosulásra szánták megteremtői ?
Az előzményekben megfogalmazott
fogalmi,működési rend komoly és szigorú világháttért véve alapul,nem igazán engedheti meg a felelőtlen és ostoba módon értelmezett „szabadságokat”. A szabadság eleme a szabad és nem-szabad, (tilos) szimmetriájában a számítástechnika és a fizikai,kémiai valóságrendszerekben igen korrekt világműködési szabályrendszert alkotnak. Ez szoktuk sommásan a”természet törvényeinek” nevezni. Betarthatóságuk és összefüggésük egy szabályhü fizikai világképet alkotnak. Kivételek, a paradoxonok amelyeket „Isteni hibáknak” tekinthetünk, vagy saját értelmi,érzékelési korlátainknak. (ahogyan a légy és az üvegablak paradoxonba zárt állapot.). Tehát az „élőlény” mentes világ tartja magát valamilyen tiszta, törvényszerűség háttérhez.
A
szabadság fogalma önmagában értelmetlen. A szabadsági-fok,fizikai és geometriai állapotokban meghatározható. A társadalmi viszonyrendszerekben lehet ugyan használni,de hamar belesodródunk a felületesség,képzetesség ,irodalomiasság,világába. A közbeszéd és a tudományos megfogalmazások nem elkülönülő éles határok mentén terül el. A kifejezéseink pontosságát és értékét,még a matematikai kódnyelv is sokszor következetlenül használja. Így,mondhatnánk- a politika lényegében a „hazugság kultúra” egyik köztéri (patetikus) színműve és boldogan használja frázisai között a bizonytalan,érthetetlen frázisokat. Szomorú állapot.
Emberi sorsok,közösségek fölött dönt. Az teszi rémisztővé,hogy a társadalom megtűri,mint probléma megoldó,vezérlő/ rendező eszközt. Valójában baktériumok a politikusaink ? A vallások, a szabadságot a
hit egyszerű (?) képzetén keresztül egy lelki (?) szabadságba tereli,amelyben azután varázslatos szavak közepette,messze ellódulunk a valóságoktól. Majd,ahová soha többé visszatérni nem akar. A politika marad tehát hátteréül a társadalmi értelmezéseinknek. De,mi a politika ? Jelen korunk, eszmei közteherviselője. Elemei és rendszere,túlhaladott és az állandó emberi,községi problémák egyazon forrása és azok előidézője,fenntartója. Kialakulása a baktériumember típus serénykedése nyomán jelent meg:Amikor is a „háttér hatalom” becsmérelhető,bírálható, büntethető,likvidálható,pojácákat, és hasbeszélőket kezdett előállítani. Nem ment ez egyik napról a másikra. Bizonyosan, a meleg égövön,ahol nagy volt a gazdasági bőség,ott teremtek meg a körülmények hogy a „demokrácia” virágba boruljon. Tudjuk hol. Itt teremnek meg a feltételek a baktérium ember kifejlesztésére,működésének,eszmei/szellemi továbbképzésének, fertőző,gátlástalan” moráljának” rögzülésére. A nagy emberi közösségek erős szervezettséget és szigorú törvényeket,szabályokat,tiltásokat és engedélyeket kell hogy tartalmazzanak. Minél nagyobb a rendszer, annál bonyolultabb és annál erőseb felügyeleti egységeket igényel. A liberalizmus, tehát a bomlasztó erő a demokratikus hülyítéssel felcicomázva, a baktériumember nyüzsgő egyenlösdieskedésével. Célja: a társadalmi szabályok visszabontásával,a másság propagálásával a behatolás és a személyes kanibali-sztikus pusztításával, élettér nyerés minden helyen és alkalommal. Másság ? Igen, BAKTÈRIUM, a „normálisan” működni akaró szervezeti egységgel szemben. (Az idézőjel arra utal,hogy a normalitást a rendszer belső értékrendjei határozhatják csak meg és nem a (pl.) baktériumok.)
A Társadalom legkisebb összetett egysége a család. A családi rend sem mentes a szigorúan szabályozott, betartandó szabadság koordinátáktól.. A gyerek fenyítése, idomítása,majd nevelése és oktatása jól mutatja,hogy a „normális” emberek szabályrendszereit megalkotók külső gyűrűjében egy igen agresszív baktérium csoport tevékenykedik. Ezeknek a fogalom használata és verbális kód nyelvi behatolása a „normalitást” tiltásokat és szabályokat,a saját független és identitás mentes létének fő akadályaként éli meg, így minden szellemi képességét beveti a „normalitás” és rend feldúlására annak előjeleinek megváltoztatására,erővonalainak átrendezésére,hatalmi szervezeteinek ellehetetlenítésere törekszik . Tolvaj nyelvet és rabló filozófiát teremt,cselekvés rendjében a gátlástalanság,határtalanság és a végletes,végtelen szabadság fok a jellemző. Mindent szabad/lehet/lehetséges/no tabu/no kontroll... Amikor szembe találja magát a közösség védő erővel és a szabályhü szigorral,nos akkor jelenik meg szövegeléseiben,előadásában a szabadság indexelése. (Szabadság-jog,emberi-szabadság,szabad-gondolkodás,eszmék-szabad áramlása,szabad- kereskedelem,szabad-szerelem,szabad-rablás,mindent-szabad.)Annak dekoratív tálalása és becsomagolása,tudományoskodó körülírása. A baktériumember, a sejtember társadalom gyilkos parazitája.A sejt kialakulását elemi összetett rendszerek végzik, ezért az élet nem keletkezhetett az” élettelen ” anyagból. A biológiai objektumokat egy olyan minőségileg hierarchizált sejt univerzum építette ki,amelynek állandó eszkalációja a baktériumok(vírusok) individuális dekódoló képességét elhanyagolták és észrevétlenül azok kiszolgálóivá váltak. (A bennünk élő baktériumok halálunk után,tovább élnek testünkben és átköltözhetnek más élőlényekbe.) Az ember társadalom építése a baktériumember intelligenciájával szemben ugyan ilyen felületes és tehetetlen, egy bizonyos határ érték után.,mégis a gyógyszerekhez és beavatkozásokra kel összpontosítania. A ”globalizmus” a jelen idejű társadalomtudományos ismeretek mellett egy rémálom. Az ember egyéni,közösségi, családi,munkahelyi viselkedése, egyre alacsonyabb szintű világ megélésben,világfelfogásban rossz irányba alakul. Azon tudományos műhelyek amelyeknek a társadalom viselkedési mechanizmusait kellene kiértékelnie és fejlesztenie,nem léteznek. A liberális gazdaság,lényegében egy energia /pénz/érték pazarlás a baktériumok energiaszükségleteire. Korlátlan pénzügyi = befolyás/hatalom helyzeteket teremtve, a társadalmi szabályok fetazitásával a mindennapi élet szabályainak relativizálásával, fokozatosan az emberi közösségek egyfajta döglődő,agonizáló hulladékká formálódnak, amelyben a baktérium is vele fog pusztulni. Mindez miért ?


Mert az elme gondolkodási horizontján megjelenő vészjelzések és felismerések,nem tudnak kollektív vezérlő elvé válni.

A történelmi idők kezdetei óta küzd az ember azon eszmék,elvek,hitrendszerek kifundálásért amely egyforma hatásfokkal tudja, súrlódás mentessen mozgósítani az emberi elemeket,valamilyen közös cél érdekében. Nos,ez senkinek nem sikerült. A pénz, egy univerzális rendezési elv,de annak előállítása és szétosztása,nem követi a termodinamika ,biofizika,elektronika -röviden -fizikai/kémiai/biológiai törvényeket. Nem is alkalmas jelenlegi formájában erre. Az egyéni ember,zárt korpuszkuláris cellaként a saját érdekei mozgósítására teljes fizikai testének állagával képes határozatokat hozni és követni azt,de ezt még egyetlen emberi társadalomnak (vagy szociális korpusznak)sem sikerült. Az ember ugyan bezárva kellene,hogy érezze magát a bioszférába,de mint tapasztaljuk,mesze nem viselkedik sem globalistaként,sem nemzetien, (etnikaian) egységben az adott önfejlesztési feladatai érdekében. Minden jel arra utal,hogy az emberiség „értelmét” fogva tartja a baktériumok egyszerű indulata. Nem szövetsége,mert a mikrobáknak abszolút és teljes közömbössége van a saját egyedtársaival szemben. Nem ismeri az együttérzés,együttműködés,lojalitás,hűség fogalmait,hiszen azért nem lett testépítő sejt/egyed belőle.

A liberalizmus, tehát jele és eszköze a baktériumok „áldásos” társadalom pusztító indulatának. Szerszám, amellyel behatol a sejtek szervezeti egységeibe és megzavarva azokat,majd később a zűrzavarban hozzájut azok felhalmozott értékeihez.

Kérdés. Ki lesz élősködő baktérium és ki egyszerű,mezei sejt,amely szövetséget akar létrehozni és együtt akar működni társaival ? További kutatásokat igényel ennek helyes megfogalmazása.

(A korpuszkularizmusban ismerhetjük fel legjobban azt az ismeret kezelési és kiértékelési módszert, amely jelzi/felfedi a baktérium típusú szakadárságot,embertelenséget,álságosságot és elemi bűnözői struktúrákat magukban hordó megnyilvánulásokat. Így,minden eszmekoordináta rendszer origójává válik a korpuszkularizmus és ennek ismerete. Használat, a baktérium (vírus) mentes korpuszkuláris cellák kialakulásának feltétel rendszerit teszi megteremthetővé. Ettől ugyan még csillagászati messzeségekben vagyunk,de mivel egy nagyon egyszerű fogalom kezelési rendszerrel van dolgunk, a világértelmezés és kiértékelés rendkívül hatékony,sajátos kód nyelvét használhatjuk benne. Az úgynevezett, korpuszkuláris megfigyelésivel/ meghatározásaival/sejtéseivel/dogmáival, egy, a maiaknál (eddig megismert ) azoktól eltérő, emberi utópiával szolgál.)

Ha rendelkeznék,független és befolyás mentes tudományos műhelyekkel,ahol vizsgálni lehetne a kisember felcseperedése során mutatkozó jeleket és gondolat kezelési sémáikat,akkor már rég polarizálhatóvá válhattak volna, az emberi közösségekben a bakterializálodási folyamatok, a kerek világon. Így, miután az egész tudományos életet a baktérium telepek sísére hada uralja, erre nem nyílik elfogadható lehetőség és marad a karosszék filozofálás,spekuláció mint - jelen írásom.Molnár Ferenc