2012-12-30

Cc. szétválasztó (Vázlat)

Aszig v. Szig-algoritmus.


Alap gondolat,a szimmetrikus és aszimmetrikus gondolkodás (kivonat egy Cc. elemzésből) az ember évezredes munkálkodása során olyan állapotokat teremtett a közösségi együttélés viszonyaira amelyeknek összefonódása ellehetetlenítik a társadalmi kiépülés minőségi élőrélepését. Hasonlóan - az egyén önértékelése,
önmegvalósítása,olyan terhelések és eszmei szennyeződések áldozata lett,amelynek megváltoztatása több mint kívánatos. A naiv próbálkozásoktól,ábrándoktól a tudományos alapokra,igazolásokra és a tapasztalatoknak megfelelő tényekre alapuló sokféle kísérlet és munkaterv született az ember mesterkélt megváltoztatására. Az oktatás,nevelés és hivatalos tudomány részeredményeivel összezavart történelmi és jelenkori világhelyzet homokba futott. Közelről-távolról megfigyelve/vizsgálva/elemezve, megállapíthatjuk - az emberi működés a beszélő állat tombolása és túlhatalma a nyomokban kialakult naiv – azoktól eltérő áldozatokon.

Segéd táblázatok: Kis aszig.-szig. teszt
Segéd teszt lapok: a, sorozat.
b,sorozat.


Kérjük,hogy amennyiben valamelyik tesztet elvégezted egy másolatot,akár név nélkül -küldj el az alábbi e-mail címre:


Összefoglaló.

Elméletünk szerint a szimmetrikus gondolkodás (Szig.) és az aszimmetrikus gondolkodás (Aszig.) kutatása és hatásainak felismerése segít/het bennünket abban,hogy az emberiség adott csoportjait (1.) visszaszorítsák,helyesebben szétválasszák a két egymással ellentétes világlátásában (életvitelt,filozófiát,habitust.) Jelezve,elhatárolódva, azok kártékony,bomlasztó,romboló,-nem ritkán- hazugságokra és ferdítésekben bővelkedő aktivitásuk megszüntetésében.
Járatlan út amire térünk,most először az emberiség történetében bevezetésre kerülhet egy olyan módszer amely a gondolkodás mezőin munkálkodik és alkot szerszámkészletet az emberi közösségeket megfertőző, elkorcsosító tulajdonságok elkülönítésére.
A társadalmak önszerveződése az intelligens állat(a.) (ember) kísérleti területe.(Intelligencia v. okosság (b.)) Nem rendelkezik egyetlen formáció sem egy ellenmondás mentes recept gyűjteménnyel a a közösség súrlódás mentes gazdasági,erkölcsi,nevelési,védelmi,fejlesztési,stb. problematikákra,illetve azok végérvényes megoldásaira.
Az emberi élet rövidsége és az egyén sajátos jelentéktelen hatásköre miatt,a szónoklatok,előadások,felhívások,propagandák,tanulmányok, elvek,eszmék, vallások,szekták,irodalmas fantasztikus,utópisztikus és szélsőséges terveik keresztezik egymást-alkotva egy zavaros,kaotikus, szkizoid,abszurd kultúra halmazt.
A hangadó és súlypontokat meghatározó erő benne gyökeredzik az állati intelligencia hierarchia építő módozataiban. Az erő/hatalom generátor a kód nyelvek,jelek,szimbólumok és a befogadók elméjében képződő vágyak,remények, szintéziséből egy állandósult rettegés,bizonytalanság érzet folyománya létünknek. A mindennapi élet a táplálkozás és az időjárási viszonyok nehézségeiben megbéklyózzák a függetlenség és az egyénre lebontható szabadság formáit. Ez okozza az összetartozási kényszert,amely az ember erős egység építő kényszerével találkozva a testületek társi,családi, szervezeti,klán,törzs,banda...unió,piramisait alakítják ki.

Matematikai/geometriai értelemben az egyenlő oldalú háromszög szimmetrikus,amennyiben az egész számok sorozatait véve alapul az 1,2;4;...sorozattal alkotjuk meg. Ez a matematika,kód nyelvi szimbolikájából adódik. Amennyiben a gondolkodás műveletvégzéseiben alakítunk ki hasonló merev szimmetriát az azonnal átvált aszimmetrikus (hatékony) algoritmusba, de csak akkor ha a lépések eredményeit „meghamisítjuk” . A szimmetrikus gondolkodás rugalmas szimmetria, amelynek elemi lépésrendszer a szimmetrikus.
A geometriai építmények (rajzolatok,modellek) vizsgálata és a gondolkodás folyamatának kezelése közötti hasonlóság jól mutatja,hogy az ember egydimenziós kód nyelve a geometria „több„ dimenziós felfoghatóságával meghamisíthatja világlátásunk. A gondolkodás műveleteit megsokszoroznunk kell és ennek szimmetria építő hatása az első és legfontosabb (szimbolikus) korpuszkuláris elvből eredeztethető,miszerint : -”Nincs kitüntetett hely.” Nem is lehet,mert a fizikai törvények amennyiben aktívumokról van szó,szigorúan szimmetrikusak ! Nos, kérdezhetjük: - a gondolkodás nem aktívum ?
Bizony az, egy dinamikus rendszer amikor is a gondolat elemek egymáshoz kapcsolódó több dimenziós gondolat érzetet építenek fel a szimmetrikus indulattal,amelyet azután a létért folytatott harc az élővilágban felül ír. A kis nyuszi nem teheti meg hogy engedjen elméje szimmetrikus (spekulatív/elemző) indulat kezdeményeinek.
Az élőlények csoportjaiban az ember „megkapta” ezt az értelmi horizontot.
Ezen épül ki azon gondolati jelenségek hálózata,amit elemző okosságnak határozunk meg a korpuszkularizmus (2.) elméletei között (Cc. mező (3.)). Ennek az extrának,nem igazán erős az előfordulása,de meghatározhatóan a valós és a fizikai világra irányuló tudomány,tudományos gondolkodás elindítója lett. Az aszimmetrikus, állati intelligencia evvel szemben hatalmas karriert futott be napjainkig,ugyanis sikerrel maga alá gyűri,fogva tartja,irányítja, a szimmetrikus gondolkodókat.


 • A „tudományt” karanténba helyezi. (Auktorizáló műhelyek)
 • Kialakítja az aszimmetrikus tudomány elméleteket (Monoteizmus,materializmus,Darwinizmus/Einstein-izmus*/Freudizmus. Politikai dogmatizmust:Demokratizmus/szocializmus/humanizmus/fasizmus//nácizmus//terrorizmus//globalizmus*//financializmus*. Lingvistizmus*.Pszichológia/pszichoanalízis. Részecske kutatás – a mechanika eszközeivel (?) ...
 • A konspirativizmust* rendező elvé alakítva az erkölcs és jog relativizmusát kiterjeszti a társadalomépítő/meghatározó szabályrendszerekre.
A szimmetrikus gondolkodókat korrumpálja,kiszolgáltatja,kiiktatja,üldözi. Egy csekély részét szolgálataiba fogadja kereskedelmi és hadi fejlesztések és számos konspiratív hatalmi/befolyás gyakorló társadalmi összeesküvéseibe.

A hatalmi struktúrák piramis építményeit,miután az élővilág intelligens állatias indulatai alapján működik,belülről megváltoztatni és átalakítani nem lehetséges. Minden újabb építmény piramis alakúvá válik a benne szereplő aszimmetrikus „gondolkodók” következtében.
Amikor „rendszerváltások”,puccsok,”társadalmi átrendeződésék”,diktatúrák váltják egymás,valójában az egyenlő oldalú háromszög fordul-át. A történelem tehát az egyenlő oldalú háromszög folytonos forgása Érdekes példa/utalás/emlékeztető erre a geometrikus „csillag” vagy „Dávid csillag”,Szabad kőmíves jelkép, szimbolikus jelképi alakjai.
Az aszig,teoretikus valósággal bele bolondul a szimbólumok és jelszavak együgyű „jelentéseibe”:A matematika számmisztika számára. A politika,pátosz. A tudomány szómágia. A vallás szómisztika. A művészet entrópikus ,kaotikus,diszharmonikus,anarchikus,értelemmentesítő oldószer a társadalmi elemek és indulatok keltésére/feloldására/eltüntetésére.
Az aszig. számára fontos a szig. működés elfolyatás,mert az állapotok elemző felismeréseinek következményei indulatokat és gyilkos pusztító erőket szabadítva fel, az aszig. megsemmisítésére alakulhat.

Ez összefügg az aszig.-szig. küzdelmek/háborúk vegyes állapotával. Ami azt jelenti,hogy a Cc. szétválasztás helyett,bűnösök,bűnbakok,áldozatok (áldozati bárányok) rituális gyilkolászása minden a történelmi/jelenidejű háborúk és viszályok okai az aszig. elemek jelenléte.

A tudomány szereplőinek Cc. szétválasztása és az állapotok átalakítása/rendszerezése elkerülhetetlen.

Feladatok a jelenség kezelésére.

 • Az aszig-szig. elmélet kutatása.
 • Vizsgálati eszközök kidolgozása,fejlesztése,tesztek.
 • Az oktatás átalakítása az aszig-szig. elmélet figyelembevételével.
 • A társadalom szervezése és berendezése az aszig-szig. elmélet figyelembevételével.
 • A tudomány mentesítése az aszig. Gondolkodóktól.

Záró gondolatok.

A Cc. szétválasztás nem jelenthet forradalmi,vagy radikális beavatkozást a közvetlen környezetünk,vagy a világ átfogó viszonyainak megváltoztatására. Hasonlóan a „vízbontás” szimbóluma ként, tesztjeink és elméleteink egyfajta polarizációt indítanak el az összetett rendszerek habitusainak vizsgálatiban. Olyan elválasztó rendszert kialakítva,amely igyekszik pontos és végleges képben ábrázolni, esetünkben az ember különös kevert és álcázott viselkedéseit.
Kell lennie egy kitörési pontnak amikor is a minőségi emberi gondolkodás elindul az (Etacs*) elképzelhető/feltételezhető/meglevő szellemi tökéletesedés útján. Aszig. terheitől megszabadítva ismeret rendszereit (tudományát) közösségi változatait (társadalmát) új/eltérő rendezési elvek alapján fejlesztheti,kutathatja és valósíthatja meg majd. Leválasztva annak az intelligens, állatias csürhének, az arrogáns, hőbörgő, erőszakos,konspiratív túlhatalmát amely mint egy alattomos penész,baktérium,vírus, megbetegíti -minden kétségünket kizáró bizonyossággal létező - ember ideálunk. Ennek megvalósítása,csak és kizárólag olyan „mérnöki eszközökkel” lehetséges amely igazoltan és igazságosan különbséget tud tenni az embert és embert összevetve tapasztalható különös szellemi fajtaságaik között. Felfogható kutatási eredményeink valamiféle fajelméletnek ?
Igen ! Nagyon erősen és elvitathatalanul. Amennyiben biológiai ismereteink bővül egy a történeti ember * halmaz habitusában magában hordozó „alfajról”,melynek léte és jövője bizonytalan és kétséges. Tulajdonságait,jelzőkkel és lekicsinylő megállapításokkal minden időben elénk tárta a mesék,mondák,irodalmi művek sokasága. Nem tudván,hogy az okosság* búvó patak az intelligencia* sziklás homoksivatagai alatt...
Féltek a beültethetö chiptöl ?
Nos a fentiek alapján,minden aszimmetrikus gondolkodóba ajánlom az RFID chip beültetését.

 1. Csoportok... megállapíthatatlan, ha nem alakul ki egy erős kutatási indulat és tesztek sorozata amely eltudja helyezni az adott emberpalántát az aszi-szi állapotábrára és a két csoport alakzatát,megoszlását közelítő pontossággal meghatározza. Feltételezésünk szerint ez bizonyos riadalmat kelthet a kortárs tudomány,politikai,vallási,nemzeti,érzelmi elkötelezettségek béklyóiban élő embertársainkban,hiszen azt az érzetet sugallja,hogy megváltoztathatatlanul az egyik,vagy másik csoportba tartozóan több,vagy kevesebb lehetek majd a közösségi megítélésekben. Igen,de egyszer el kell kezdeni,mert ez a káosz nem tartható fent tovább.- Megítélésünk alapján...
 2. KorpuszkularizmusÖsszetett rendszer alkot/hat összetett rendszert - csak és kizárólag. Ez szöges ellentétben áll a materializmus (aszimmetrikus gondolkodók) anyag elvűségével szemben. (Valamint az egy isten hittel szemben is, - ugyanis az is aszimmetrikus gondolat)
 3. Cc. mező – a Korpuszkularizmus ismeret elméleti meghatározása alapján az ismeret egy eredő* amelynek keletkezése minimum két aktívum* kapcsolat*-a nyomán áll elő. A kapcsolat ellen párja a viszonylat* (reláció) amelynek nincs viszonyítható eredő párja,tehát nem adekvát tudományos bevezetésre. Minden esetben egyfajta gondolati élőrendezést jelent a megfigyelés és tapasztalás tengereiben. Amikor érzékeink közvetítésével felfogjuk a fizikai világ állapotain annak összefüggései elménkben bekövetkezések,az az viszonylatok. Az aszig ezt olykor tudományos elemnek fogja fel,holott csak akkor lesz az ha a bekövetkezés megvalósulássá érik/re kombinálódik.
 4. * - Jelölt kifejezések, a szöveg értelmi kiterjesztésének érdekében adtuk. További magyarázatok és kifejtési értelmüknek a korpuszkularizmus kutatása alapján annak belső
  rendszerére épülve ejtjük meg.


a. Intelligens állat -Az élőlények intelligenciája : Az idő és választás aránypárja határozza

meg. A genetikai és szellemi kiválasztódás (a „teremtő” általa magára hagyott - teremtett
lények) a fizikai világ kényszerítő körülményeinek stressz helyzetei közepette alakul.

Ez a kiválasztódás az intelligencia biofizikai növekedése következtében
( az elme egyre fokozódó reláció „kutatása” új és új szinopszis mezőket „kísérletez”
ki és rögzít. Az agy „fejlődése” a relációk* új és új horizontjainak/
szféráinak kombinációban értelmezhetőek (Korpuszkularizmus)) Kitapintható,
milyen keveset tudunk a gének és a szellemi képességek kapcsolatairól.
Az „intelligencia „ fogalmát kétkedve terjesztjük ki az élővilág
- embertől fajilag különböző egyedeire. Nem ismerve/elismerve a „teremtő”
értelmes beavatkozását az anyagot felruházva,tévelygünk a teremtődés víziójában.

Ami terméseztessen abszurd és nonszensz egy időben,hiszen az összetett
rendszerek kialakulása a korpuszkularizmus elveitől elválasztva is egy olyan
kiindulási feltétel rendszer, amelynek
megvalósító indulata a káosz,véletlen,entrópia,proximatizmus*,
kölcsönhatások,erők,energiák,
kémia kötések,sugárzások és a (tér)idő sem együttesen,sem semmilyen
kombinációikban nem lehet felvetni. (Tipikusan aszig. gondolat kezelés
az egész materializmus,az egy-Isten hittételekkel együtt.)
Az emberiség története,meghamisítva. Tudománya,hitrendszerei,erkölcse és jog
felfogása konspiratív szellemi terror alatt tartott. Az alantas faji dinamikák
aktívan részt vállalnak az elkorcsosítás (devolució*) feltételeinek fenntartásában.
Az intelligens állat,tehát maga is „ember” a szó teljes értelmében,
de idéző jelben tartja a felismerés,hogy létezik,megfigyelhető,
kimutatható változata (szig.),amelynek semmi
köze a földrajzi,etnikai,oktatási,politikai,genetikai,nyelvi,...stb.
határ vonalakhoz. Elméjében működő gondolkodási software -je teszi mássá.

b. Intelligencia v. OkosságÖsztön ellentett Megértés/felfogás értelem.
Az összetett rendszerek ,amennyiben biológiai objektumokról beszélünk
értelmüket a „központi idegrendszer”,”sejt mag”,”gyökérfej” -valljuk be -
ismeretlen szerkezeteiben birtokolják. Ezek olyan rögzült döntés kiértékelő
pályák amelyek döntő/túlnyomó többségeiben előre lefektetett megoldások
lehetségesek. Ezt a biológia ösztön,megérzés (értelemnek) okosságnak nevezi.
Része ennek a kombinatív,spekulatív,feldolgozás is,hiszen az első reakción túl
az élőlény a rendelkezésre álló képességeivel,a meglevő készleteiből igyekszik
további döntés változatokat megtalálni. Az ilyen algoritmus egy az időkapszulába
zárt és drámai kényszerítő,a körülmények nyomása alatt,halad a pánikszerű
aszimmetrikus lépcsőzetes választások alapján az egyetlen és utolsó kérdésig.
Mindent lefelez,eldob. Minden alternatívát érzeteire összpontosítva eldönt:jó-rossz;
jobbra-balra;fel-le;előre-hátra; támad-menekül,ordít- hallgat,...stb. Sorolhatnánk
a végtelenségig,hiszen a kettőből egyet készítés,a vagy-vagy kapui ezek.
Könnyű belátni,hogyha az összetett rendszer kiemeljük az időkapszulából,
vagy megérti,hogy az idő zavaró,gátló,torzító elem az értelem számára a
döntéshozatalban,nos akkor kialakul a késztetés lehetősége az okoskodásra-
Az okok keresésére,azok,vizsgálatára,elemzésére,elraktározására...stb.
Az
intelligencia (aszig-algoritmus)érzeti,érzelmi,relációkra és feltételezésekre alapuló
(biológiai) veleszületett értelem az összetett rendszere biofizika szerkezeteiben.
Alapvetően ismeret csökkentő* késztetés
Az okosság (szig-algoritmus) evvel szemben ismeret növelő * az emberek
egyes egyedeiben kialakuló elme állapot/potenciál/értelmi késztetés (ismeret kezelő
neuron horizont (feltételezés)) amely felelős a homo symmetricus* előfordulásért.


További feltételezések

Az emberiségben megtalálható nagyszámú aszimmetrikusan gondolkodó és döntésik cselekvéseiket irányító állatias intelligencia a felelős azokért az állapotokért amelyben élünk. A szimmetrikus gondolkodók,beidomított és fogva tartott egyedei ennek az általános és abszurd állapotnak. A szétválasztásért felelős csak valamilyen hatalmi helyzetben levő személy lehet,miután a képzetes piramis csúcsát kellene visszabontani,egy széles szimmetrikus gondolkodókból álló vezető/irányító rétegre. Miután a kor tudománya nem érti és nem ismeri az aszig. és szig. különbségeket az utópikus Kommunizmus vagy a bibliai Paradicsomi „Arany kor” ábrándokba/állapotokba belekábulva,szörnyű károkat keltettek az aszig-ok vezetésével. Létrehozva zavaros ideológiákat és szektákat,vallásokat,politikai csomópontokat. Erőszakot téve a szig.-on,vagy saját szörnyeteg elképzeléseik szolgáivá idomítva velük karöltve ármánykodnak világunkon.
Úgy tűnik egyre erősebben szorul a hurok a szimg-ok agytekervényei körül. Az iskolák,egyetemek,intézmények,kutató műhelyek,egyre bizarrabb konspirációkba keverednek. Penetráns intellektuális zsoldos katonáik a médiában és a politikában teljes mellszélességgel oldalt választva a „hülyítésre” tették fel az életüket.

Miről ismerhető fel az aszig. egyén ?

Sajnos ennek nagyon kezdetleges a korrekt és megbízható „mérőműszere”. Az úgynevezett „modern kor” összezavart mindent. Az iskolákban és egyetemeken az úgymond „humán” tantárgyak szörnyű pusztítást vittek végbe az empirikus tudományok zavartalan fejlődésében.
A társadalom és közösség építés olyan szerepkiosztást teremtett,amelynek gyökerei a sokszor újra és újra lepusztuló és elkorcsosuló „ismeretlen civilizáció” szemetét,aljas indulatait,életben tartva és feltupírozva örökítette tovább.
Az aszig. minden esetben a relációkban,viszonylatokban,találja meg intellektuális teremtő erejét. Az pedig a fikció,képzelet,utópia. A majdnem,mintha,lehetséges,talán,mint indító képzet . A hit,küldetés,hivatás,követés megszólítás,együttgondolkodás,szeretet,humanizmus, demokrácia,testvériség,egyenlőség,mint szólam. Művészet,irodalom,költészet,film,területein vegyesen találunk mindkét gondolat habitus képviselőiből. Soha nem a megoldás embere,hanem az elintézés mestere. Soha nem a feltaláló,inkább a értelmi értékek tolvaja,plagizáló. Azt monda „elméleti” kutató,de valójában fecsegő mitománja témájának. Minden gyakorlati dologban ügyetlen és a „racionalitása” szómágia.
Hogyan lehetséges,hogy az aszig. fölé kerekedjen a szig. kétségtelen magasabb rendű okosságának ?
Válaszunk csakis az lehet,,,
 • Ha egy vadállat amely ura a viszonylatoknak rendelkezik az adott összetett rendszer kódnyelvi alapjaival.
 • Ismereteit az előny és hatalom megszerzése irányított felismerések vezérlik.
 • Erkölcsi,jogi kódexeit önmaga szerkeszti és/de azokhoz nem tartja magát.
 • Hit rendszere materialista alapú,materializmusa hitre épül. (Lásd: fentebb)

(Folyt.köv.)


Molnár Ferenc
(Szig.)


2012-12-25

A kutya ugat, a karaván halad


Univerzum,azaz a világ egyetem,bolygók és csillagok,sorsa és létezése rejtély. Földünk amelyen megjelenik az élet eljut az ember megnevezésű jelenségig. Hogy, hogyan? Az sem világos igazán. Fejében ennek a furcsa lénynek, sok-sok badarság, ábránd,képzelgés,-gondolat keletkezik.
Beszélünk világ-végéről,-békéről,-epidémiáról,-égésről,-vallásról,-politikáról... A katasztrófa a létünk terrorizmusa lett a „tömegtájékoztatás” tanuló évei alatt. Kell e félnünk és szoronganunk ? Igen is,meg nem is. Miért élünk ? Erre a kérdésre minden embernek minden időben,sokféle válasza létezett. Az ember érzelmei érzeteiben gyökeredzik és legerősebb érzékszerve,elméjének gondolatai. Ez azután okozója örömeinek és fájdalmainak. Képes láttatni,megérteni, irdatlan világunk részleteit. Ugyan akkor rendkívülien gyenge a rend és józanság irányába. Kezelhetetlen kis kamasz lesz „felnőtt” ravasz róka és naiv levágni való „gyermek” a másképpen gondolkodók között. Mert a harc az örök és megállíthatatlan küzdelem nem a vallások és ideológiák,politikai és társadalmi rendszerek között folyik,hanem a két értelmi felfogás között amelyet a Cc.(1.) úgy vizsgál,hogy közben önmaga is ezen kettősség béklyójában létezik.
A gondolat kezelése mélyen benne gyökeredzik az ismeretek feldolgozási metódusaiban így ha egy eljárást egy feladat megoldására használok,akkor annak elmellőzése a gondolatok zavarához vezet. Tehát a biológiai objektum következetesen tartja magát a kiválasztott elvhez,különbem „kihal”.
Az a sok emberi egyed amely élt, él és élni fog földünkön erősen tartja magát habitusában a két egymásnak ellentétes metódusnak,miszerint, gyorsan és véglegesen haladjak következtetéseimmel az ismeretlenben,vagy mérlegeljek és rendszerezzem tapasztalataim egy időtlen állapot kiértékelése javára.
Mindkettő ellentmondásos és hiányosságokat hordoz magában,de nem tehetünk mást,hiszen elmék többre nem hivatott.
Nos a karaván esetünkben az idő és tér. Közömbös és semleges,kényszerítő keret amelyben a kutya ugat. Előad,beszél,mesél,képzeleg.
Beindul egy verseny az első beszélővel,majd lejegyzővel és tart susog,bömböl fülünkbe oldja józan eszünk,amely valójában többre hivatott. Nem kell csodálkozni azon,hogy valaki ellentétessen gondolkodik és értelmezi a világot. Nem vagyunk egyetlen fajta,ahány emberei elme annyi fajkezdemény. Mert a biológiai lét állandóan kész a módosulásra. Nem pedig egy gyári készítmény amely egyforma formába öntött lenyomata,a gondolkodásnak és megértésnek. Naiv hit a tanulásban rejlő meggyőződésben, a mediális deformációkban,a politikai,vallási gondolati ömlengések emberformáló erejében. Életünk rövid és tudatunk kiépülése saját korlátaink határai között véges. Aki valamit nem ért és nem fog fel,nem használ és nem képes tovább formálni,az önmaga képességeinek,készleteinek áldozata. Nem szándék és akarat következményei alapján válunk azzá amik lettünk hanem a velünk született habitus adta lehetőségek minősége alapján formálódunk ki. Terméseztessen ennek megvannak az életkorhoz kötődő horizontjai,de a tovább lépések ígérete hamis. Senki nem lépheti át a saját árnyékát ! Így üzen ez a szólás az értelmünkről. Véges a felfogásunk. Ne csodálkozz a korlátolt,bigott,szélsőséges,elfajzott,elkorcsosult,excentrikus,vagy a zseniális,felfoghatatlan,okos,mágikus,stb... értelem megnyilvánulásain. A kutya ugat,ahogy hallja és ahogy tudja tenni,ahogy a torkán kifér.
Tanuk vagyunk.
Tanúság tételünk,szól a mindennapjainkról,önmagunkról és a felfoghatatlan világ létezéséről. Számot kérünk,de amit adhatunk arra nem kíváncsi senki. Körülöttünk mindenki szaval,patetikus és őrjöngő,indulatokkal fogalmazza meg belső súrlódásait a valósággal. Úgy gondolja szabad kezet kapott értelműnk felett,hogy majd nem látjuk át mesterkedéseit,mesterkélt,ájtatos ferdítéseit,hazugságait,arrogáns vonyítását.
De pedig, felnyílnak a szemek és a türelmesen élő szembe találja majd magát a hozzá illő igazságokkal.
Lehet,hogy nem fog tovább élni vele,mert az csak az utolsó pillanatokban jön majd el hozzá.1. Cc. Corpuscularism.(Korpuszkularizmus) Összetett rendszerek kutatása,
az„Összetett rendszert,csak és kizárólag összetett rendszer hozhat létre” premissza alapján. Test,testület,szerv,szervezet,csak és kizárólag rendezett elvek következménye lehet. Ennek felfogása,elfogadása ugyanakkor csak szimmetrikus gondolkodókban találhat megértésre. Mert a gondolkodás minősége kétutas és egymástól eltérő irányai ellenére,a biológiai objektumot(embert) alkalmassá teszi ugyan a földi életre,de a megértés milyenségében élesen elváló fajtaságot (fajtát,fajt) eredményez.


Molnár Ferenc