2014-04-21

Az 5 okosság vs. „A nagy társadalmi összeesküvés”
(Megismerni-megérteni-elfogadni-használni-változtatni/megtartani...megismerni...) CorpusCuit

 

 

  Az ember lehet okos, eszes, - elmés,értelmes,- képzett,gyakorlott, leleményes,ravasz,
- dörzsölt,furfangos,szélhámos,bűnöző …

Figyeljük meg,hogy ez a sajátos felsorolás az ok,okság felöl tart az értelem morális gyengülése felé- szándékosan,hiszen a boldogulás kényszere és a valóság megélése valamiféle formában összefügg az elménk használatával. Az oktatás kettős szerepe a képzés és a válogatás. Pazarlóan és megkülönböztetően bánik a kis emberkékkel az oktatás intézményes rendszer. Akik nem is tudják,hamarosan választás elé kerülnek majd és ha a szülök nem tartoznak a jó módúak közé,nos,akkor a jövőjük az iskolai eredményeik alapján kiemeli illetve elejti őkelméket a társadalmi hadszíntéren.

Ha igazán megértené az emberfia,hogy a társadalomban minden szereplő,komoly és pótolhatatlan érték,akkor az iskolai oktatást egészen más szempontok alapján szervezné meg. Világosan kitüremlik a szándék,hogy jobb ha egyenletesen elhülyítünk mindenkit, a zseniket úgyis kiveti az élet s valójában nem is nagyon lehet mit kezdeni a „túl” okos ficzerékkel. Aki leleményes és ravasz az a ranglétra tetejére vergődik,aki képzett és gyakorlott az rabszolgává tehető,aki elmés és értelmes az majd kitalál dolgokat, de aki eszes és okos az valójában veszélyes. Nagyon fél tőle a ravasz,mert képes felismerni a türkjeit és vetélytárs együgyű machinációiban.
Meglehet határozni,hogy ki hova sorolható be ?
Az emberi civilizációk,szinte összeesküvés szerűen –mára intézményesítve –üldözik az értelmet. Az iskolai előmenetelek,olyan lépcsőzetes rendszereket alakítanak ki,amelyeken egy felöl egy auktorizált tudás (ismeret) anyag előadása, más részről egy a létfeltételekkel megtámogatott iskoláztatási pálya rajzolja fel a végeredményt. Ha az alany szellemileg nem hátramaradott, szinte minden szakma tudományos fokozatáig elvergődhet. Egyszerűbben ,ha megvan a gazdasági háttér és képes vissza mondani az adott követelmény egy bizonyos részét akkor,lehet belőle „valaki”.
Az okosság elnyomása olyan következményekhez vezet amely a népesség növekedésével egyre feszítőbbé válik. Az egyéni gondolkodást/következtetést áthatja egy lázadás érzés és annak minden szélsőségével önszervező erőket teremt. A társadalmi konspirativitás alapján megszerkesztett elnyomó rendszerek nem képesek követni ezen rejtett indulat csomópontokat és az apolitikus,vallástalan,erkölcsi értékrendjéből kényszerűen kilépő embertömegek lázadás szerű,anarchikus állapotok közé sodródnak. Ez persze senkinek nem jó,de a meghatározók könyörtelenek. A világégések okai rosszul megfogalmazott történelmi tételekben rejlik. Senki nem tanul –nem is tud- belőle. Egymást okoló majmok ricsaja a történelmi fiaskók elemzéseinek sora.
Egymásnak feszül az intelligens konspirátor és a gagyi beszédű tudor. Hitetlenkedve hallgatod a sok süket dumát. Az okokat megfojtva elemzik a következményeket…
Megállapítható e,hogy milyen arány mutatkozik az okos- képzett-ravasz elemek között ?
Bizony meg. De,hogyan fogalmazható meg az okosság fogalmi képzete és mit értünk az elme „ravasz” működésén ?
Az okososság, az ok okozati összefüggések műveleteit végzi. Ennek területe a képzelet,tapasztalat,ismeret és próbálkozások sorozatai. Tart a felismeréstől a következtetésen át az átalakításig. Ez, az emberi elme értelmi csúcsa, a változtatás illetve megtartás művelete. Amikor megtudom határozni,hogy mi az érték és mi az elvetendő hulladék. Szimmetrikus gondolkodás,amely az ismereteket bővítve,kutatva mérlegel és kiterjeszt. A cél a végső ok. Leegyszerűsített okság.

Ennek ellentettje a ravaszság,amely aszimmetrikusan gondolkodva a kombinativitás és adatgyűjtés (ismeret)azon elmeire összpontosít,amely a személyes/csoport előny oksági elemeit tekinti céljául és így a létezés előny/verseny állapotában használja ismereteit. Aszimmetrikus gondolkodás,amely az ismereteket csökkentve,de azokat kutatva mérlegel és leszűkít. A cél a végső előny. Ez a leegyszerűsített hozadék a létben.

Lássuk be, nem lehet egyik nélkül sem létezni. Nem lehetünk korlátlanul aszimmetrikusban/szimmetrikusasan gondolkodó lényekként élni. Az aránytalanság az emberi faj veszte. A két habitus fel nem ismerése pedig az örökös abszurditásban vergődő emberiség állapotát jelentheti.

„A nagy társadalmi összeesküvés” lényegét tekintve a ravaszok műve. Mégpedig, a végletesen furfangosok tobzódása. Borzasztó hallani : „A piacnak mindig igaza van ” Miért nem a gazdálkodónak,vagy termelőnek van igaza ? Aki a föld javait az asztalunkra teremti.

Na,de kik a ravaszok és hogyan dől el,ki születik,válik,formálódik azzá ?
Az emberi elme felépítése,kiépülése során jól elhatárolódóan bemutatja azon képességeit, amelyek a skála változataiban hol megerősítést,hol visszafojtást eredményeznek. A hazugság,csalás,szélhámosság aktivitása és a naivitás,okosság,szelídség elemei korán megmutatkoznak a kisember növekedése során. A szülő elkeseredetten küzd a testvéri és családi egyenlőség, igazságosság,elismerés és dorgálás eszközei felett. Majd az iskola és benne  – kedves – tanáraink változó tehetségei alatt alakul tovább az a személyiség amelyből kialakulhat az adott kultúrkör prototípusához igazodó változat. Az eredendően berögződött hajlamok,mint búvó patakok törnek a felnőtt kor független ítéleteinek mezejére. Az önálló választás és döntés ekkorra már egy sok héjú szférában tárolja az álnok gazemberségtől a szentségig magasztos jóság minden palántáját. mert a társadalom nem szűnik meg sem ridegségében sem a  közvetlen környezet túláradó rosszaságaival hatni. Az egészséges felnőttnek egy olyan csatatéren kell lábon maradni amelyben az egyéni és közösségi összeesküvés mindennapos, a ravaszság erény és az intelligencia a végső győztes.
Nos,itt mérettetik meg a szülői házból hozott,a nevelési környezetekben tapasztalt okságok ereje.Itt dől el,milyen előmenetelhez juthatunk a naivitással,durva arroganciával,ravasz fondorlattal. A buta paraszt,a lumpen proli,az iskolázatlan városlakó,- produktum. Gondosan előállított termék. Az eszköztár a vallás gyakorló adminisztrátorok kezéből a –legutálatosabb társadalmi kategória - politikusok karmai közé „fejlődött”.

Az okosság visszahúzódott és a tömegtájékoztatás mocsarában ábrándokat sző egy értelmesebb világjátékról. Ami nincs és valójában nem is lehet.
Hol vannak azon műhelyek ahol megteremthetőek a gondolkodás tiszta követei ?

Hol alakul ki az az erkölcsi,jogi,közéletei keret amely a múlt kincseiből megtart és a jövő elképzeléseiből látnokként teremti meg az emberi arányosság értelmes kereteit ?

Az iskolák rendszereiben új alaptételek illesztendőek. Javaslatom az 5 okosság elvét. Szívesen vitára bocsájtom: „Megismerni-megérteni-elfogadni-használni-változtatni/megtartani...megismerni...”
(CorpusCuit)

 

Molnár Ferenc

 

 

 

 

2014-04-17

A közösségi aszimmetria (Vázlat)


Demokrácia ,diktatúra , szabadelvű kapitalizmus  = tyranni…


Vizsgáljuk meg a fenti triáda, szerkezetét és működéseinek hatását az emberi közösségek törvényszerű igazságtalanságaira.

Az alapkérdés, ki és hogyan hozza meg a döntést?

Az egyéni feladatok és a mindennapok munkanapjainak nehézségei egy olyan bonyolult képletet mutat, amelynek megoldása csakis nehézségek és hibák sorozatai mentén lehetséges. Hozzáadódnak az ember belső világában és a rendkívülien eltérő értékrendek kavalkádja. Nos, nem csodálkozhatunk, az egész működés csak igen nagy súrlódás és ellenszélben vergődhet előre.
A közösségben alapformákban jelenlévő segéderők, szövetségesek hálója segíti a felszínen maradást. Az ember egyedül semmi, egy egész emberiségre van szükség, hogy valahogy működjön az aktuális  rendszere. A társadalmi kataklizmák mindet felforgatnak és a feje tetejére igyekeznek állítani.

Az aszimmetrikusan gondolkodó (ismeret kezelő) teremtmény – ember (állat) minden esetben egy karakteres háromszög (piramis) alapján építi fel a hatalom erővonalait,a gazdasági,erkölcsi,tudományos,politikai/vallási …stb . idea cirkuszaiban. Az tervezése,kivitelezése és a következmény rendszerei,újra és újra ugyan azt a mozgást végzi. A háromszög elfordul és a „csúcs” áldozat/mártír lesz . A talapzat jobb,vagy bal oldalából új szervező hatalom képződik. A közép csak jelzőket vált.


1.ábra.

Ez a közösségi asszimetria, a korpuszkuláris természeti törvények alapján az egyén ,a társ,a közösség, eszmei,irányítási reflexe. Ez tekinthető akadálynak,illetve szellemi és rendszerszervezői visszaaratottságnak is,ha nem lenne valamilyen eredendő előnye. 

Az összetett rendszerek (élőlények) a korpuszkuláris világrendben mint aszimmetrikus rendező elv hatnak és következményeik ehhez a metódushoz igazodnak. Az ismeret kezelésük (gondolkodásuk) ezt a pályát követi és ehhez tér vissza újra és újra. Az alfa hím,vagy vezér ürü, azonos a banda gazda,vezér,klán főnök,cár,király,császár…és így tovább. A kvázi szimmetrikus háromszög/kúp/piramis szinteken,mezőkön,kasztokba,osztályokba rendezi az elemeit. Ez a magyarázata annak az önpusztító folyamatnak, amely az emberiség esetében szabad teret nyit a felforgató forradalmak,lázadások,merényletek,háborúk,folyamatos ismétlődéseinek.

Az alá-fölé rendelés alap késztetés,ezt nem tudja kihelyettesíteni a „mellérendelt” közösség szervezés,miután az elemek továbbra is aszimmetrikusan kezelik az ismereteket (gondolkodnak). Az egyenlőség szajkózása,vagy a demokratikus döntéshozatal mitizálása ostobaság. Az elem,az egyén,a személyiség alap habitusa/karaktere aszimmetrikusan működik,az az korpuszkulárisan.

 

Az emberi közösség legkisebb eleme a társ. Sokan a családot gondolják annak,de a korpuszkularizmus a hagyományostól eltérő síkon vizsgálja a működéseket.

 

A társas egység, mint korpuszkuláris cella.

Az egyén, az ego furcsa képződmény. A tudatban keletkező szoros (közvetlen közeli) érzés a test biofizikai állománya az az érzékszervi visszacsatolás eredőjeként. A „lélek” ennek egy olyan kisegítő építménye, amely az énkép, önigazolás és az egyén, mint közösségi szereplő viszonylatai rajzolnak fel. Az egyén,ugyan akkor az elme síkján használja a dialóg szerű ismeret elemzést.,rugalmasan és megalkuvóan.
Ennél nem több. A lélek, helye mindannak a rögzült habitus rétegeknek, amely szintén átlagolva egyfajta emberi karakterben zárt és nyílt összefüggésekkel a világhoz azonosul. 
Az önigazolás a szülők felöl áramló helyeslés, tiltás, faragó kése és a környezet hasonló megvezetése egyfajta „gondolat kezelési folyómedret” alkotva tereli a világban betöltött szereplés folyamatát.

Így, az egyén a szülői kapcsolatokból építi fel az első bizonytalan modelleket a világ megismerés események felfogását, következmények hatását értékét. A család erős létfenntartási kötelék és az átjáró az egyén teljes személyiséggé válásának kidolgozására a társ szerepköre.

Az új igazolások, megerősítések és igazolások most már innen jöhetnek. Kevesebb a tiltás és sokkal több a helyeslés. A mindennapi nyelv barátságnak, cimboraságnak nevezi ezt az állapotot. A szülői autoritás áthelyeződik egy közös „baráti” törvényszékre. A társas viszony a házasságban illetve annak nyíl szexuális kapcsolataiban folytatódik tovább. Az egyén számtalan társas viszonylatban és kötelékben egyfajta közösségi mátrix relációt teremt, majd annak hierarchiáin tereli önképét. Ennek összekötő idegszálait a nyelv, gondolatok, érzések, elvek, elméletek, eszmék közvetítik és formálják.

A hierarchiát építő ember magányos. Miután a társ szervező erők egyenlőtlenül hatnak egymásra,minden szerveződés az egyéniségek hatása alatt sorvad és bomlasztja az építményt. Képtelenség harmonizálni,vagy valamilyen közös egyensúly pontot meghatározni. („Férfi és nő között nem lehet egyetértés,mert a férfi nőt a nő férfit akar „Karinthy F.) Humor filozófusunk érintőlegesen megértette és helyesen megfogalmazta,hogy az eltérő vágy/óhaj/indulat vektorok egymás ellen hatnak.


Az optimális társnak tehát azonosan egyenlőnek kellene lennie. Láss csodát ! A természet kipróbálta ezt a variációt a rovar világban. de,ha figyelmesen vizsgáljuk a sejtek viselkedését akkor beláthatjuk hogy a szövetek azonosan egyenlő egyedek szövetsége. Ennél meredekebb egyezést mutat az atomok(izotópok) tipizált világa. Az atomi lét egy gigantikus lojalitás és hűség a kozmológiai meghatározókkal szemben.
A diktatúra gyakorlója erre gondol. lehajazott egyéniség  és hiper társas viszony. Az atomizált ember csak egy bizarr, mesterségesen hajszolt vágy,hogy egy végtelen sokszerűségű alany feladva minden változatát, szabványosított államalkotóvá válhat. Ezért a szabadelvűség végletesen jól alkalmazható „oldószer” a diktatúrák feloldásában. Most figyelj !

A nagy szabadság csak a kirakati eszme,ahogy bennvagy, az üzletben hiába keresed a meghirdetett árut,csak köteleket,kapcsokat,láncokat találsz.
Nos, a mindörökké zsarnokok nem tudtak az udvari tudoraikkal messzebbre eljutni- nem is fognak. A mese folytatódik,igaz nincs már gyomor elviselni ami jöhet még.

Nincs hit/elv együttállás az ember egyéni szervezeti jövőjére.

További elemzés és következtetés szükségeltetik.

 

Molnár Ferenc

 

 

 

 

 

 

2014-04-08

A beszédről jut eszembe


 Minden embert a saját szavai vesztik el.

Sokszor és meggondolatlanul fecsegünk. Különösen igaz ez azokra akik nem ismerik a saját belső világuk és a környezet eltérő értékrendjeit. A bölcs tanács ,miszerint hallgattál volna,bölcsebb lettél volna, erre utal. De nem azért tanultunk meg beszélni,hogy hallgassunk mint a sült hal,sokkal inkább azért mert ha valami bajunk van mondjuk ki,sőt ordítsuk a füleikbe azoknak akik vakok és süketek. Ha ez így működne ?!

Az már egy más dolog,hogy a sok duma,vagy süket duma pontosan arra utal,hogy van aki a beszédet beteges fontossággal túlzásba viszi. Ezért a beszéd és annak tartalmi értéke-legyen az előadás,vagy leírt szöveg mindennél fontosabb értékmérője annak tartalmi részében fellelhető ismeret sűrűség. Ezen túl rendelkezik az előadás feszültséggel is amely a közlendő újdonsági fokát hivatott kifejezni.
Ez a két, az elektromosságból kölcsönzött fogalommal érzékelhetjük,hogy aki beszél/ír figyelembe kell vennie a mondandóknak a halhatóságra mért hatását. Azok ellenállását (megint egy az elektromosságból ismert fogalom) a mondandó befogadására,megértésére.U az ellenálláson eső feszültség,
R az ellenállás,
I az áram nagysága.R= U/IEllenállás = feszültség osztva áram erősséggel (sűrűség)Hogyan működik ez a beszéd esetén ?

Hogyan csökkenthető az ellenállás ? (Média/oktatás)Nos, ha növeljük a feszültséget akkor nagyobb áram erősség mellet csökken az ellenállás és így növelhető az az ismeretek sűrűsége ?

Mit tapasztalunk a médiában és azoknál akik csak hülyítenek,fecsegnek ? Nulla sűrűség alacsony feszültség és nagy az ellenállás ?

Amikor viszont szenzáció (maximális feszültség) kerül előtérbe az elmaradt ismeret sűrűség egyfajta kieső ellenállás miatt valósággal bele gyalulja a „semmit” az elménkbe és ez egyfajta látszólagos ingerként hatva önáltatásként ismeretnek konvertálhatjuk- már aki- át. Így lesz a semmiről fecsegés és a nagyfeszültségű „hír” ismételgetése,terjesztése. A pátosz, a blöff, a süket duma,hazudozás (a feszültség érdekében) valami képzetes ismeret.
Tehát az emberi elme nem alkalmazkodik az elektromosság természeti törvényeihez amikor az ismeretek halmazaira akarjuk kiterjeszteni,de a hasonlatosság elgondolkodtató. Vajon figyelembe veszik ezt azok akik a mesterséges intelligenciával bajlódnak ?

Figyeljünk fel továbbá arra hogyan működik a vicc/tréfa a fentiek tükrében.

Feszültség forrása a váratlanság,az ismeret éppen hogy nagyobb mint 1, (poén) ellenállás közel 0 .(valaki nevetni akar) A politika és a félre tájékoztatás ezt szorgalmasan beveti. A standupp comedy fellendülőben. Aszimmetrikus ismerete beadása. Nem szólhatsz közbe . (Ne úgy van ! Hamisan beszélsz te bitang. Az előadó mondja a magáét a tömeg akarva akaratlanul nevet,röhög,egyetért ? Na,ezt kétlem. Előbb utóbb leülepszenek a dolgok. A féligazság egyenlő a hazugsággal. („Nem lehet valaki csak kicsit terhes.” )ÁramkörökVallási/politikai-tömeg szónokok/irodalom

A kapcsolás párhuzamos, így minden ellenállásra azonos feszültség és ismeret sűrűség kerül.Pletyka/rémhír

A kapcsolás soros,így a feszültség esés egyre növekszik és vele az ismeret sűrűség csökken.InternetKóbor áramlatok,mint az álom és kiegyenlítődés, a feszültség hisztérikus eloszlású és az ismeret sűrűség csomópontokon jelenik meg.Felmerülő kérdések - a konstruált - hasonlóság alapján:

Hogyan transzformálható fel az ismeret feszültsége ? (mert a sűrűsége tényfüggő, az igazságot nem lehet sokszorozni elemeiből . Vagy igen ?)
Mi az egyen áram és a váltó áram az emberi beszéd esetén ?

Hogyan erősíthető fel és hogyan modulálható ?Mikor elbeszélünk egymás mellet, vagy mint a fórum-trollok szétbeszélnek egy témát.


A téma nyitott. Egy egész kutatási frontvonal bontakozik ki.A beszéd, legyen az emberi,vagy más élő szervezeté érdekes és varázslatos...


2014-04-07

Ügyetlen ügynökök
A világ forrong,örömében és bánatában.
Mint a zubogó víz lobog teljes valójában. Semmi nincs a helyén és semmi sem mozdulatlan. Új idegszálak hálózzák be a földet. Jött,láttuk és meggyőzött. INTERNET a neve. Lehet szeretni, utálni, de mellőzni nem. Szépen lassan,szinte észrevétlen a kutató műhelyek asztalairól becsöpögtek otthonainkba az új kétoldali ismeret cserére alkalmas gépek.
Valóban ?
Beszélnek hozzánk,többnyire kérdeznek,sunyi alattomos ártatlan szavakkal. Mi pedig válaszolgatunk. Nemlétező csoportok,csomók keletkeznek emberi gondolatok,indulatok mentén. Fájdalmak,sérelmek,rajongások,vádak és ítéletek kavarognak széltébe hosszába. Sirató falak,vérbíróságok,egymás megszégyenlése,lealázása. Csalfaságok,lopások,üzérkedések,árulások.
De mindig kilóg a lóláb. Az embert a szavai veszejti el. Mindig és örökké. Ez alól az Internet sem kivétel. Mint amikor felszáll a köd,eloszlanak a felhők, úgy áradnak felénk a rejtett ismeretek.

Az Internet létrehozói már a kezdet kezdetén tudták,milyen lépéseken keresztül, hova fogunk eljutni. A „nagy nyíltság” előnyei és hátrányai kerültek a mérlegre és a Pénz tulajdonosai úgy döntöttek megéri ez a látszat szabadság hátrányaival együtt és a végletes átláthatóság előnyei között kialakuló üzleti nyereség haszon lesés.

Valóban !
Lettek nyertesek és vesztesek,mint minden új műszaki találmány esetén.
A nagy nyerő a kereskedelem. Ez nem lehet vitás hiszen a reklám keresztül kasul befonja minden kattintásunk,minden látogatásunk oldalát. A nagy vesztes a média és érintőlegesen az ügynök világ.

Valljuk meg,nem is bánjuk.

Minden ember megveti őket,még a megbízóik is. Hitvány gané fajta. Az ismeret,többnyire hamis kufár zsoldosai ők.
A média az az, a tájékoztatás ügynöki hálózat kezében van amióta hangot és jelet vet az ember. Ment ez szépen lassan és igen hatékonyan,s jutottunk egy olyan világállapotba amikor elérte saját határát. Hatalma megtöretni látszik. Szónoklatok,prédikációk,könyvek,újságok alapján telepedett ránk. Majd, új lelemények szálltak be a ringbe,telefon,rádió,TV. Ezek hatékonysága már már mindent felül múlt. De nem tiltakoztunk mert nem volt kinél és úgy találtuk „szórakozunk” nem, velünk szórakoznak.
Az Internet gyerek cipőjében jár. Ügynökei beköltöztek a titkos szolgák irodáiba. Ügyes kamaszok írják a szoftvereket. Ki,kivel,mikor,hol,mit szeret,mit választ és mit mond ? Kiket gyűjt maga köré ? Mire készül,mit tervez ? Mire vágyik mire zsong be mitől élvez ? Kit utál,gyűlöl,kíván elveszejteni?
Megy a versenyfutás a lelkekért. Megy a harc az ismeretekért. Az első megrendelő a kereskedő, Mögötte ott liheg a kémelhárítás. De nem hagyhatjuk ki a szarkeverőket sem akiknek ügynöki feladata a lázítás,bajkeverés,dezinformálás,lehülyítés. Kiket kell követni ? Na,nem az utcán. Kikre figyelnek mások ? A nagy veszély,hogy valaki kikerül a rendszerből. Akinek nincs Facebookja az vagy ügynök,vagy terrorista. Karrierek alapozódnak -hibásan – az Internetes sikerekre.

Ádáz és vérre menő harc dúl a kapcsolgató rajongókért. Hízelgés,egymás rajongó túl dicsérete tart egybe számtalan honlap szektát. A tulajdonos mint pók a háló sarkában lesi a beérkezőket.

A naiv balgák,honlapjai sebezhetően nyíltak és őszinték. Hamarosan lerohanják a tróger trollok.A politikai és vallási arénák a legérdekesebbek. Mint tudjuk, pl. Magyarország estében, a kivonuló ruszkik paktumot kötöttek a nyugattal,hogy minden marad a régiben csak a cégtáblát átkel festeni és a piacot kitárva az ipart, mezőgazdaságot felkel számolni. Ezért dúl most a harc.

Az egyik az orosznak adná el az országot, a másik a nyugatnak. Na,ehhez rengeteg gané ember kellet,hogy le lehessen vezényelni zökkenő mentesen. Igen ám !- mondom,ahogy a mesemondó emeli a tétet. Még abban is gilt volt,hogy a katonai hírszerzés orosz része marad ,a belügyi pedig nyugati elemek,szimpatizánsok alkotják majd. Ezért kikellet önteni a bilit és menesztve lett egy rakás moszkovita ügynök. Hova lettek ? Felszívódtak,de velünk vannak. Helyzetet bonyolítja,hogy Móricka sem maradhat ki a buliból. Miután ők a sógorok egyetemein tanulják a hazaszeretet, egymásnak feszül - a szemünk előtt - a három hazaáruló csoport.

Moszkovita – Móricka – Soros. ÜGYNÖKÖK ,de nem a javából - az aljából.

A magyar meg pislog és fogalma sincs mennyire esélytelen.

Nyugodjon meg mindenki. Ez így marad örökre. Az ügynök halála, csak a mesében lehetséges. Konspirálnak szervezkednek és felosztják a hatalmat,pénzt,befolyást,előnyt. Sok naiv ember azt képzeli az " igazi ügynökökről" van lista. Csacsi gyerek ! Nincs ,de pechjükre felismerhetőek. Hogyan ? Egyoldalúak,mint a félszeg úszó hal. Asszimetrikus agyú, asszimetrikus itéletü torzszülöttek. Képtelenek a dialiktikára- Monolaktikusok. 

A kevert etnikumú országok politikailag igazi tűzfészkek. (A Moszkovitának semmi köze az orosz emberekhez, sem Mórickának a „sógorokhoz”, Soros pedig nem az amerikai emberek egyedi megfelelője.)

Mialatt a magyar szellemi elitet leköti a nyelvtörténeti/őstörténeti háború az alatt mesés vagyonok jönnek mennek az országban és keresik a befektetéseket. A magyar marad szolga,cseléd,jobbágy rabszolga,hűbéres,ágyas, iszik ,rontja létfeltételeit. Jó alany a szektáknak,szerencsejátékoknak.

Az ügynökök - sajnos - könnyen felismerhetőek. Min mondtam: ganéból vannak. Buták és önteltek,arrogánsak a mögöttük húzódó manipulátor hamis ígéretei folytán. Többnyire tarkó lövéssel végzik, ha feladják megbízóikat. Vagy önkezűség,miután fölöslegessé vált és nem lát kiutat
Dolgozni nem szeret,mert lustaságra termett. Az ügynök, a pillanat jólétében tartott teremtmény. Valakiknek az eldobható eszköze.

Ez jobbára minden országban így van. Árulókra a kereslet - modern korunkban - mindig nagy.

Az Internet valóságos kavalkádja van a különböző „nemzetmentő”,”hazafias”,”ébredező”,”UFÓ”,szellemvilág””ezoterikus””megváltó”...itt bujkál egy rakás ügynök. Nincs helyük,sem tehetségük a politikához -gyomruk volna.

Minden alternativálódott az Interneten. Minden állításnak az ellenkezőjét is megtalálod. Nem tudsz beütni egy szót,hogy ne legyen találat rá a gugliban.

Dühös büdös bogarak moderálnak akár hova írod meg a véleményed. A mezőny kezd kiismerhetetlen,megbízhatatlan és minőségileg hanyatlóvá válni. Nincs örömed semmilyen közösségben mert a honlapok fenntartása drága és az értelmes,okos,jóindulatú emberek -egyszerűnk – kiveszőben vannak, s a webben kívül tartják magukat.

A Tv mérföldekre lemaradt az Internettől,sem hitelességben,sem szakszerűségben nem éri fel a Youtube -on megtalálható feltöltéseket. Tudjuk 100 % ügyetlen ügynökökből áll a nemzeti és kereskedelmi média. Még töketlenkednek egykét évig és dugába dőlnek. Ugyan ez vár a honlapokat erőltető töketlen ügynökökre is. A „nagyok” minden visznek majd,bár ők sem sebezhetetlenek.

A világ forrong örömében és bánatában.
Tanácstalan a sok hamis próféta ügynöki áradata előtt.

2014-04-06

A lehülyítés általánosítása


(Vázlat)

A lehülyítés okai. Az összeesküvés,mint eredendő tényező.Mindenek előtt sietve kijelentem, az összeesküvés kozmológiai meghatározó -törvény. A kialakulása,tehát egyfajta dogma erejű valóság. Megkerülhetetlen amikor az emberiséget vezetőkre és megvezetettekre osztjuk. Következik elsősorban abból,hogy az előny hierarchiát épít. Nyilván aki/ami előnyösebb az magasabb rendű. Ez önmagából fakadó igazság,nem kell belemagyarázni semmit.

Az evvel ellenkező vélekedések,esetleges makacs tagadása, vagy gyenge felfogási képességre,vagy egyben konspirációra utal.

A bölcselkedők,igyekeztek kikerekíteni ezt a tételt és rámutattak,hogy a hátrány is lehet előny. Nos, ezt nem tudom elfogadni,mert egy olyan tükör világot vet fel amelyet a „liberalizmus” társadalmi szét terítésesben tapasztalunk. A világ egyre hülyébb lesz. A bolondítás bejön az ajtón,ablakon. Oktatva van és egyre félelmetesebb mértéket ölt,amellett,hogy az oktatás és képzés soha nem látott eszközök birtokába került.A lehülyítés egyfajta szellemi terror. Ennek kialakulása és intézményesítése része annak a bonyolult szerszám készletnek amelyet a spekulatív konspiratív elme kitermelt magából és saját,vagy csoport előnyének fenntartásra,fokozására fejlesztetett/fejleszt tovább.
Na,nem ment ez könnyen,hiszen a józan ész (többnyire paraszti) igen csak értelmes. Jó tudni,hogy minden arrogáns és felfuvalkodott intellektuel abból (ö mondja:) a sült paraszti létből keletkezett amelyet én és sokan mások,termesztő/gazdálkodó mérnöki munkának nevezek. Ennek évezredes gyakorlói és fenntartói a földműves és állat tartó gazdálkodó volt. Sőt ők képezik azon tartalékot amely majd a lehülyült világból maradéknak hivatott fennmaradni.


Az ember egymagában semmi.
Képtelen megtermelni élelmét és a természet erőivel szemben felvenni a harcot. A társ, élettárs hasznos szövetség, a család ennél erősebb,a klán-törzs már egyre lazuló hűség rendszer. A folyamat nem áll le és a közös érdekekből egy olyan eredő társasági rendszer,függőség terem hamarosan amelynek egyszerű kötödését a lét eredendő szükségletei hozták létre.

Az elemzésünk akkor bukik át az érthetetlenség küszöbén amikor rádöbbenünk,hogy a közösség építésben teljes mértékben hiányzik a józanság. Ennek oka az,hogy a parazitizmust és a konspirációt nem vagyunk képesek felismerni. Illetve az összeesküvések ellenpropagandája alapján gyanakvásunk kiselejteződik (Szégyellni való.)A természetben mellettünk megtalálható „lények” növények/állatok végtelenül nagy áldozatok árán sem képesek az egymásrautaltság habzsoló körforgásából kilépni. Gyakorlatilag egymás pusztulásából élnek . Miért is lehetne más ez az emberek esetében ?
Csoportokat,társulásokat teremtünk a teljes tudati vakság közepette. Melyeknek növekedése sem minőségi sem szellemi előre haladása nem ismerhető fel. Majdnem azt mondom, felfogásbeli korlátoltság van bennünk genetikai szinten. A vezetők valamilyen erőszak magból terebélyesednek fölénk és a hatalmi kiosztás ezután felülről terül szét észrevétlenül és megváltoztathatatlanúl.

Ebből lesz a hűbér,zsold,árenda,adósság,munkaerő,tudás,létkörforgásának legbrutálisabb kataklizmája.

A nagy bölcs elődök epét izzadva sem tudtak letenni az asztalra egy mindenható és könnyen értelmezhető alapművet,amelynek egyetlen rövid megfogalmazás is lehetne a mottója:

Ember, ne dőlj be !
Néz körül ! Mindenki mindenkitől akar valamit, amit nem mond el nyíltan. Mindenki mindenkinek hazudik és nem vallja be. Erre azután igen könnyű építkezni minden nagycsoportos felállásban

Mennyire kell hülyének lennie egy ideális globalista/despotikus államforma szereplőinek ?A kérdés nem hogy költői,egyenesen értelmetlen,mert nincs kinek föltenni. Nincs sehol,semmilyen dialóg arról hogy mi a követelmény az állam alkotó elemek értelmi szintjét illetően. Sem az őket irányító/ellenőrző/számon kérő hatalmat gyakorlók tájékozottságáról, jogosultságáról,hogy irányítsanak,vezessenek és jogi/erkölcsi/viselkedési törvényeket alkossanak. Az irányítottak,azaz alattvalók,a nép, nem alkot semmilyen -ideológiai,vagy érdekvédelmi csoportosulást,mert a létfenntartása teljes lekötöttséget igényel. A z összejöveteleik ezért a sport események és kisebb „kulturális” happening -eken valósul meg. Az internet, idejekorán szétdarabolta és megnehezítette a széles tömegek egy helyen való párbeszédeit. Az irodalom,média egyoldalú és jól összehangolt aszimmetrikus vélemény csoportot alkot, szellemi terrorja szinte cunami méretű és erejű. Mindenki onnan idéz és onnan szopja a véleményeit.
A You Tube, megteremtette a világ méretű Hyde parkot ahol mindenki szórhatja agymenéseit,s a néző/hallgató nem gyanítja,hogy az információt letapogató szoftverek rajzolják ki a lehülyítés megengedett szónokait. Hiszen „a lényeg az soha sem látható”, tehát amit ott elérhetsz az klinikai tisztaságú hülye beszéd.


Bebizonyosodott és a konspirátorok tisztába vannak avval,hogy
az összefüggések felismerése a legértékesebb és legveszélyesebb tudás. Tehát az,értéket képvisel hatalmat és hasznot jelent. A társadalmi kiszorító játékban helyzeti előnybe kerülnek azok az elemek amelyeknek képviselői az iskolai oktatáson kívül, részei egy egymást segítő végletes „mozgalomnak”. Miután az emberi intelligencia/okosság és így értelem egyenletesen van elosztva, a hatalom és a tömegek képviselői egyenlőtlen egyedszám alapján minduntalan ki lettek téve egy gondolkodó ellenzéknek,még akkor is ha ezeket az elemeket,minden eszközzel megpróbálták kivásárolni,megnyerni a főkolomposok lojalitását,árulását megserezni. Az így kialakuló világhelyzet és közös megegyezés nem tűrhette tovább az idők végezetéig kiteljesedő és ellenőrizhetetlen hatalom váltásokat. Ezért a társadalom „kutatók” egy csoportja megalkotta azt a titkos (Bár,hogyan is lehet eltitkolni amikor mindenki tapasztalja ?) kézikönyvet amelynek lapjait az emberiség lehülyítésének eszközei,módszerei kerülnek közlésre. Nyilván nem egy parancsolatról van szó vagy egy minden részletre,helyzetre alkalmazható használati utasítás gyűjteményről. A repertoár igen csak gazdag,mert a történeti idők gondolkodói nem voltak restek és bőséggel írtak, alkottak leiratokat amelyek a hatalom szolgálatára készültek. Egy egy zsarnoki,despotikus,dinasztia, vagy magára hagyott beteges hadúr el is hihette,hogy mindez egyszerű és néhány alapszabály mentén működhet. A hatalomról szóló művekből visszaköszönne ezek a kifejezések: Oszd meg és uralkodj,hamis zászló,terror,bűnbak,tiltás és lefokozás,lejáratás,mellőzés,eltüntetés,erőszakos kitelepítés...stb. De mindezek csak cseppek a tengerben.
A nagy áttörést a 20. század hozza meg. A számítás technika és azon belül az internet létre hozta az egyidejűséget. Mindennek a kezdetén vagyunk és most kezdik főzni azt a levest amelyben az összetevők egy mindennél nagyobb és hatékonyabb szellemi elnyomást jelenthet. A támadás célpontja nem első kézből az ember hanem az
ismeret birtoklása.
Hogyan lehet az ismeretet kisajátítani ?

  • Kettős harcot kell vívni a józan ésszel szemben.1.

Egyrészt ki kell sajátítani az alapigazságokról alkotott véleményeket. Ezen alapigazságok jórészt az ember veleszületett harmonikus (szimmetrikus gondolkodásából) erednek. Miszerint a dolgok oka és mozgatói a létezésük és fennállásuk alapján értelemmel bírnak. Megmagyarázhatóak és értelmezhetőek. Különben minden visszasüllyed a látvány érzetébe és nem jut el a felfogás értelmezési szintjére.

Még egyszer.
A látvány értelmetlen addig,amíg, a felfogással az elme át nem váltja megértésre.

Ez egy biofizikai kapcsolat és bár a gyermek nem pontosan tudja ezt,mégis az értelme kibontakozása soron állandóan a megértéssel címkézve helyezi el a dolgok érzékeléseit a világról.

Ezen rendszert zavarja meg az oktatás amikor relativizálja az összefüggéseket a viszonylatokkal.A józan ész a tapasztalásból és az érzékelésből olyan igazság sorokat alkot,amelyeket egymásból következő meghatározások tesznek értelmessé. Ha viszont ebben a sorozatban egyetlen ismeretlen,vagy hibásan meghatározott elem kerül az így képződő értelmezés „szennyezetté” válik. Hamis lesz.
A természetben élő ember a fentiek alapján megtanulta,hogy a tudása egyszerű meghatározásokból egyfajta „magtudományt” alkot és ennek tovább termesztésével egy valós tudás halmaz keletkezhet.2.

A felismerést el kell lopni és át kell alakítani auktoritások fizető eszközeivé.

Ez egy nagyon furcsa és mérgező gondolat. A felismerés, az összefüggés megtalálása minden tekintetben egy olyan szellemi munka amelynek eredője valamilyen haszon (hozadék). Ez egy kozmológiai meghatározó megint. Mert az elme (központi idegrendszer) teljes szervezeti félépítése erre alapul.
A tudás tehát rövid úton átváltható hatalmi eszközökké.

A technika története (valójában a valós tudomány története) az első kisajátítások históriája.


Vegyük azt a variációt,hogy az embert megalkották (Creacionizm) Ugyan is a majomból csak másfajta majom keletkezhet,de ember nem.

A teremtés genetikai kapcsolókon keresztül valósulhatott meg,amikor is a sejteket arra a munkára fogták amit a tervezők elképzeltek,hogy az majd „jó lesz”. Nos, nem lett jó.

A nagy hiba ott következett be, hogy az első embercsoportokat az aszimmetrikus, állati gondolat kezelés alapján kívánták értelmessé tenni.

Ez azt jelenti,hogy minden problémát a lehető legrövidebb időn belül egyre, kell csökkenteni mert a túlélésre ez működik a legjobban. Az így szervezkedő ember baromi,vadállati, agresszivitással vette használatába az értelmét és felfogását. A társ,család,klán hamar agresszív gyilkoló gépezetekké formálódott és a kannibalizmusig fajuló „embertelenség” kora szétterjedt a világon. Ekkor a teremtő átkapcsolt néhány gént és az értelmet addig tartotta csak az állatias szinten amíg a beszéd használatával a fogalmak,képzetekké formálódva lehetővé tehették a tanulás olyan szerkezeti kiterjesztését,mint a szimmetrikus gondolkodás. Ez már minőségi változás az állatokkal szemben hiszen a gondolkodást arra kell kényszeríteni,hogy félre téve az idő tényezőt a feladat/probléma szimmetrikus tovább bontogatásával keresse a megoldást.
Az így gondolkodó ember azután a tudomány tenyésztésébe fog és megalkotja a felismerés= haszon axiómáját.


1.§. Amit nem tudsz magad megteremteni, azt lopd el.Tehát, a tudomány kettős természete fokozatosan felveszi azt az álságos alakzatot amely egyfelől valamilyen magyarázatokat termel,míg a másik szobájában a titkok és fontos ismeretek felhalmozásába kezd. Az így felépülő világra ráismerünk most már. Mindent eltitkol ami hasznot hajt és mindent oktat amit nem tud eltitkolni. Figyeld meg,hogyan őrködik mindenki a „szakmai” titkai felett. Hogyan lesz a termékek előállítása, az eljárások,módszerek,megoldások hétpecsétes titkok. A gazdaság működése tehát a nem a termelés és elosztás viszonyain fordul meg,hanem a „hogyan kell csinálni” titkain. Na,ebből az átlag ember jó régen ki lett zárva.

A folyamatok felgyorsulnak és az emberre rátelepedik a butítás és propagandisztikus globális hülyítés technológiája. De nem tegnap, hanem néhány ezer éve. A globalizmus az az a társadalom minden határon túli uniformizálása, az összes birodalmi törekvés első gondolati motívuma.

Nem az USÁ-val,vagy az EU-val kezdődik a játék. A vadállat szövetségre lépett az értelmes emberrel és a versenytársakat le kell hülyíteni. Ezért nem találsz sehol harmonikusan kitejesedő közösségeket. Igazságosan és bölcsen irányított országokat,népcsoportokat.Az össze kevert,eltérő indulatú emberiség nem tudja többet szét választani magából a vadállati intelligencia értelmét a jámbor okosság felfogásaitól, mert mind a kettő működik ugyan egymástól elválasztva is,de az erő fölény az előbbinél van és ott is marad.A teremtő szégyenkezve elbarangolt tőlünk és mi egyre mélyebbre süllyedünk a kilátástalan illúziókra szoruló létünkben.Amit felismerünk, arról jobb ha hallgatunk és hagyjuk elménkben magukba hánykolódni.
Mindig csak hátrább az agarakkal...


 


Egy kiskutyára amikor a dolgát végezni akarta éppen ráütött a gazdája,azután egész életében úgy pisilt,hogy a két hátsó lába lent maradt a földön.
Az emberi tulajdonságok alaptónusa a bátorság. Nem véletlen az, hogy megszülettünk. Erős ág az amelyik a családfán odáig elágazik,hogy megjelenjünk a világban és talán fel is cseperedjünk. Érvényes ez fiúra,leányra és minden emberi sarjra,fajra. Ez a bátorság az élet,élő anyag indulata egy olyan környezettel szemben amelynek velejárója a kozmosz végtelen dermesztő,vagy őrjítően meleg formái,sugárzásai. Amely rögtön elakarna pusztítani,ha nem lenne körötted az óvó szeret.


Az hogy egy bolygó kozmikus lépcsőin oda alakult,hogy benépesülhetett élő formákkal nem lehetett véletlen. Mindegy,hogy teremtett,vagy teremtődött az élet,az a fontos,hogy a bátorságunk kitartson az életünkön végig és akkor is amikor tudjuk hogy ütött az utolsó óránk utolsó perce...
Sajnos ez nem mindig sikerül.

A megalkuvás már akkor elkezdődik és tartja buldog szorítását lelkünkön amikor kortársaink,élet társulásaink elemei keresztezik utunk és előnyükkel,hogy nem számítunk rá - nekünk rontanak és érthetetlen pusztító indulattal kiszorítani megsemmisíteni igyekszenek az adott életterünkön,- ki ebből a fájdalmakon át vezető siralomvölgyből. Sokan feladják és alázatosan elsomfordálnak. Fejet hajtanak és jámbor állatként hallgatnak,tűrnek. Van aki vissza vág és ha győzi is,boldogtalan lesz,mert akit legyőzött jobbá nem teszi .Nehéz megtalálni az egyensúlyt amikor tudni kellene,hogy most - üssek vagy simogassak. Az indulataink rendszereit egy egyszerű hormon kapu szabályozza. Vagy ő,vagy én ! Valakinek pusztulnia kell. Aki csordában bátor az maga a vadállat. Aki magában az meg ostoba,mert az életünk nem az egyéni bátorság túlzásaiban, hanem a közösség olyan együttélésében kell müködnie melyben rangsor és megértés uralkodik,ott kell kiteljesedjen.
Húgyagyú Rambók,töketlen szamurájok, torpedók egy baromi áldozat vállalással. A bátorság mítosz,mert azt követeli tőled, hogy ne gondolkodj hanem köves ! Vagy az éretlen felfogásod,vagy egy szektát,vagy egy perverz hatalom vágytól hajtott konspirátort. A bátorság, a gondolataid feletti uralom. Ennyi.

De ,mi mégis kardot rántunk.

Nos, ez a világ rend újra és újra lepereg életünk során. Barátságok,szeretet,szerelem,együttérzés és vonzalom, mind-mind csorbul és torzul ezen destruktív háttér alapján. Mi marad ? Egy eldobni való,csalódásokkal kitömött madár ijesztő. Kinek bátorsága elveszett valamilyen láthatatlan pók által font hálóban és csak várja,reméli a szabadulását.
A kudarcra nincs mentség a győztes mindent visz. Az ember egy esendő kísérlet. A bátorságod már örökre szárnyaszegett. Csapkodsz,majd ijedten hátra lépsz,sem repülni,sem ütni nem tudsz.

Hátrább lépsz az agaraiddal és mutatod a nyakad az ordas fogaknak hátha megkegyelmeznek.Szégyenkezni nem kell,mert csalódik mindenki akit anya szült.- Mondja a költő.

Akit pedig valami sátán kutyája ellett erre a világra az pedig ülhet tort porladó,jeltelen létezésed felett...