2011-11-20

A Szim-Aszim ember.


Az ember elméjében kialakul egy "szervecske"amely az állatias intelligencia aszimmetrikus gondolkodás szervezését fokozatosan az okosság (némely) emberre jellemző szimmetrikus gondolkodássá alakítja.

...a következmény drámai. Megszületik az "értelmes ember",bár a "szervecske" erős elnyomás alatt működik és irányítja alanya sorsát,az új gondolkodás- minőségi ugrást jelent majd.


A ( korpuszkuláris)   gondolkodási rendszertan bevezeti a szi/aszi gondolkodás fogalmát. Magyarázata szerint,az idő függő és idő független gondolkodásra való törekvés ellentétes ismeret rendezésekhez vezet.Ez egybe tétele is a jelenségnek.Az összes élő szervezet időfüggő.Az értelmes és okos gondolkodás (törekszik) az időtlenségre.Megjelenése a szimmetrikus gondolkodás (ismeret kezelés) az ember -szerű lények családjában.
Nézzünk néhány szélsőséges példát:Hogyan is keletkezik az aszimmetria a gondolkodásban ?
A veszély,feladat,töprengés két jellegzetes és egymástól távolodó eljárást választhat. Nevezetesen az állomány csökkentését és az állomány gyakorlati és elméleti (spekulatív) növelését.
Ha kis nyuszi mozgást észlel azonnal válogatni kezd a tapasztalatai alapján és hamar arra következtetésre jut -Menekülj !
Amikor a híres/hírhedt Nagy Sándor elé kivonszolják a Gordiuszi bölcsek a legendás csomójukat,figyelmeztetik Sanyit,hogy ha "megoldja" a csomót a "világ" ura lesz. Nos,Sandri nem töpreng sokat kardjával ketté vágja azt. Így döntenek az intelligens állatok Aszimmetrikusan.
Nem is tehetik másként,ezért túlélök és győztesen kerülnek ki a problémákból.
Amikor egy feladatot megold egy matematikus,vagy mérnök ,akkor jár el helyesen,ha növeli a kapcsolatba hozható tényezők halmazát,minimum alternatív,ellentett,tükrözött az az szimmetrikus felvetések sorozatával,halad a legjobb megoldás felé. Vissza vissza tér előző döntéseihez,módosítja,átalakítja és befejezetlennek tekinti "művét" Leonardo DaVinci írja Naplójában -Egyetlen művem sem tudom befejezni. Így gondolkodnak a szimmetrikus, ok-osok (ok keresők)A „Bábeli zűrzavar”,másképp

A szimmetrikus gondolkodó és a-szimmetrikus gondolkodó elméjében a gondolkodás biofizikai csatornái nem egyforma minta szerint épülnek fel (Korpuszkuláris megfigyelés) Ezt felismerve a gondolat objektummá alakítása a célunk.Ennek a gondolat egységnek  tárgyiasult voltát kívánjuk megismertetni.Kényszerítő erejét és sorsdöntő következményeit - a világfelfogás,önkép kialakulásában és közösség építés bonyolult útvesztőiben.
Az emberi faj biofizikai átalakulását,szorosan követi gondolkodási sémáinak rutinjait .Úgymond, a beidegződés mint az elménkben lefutó műveleti sémák eredője,a habitusépítés belső kódnyelvi irányítója. Az i s mert sumer mondás „Amint él,úgy ítél”.
Ez pontosan számot ad az egyén életvitele,szokásai,megnyilvánulásai,egyfajta gondolati szerkezetre visszaható és abból újra termelődő –a programozásból ismert – visszacsatolás követésében valósul meg. Az így létrejövő emberi tulajdonságok zárt közösségben felerősödnek a lazább egységekben differenciálódnak. A megerősödés majd etnikai bélyeg az elalakulás általános emberi tulajdonsággá szelídül.
Megfigyelésink alapja,hogy az aszi-ember ismeretcsökkentő a szi-ember ismeretnövelő.
Informatikai szempontból az aszi-rendszer előnyös,mert az egyre csökkentett ismeretlenek feldolgozása tárkapacitás kímélő ,műveletvégzés ésszerűsítő, meggyorsítja az eredmény/döntés elérésének kívánatos határvonalát. Az így kialakított processzusok takarékosak,kevés hiba szám,könnyen modellezhető,bővíthető,kiterjeszthető ,átalakítható.
Ez az adat feldolgozó,(buta)számítógép világa. Soha semminemű újat alkotó, heuricisztikus jelenséget,meg nem talál,fel nem ismer. Gondolkodásnak csak azért lehet nevezni,mert az ismeretek adatokká válva azok kezelése hasonló az ismeretek összefüggés szerű munkafolyamataihoz. Tehát az adatsorokból mindenképp kiolvasható sokféle összefüggés,azok elemzése ismeretekbe váltható.
Az aszi adatokat keres a szi összefüggést. De,azt is tartja tudománynak,így alakul ki az adat tudomány és az ismeret tudomány de, nem elkülönülve,hanem egymásba hatolva és egyenértékűen. (Ami komoly ismeret besorolási hiba.) Az adat gyűjtés leárnyékolja az ismereteket amik összefüggésekre épülnek.
Az adatok nagy száma sem vezet az összefüggések felismerésére,de egyetlen adat és valamilyen referencia már összefüggés, ha a gondolkodás minőségi oldaláról vizsgáljuk az állapotokat. Ha adatokat kezelünk nem mindegy,hogy milyen gondolkodási sémát használunk. A sokat használt elemzés,mérlegelés,választás,besorolás,ki választás/eldobás,tipusú gondolati rutinok fokozatosan átlakatják az ismeret testét és annak viszonya a valósághoz szintén jelentősen átalakulva jelenhet meg,szövegeinkben.
Az aszi ember ismeretcsökkentő és adat növelő tulajdonsága furcsa csal-tudományok születéséhez vezetett.(Gyakorlatilag a „föníciai tudomány” teljes vertikuma,beleértve az erősen szennyezett,reáltudományokat is.) Miután az aszi-gondolkodók vannak többen a csoport törvények alapján az így kimondott szabályok, morális kvóták, tudomány rendszerezések, társadalmi,oktatási szerkezetek,mára egy egységes,szinte az egész emberi népességre egyformán alakuló viszonyokat hozott létre. Mintegy állandó magvát adva a katasztrófák,háborúk, népirtások nyomán kialakuló újra kezdés - aszi változatainak.
---
A „lélek” és tana.

Alapvető emberi készségünk a másik ember érzelmi és értelmi megítélése. Ennek viselkedésekben,beszédben, gesztikulációkban való kifejeződésit úgy vagyunk képesek olvasni,mint a vízfolyás. S láss csodát az elmúlt közeli századokban megjelenik egy csal-tudomány ág, amely kifejezetten ezt a képességünket akarja nekünk megmagyarázni.
A”lélek” mitikus felfogása és annak vallásokban való filozófiai és morális kezelése (ember-lélek - isten) a materialista aszi gondolkodó magához ragadja és ontja magából a kvázi tudományos pamfleteket. Szociológia,pszichológia,közgazdaságtan, történelem,művészetekhez kapcsolódó tudomány hologramok,nyelvészet,politika, az „ember- lélek-isten” leegyszerűsítéséből egy áttekinthetetlen badarság szövevényt alkottak meg, és hogy igazán gúzsba kössenek vele, mindezek analíziseit is társtudományos rangra emelték.
Ez a mintegy, aszi-gondolkodásra rendezett világ már nem tud vissza lépni állapotából és saját „tudomány rendszerének” fogja.
(Ez már kettős fogság. Aszi fogja a saját tudomány rendszerének és a szi fogja az aszinak.)
---
A „gondolkodás tudomány” (CorpusCuit)

Az elme működései/műveletei között az adat és ismeretátvitel gondolati eredőket szül. Ezek hierarchikus felépítése és minőségi változatai sorsunk, életünk/létünk fontos alapjai. A gondolkodás milyensége,mértéke és elemi rendszerei fel-felvillantják,hogy egy rendkívülien gazdag és változatos biofizikai rendszer rejlik agyunk sejt univerzumában.
Ugyan akkor nincs kijelölve/meghatározva a „gondolkodás tudománya”
Az ember sejt szerveződés, amelynek egy időben van szüksége egy határtalan gyors reflex rendszerre és korlátlan lehetőséggel bíró stratégiai irányításra. Ezért keletkezett az aszi-gondolkodás. Ez azután minden növény és állat (biológiai objektum) gondolkodási alapja struktúrája. Az aszi állapot kozmológiai értelemben egy elérhető maximum és megvalósuló magától érthetődö szükségszerűség – a maga utálatosságával egyetemben.
A szi-gondolkodás,új minőség. Megfigyelése,kutatása,rendszerezése,leírása fontos lehetne és kiszabadításával – az aszi-robotok keze közül - új irányba fordíthatná az emberiség szekerét.
Az több mint bizarr,hogy miután minden intellektuális aktivitásunknak az alapja a „gondolkodási indulatrendszer” ( a gondolkodás, mint objektum és folyamat) még sincs egységes tapasztalati vagy elméleti képzetünk róla. Nem tanítanak gondolkozni,csak arra kérnek, hogy gondolkozz. Mert nem tudjuk elemezni a gondolkodás milyenségét.
Descartes sokat idézett,”Gondolkodom, tehát vagyok” szlogenje azonnal szurka-piszka alá vette a lét és gondolkodás összefüggését. Ez azután szabd játszótere lett a gondolkodás felmagasztalásának,istenítésének és a biológiai objektumoktól való elhatárolódásoknak. Elhibázva a gondolati cselekvés összetett és mindmáig ismeretlen birodalmát.
Írásom közvetett bizonyítéka: - a „tudományos gondolkodás” semmitmondó légies frázisától a „bölcseleti mélység” ürességén keresztül a tudományos szöveg gyűjtemények irodalmias és rejtjelezett/kódolt volta. Mindezek közel-távol bizonyítja, nincs gazdája a gondolkodás tudományának.
A bölcselet,töprengés,elmélkedés,fantáziálás,képzelgés,ábrándozás, - maga a műveletsor gyengén meghatározott osztályai a gondolkodásra vonatkoztatva nem alkotnak semmilyen rendszert. A nyelvtan a kódnyelvi szigorításaival,a gondolkodás korlátozására hat vissza. A gondolkodás „nemessé” válása, majdhogynem nevetséges abban az idő szeletben amiben élünk és ahogyan társadalmi és oktatási rendszereink egymással összefüggésbe kerültek.

Az aszi ember elérte határait.

Mialatt maga a gondolkodás nem válik vizsgálható objektummá –melynek eredeti kialakulása, működése, szétoszlása –megjelenik minden tudományágban , szétfoszló fragmentummá válva szavak kombinációiban már kikövetkezhetetlen értékké válik.
Ezért részben a nyelv okolható,az aszi ember kezében. Az a programozási nyelv amely saját magát korlátozza halálra van ítélve. Az ember esetében kódnyelvei (sajnos) ez irányba alakult.(Talán magyar nyelvünkben még van valami remény. )
---
Bábeli zürzavar

A „szent szövegek” felemlítik a „bábeli zűrzavart” mint az emberiségre települő átkot.
A nyelvek összekeveredésével,már nem értik meg egymást és ennek az örökös meg nem értés - háborúzás lehetett csak a vége.

Hmm. Az aszi ember így gondolja.
Az emberi nyelvek elalakulása lassú folyamat és tolmácsok,fordítók segítségével meglehetősen pontosan értjük egymást a mai napig és hosszan előre. Fogalmakat jelentéseket megérteni azonosítani rendkívül egyszerű,Még kiskutyánk is megteszi ezt.

Gondolkodási rendszereket,viszont nem.

Az aszi-ember gondolkodási mássága,a gondolkodási módszerek ütközései,keveredése és fokozatos kaotikus hatása,válik mindennapivá. Nos,ez napjainkig ható „bábeli zűrzavarunk” közvetlen okozója.
Hogy ezért az Isten lenne felelős ? Teljesen mindegy, ha már ég a ház nem az a fontos ki gyújtotta fel,hanem hogyan oltsuk el.(K.T.)
Miután a szi az aszi fogja,fontos lépés lehetne az önvizsgálat,mert a magunkban,lényünkben fellelhető állapotok a külső megnyilvánulások megváltoztatásának lehetőségei.
Az általam, sokat ostorozott” föníciai tudomány” az aszi ember műve, általánosan és egyedi ambíciótól hajtva. Tanítók,tanárok,nevelők,mesterek,tudósok , bölcsek,guruk,értelmességek,mind-mind a „föníciai tudomány”- ra idomított szi,aszi emberek.
A többszörösen tagolt és megosztó viták,a gondolkodás mechanizmusának teljes ismeretlensége,alapján „bábeli” ricsajt és háttérzajt eredményez,de nem azért mert a szavakat nem értjük,hanem azért mert a szöveget nem tudjuk rendszerezni –következmény a gondolatainkat kereskedelmi elértéktelenedése. A szavak fragmentumok, a szöveg test. Jó esetben az értelem korpusza. A jó valuta megtanít takarékoskodni,tehát értelmes a gondolkodást tárgyiasítani és minősíteni. A tankönyvek aszi kivonatok, túlbeszélt áltudomány,adat és következtetési csatárláncok befolyás/hatalom/érdek szolgálatában. Miután döntő mennyiségben aszi emberek vagyunk, a felvetett problémák nem fognak felvergődni a tárgyalás szintjére. A szi gondolkodás alkalmatlan szervezetek, szövetségek kialakítására,ezért a beszélgetések és ismertetők azonosítások,határvonalak és érték rendek megtalálásában elöl járnak.
A gondolkodást tehát objektumként kell vizsgálni és annak dinamikáját, aktivitását, tulajdonságait meg kell határozni. A gondolkodás emberi értékünket növelő,eszméinket megerősítő intellektuális szerszámnak kellene lennie és nem egy fondorlatos szellemi erőszak „svájci zsebkésének”. A tudományos szöveg gyűjtemények,szinte értékelhetetlenekké válnak az aszimmetrikus gondolkodás meghatározó befolyásai miatt. Meg kell tanítani utódainkat,hogy az ismeretek kezelése történhet egyszerűsítő és bővítő módszerekkel. Íme néhány összegzés : Az adatok növelése nem vezet összefüggés növelő állapotokhoz, csak azok ismeretté tétele. Az okosság nem időfüggő. Az értelem, megértés, fokozható,Az intelligencia korlátoltság. A tudás megálló hely. Az iskola lehetőség. A gondolkodás korlátlan lehetőségekkel bír,ha a befogadó nyitott.
Az ismeretelmélet megalapíthatja a gondolkodás új minőségi elemeit,rendszerét.

A szi-aszi elmélet ennek elindítására felajánlva…
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése