2011-11-20

A Szim-Aszim ember.


Az ember elméjében kialakul egy "szervecske"amely az állatias intelligencia aszimmetrikus gondolkodás szervezését fokozatosan az okosság (némely) emberre jellemző szimmetrikus gondolkodássá alakítja.

...a következmény drámai. Megszületik az "értelmes ember",bár a "szervecske" erős elnyomás alatt működik és irányítja alanya sorsát,az új gondolkodás- minőségi ugrást jelent majd.


A ( korpuszkuláris)   gondolkodási rendszertan bevezeti a szi/aszi gondolkodás fogalmát. Magyarázata szerint,az idő függő és idő független gondolkodásra való törekvés ellentétes ismeret rendezésekhez vezet.Ez egybe tétele is a jelenségnek.Az összes élő szervezet időfüggő.Az értelmes és okos gondolkodás (törekszik) az időtlenségre.Megjelenése a szimmetrikus gondolkodás (ismeret kezelés) az ember -szerű lények családjában.
Nézzünk néhány szélsőséges példát:Hogyan is keletkezik az aszimmetria a gondolkodásban ?
A veszély,feladat,töprengés két jellegzetes és egymástól távolodó eljárást választhat. Nevezetesen az állomány csökkentését és az állomány gyakorlati és elméleti (spekulatív) növelését.
Ha kis nyuszi mozgást észlel azonnal válogatni kezd a tapasztalatai alapján és hamar arra következtetésre jut -Menekülj !
Amikor a híres/hírhedt Nagy Sándor elé kivonszolják a Gordiuszi bölcsek a legendás csomójukat,figyelmeztetik Sanyit,hogy ha "megoldja" a csomót a "világ" ura lesz. Nos,Sandri nem töpreng sokat kardjával ketté vágja azt. Így döntenek az intelligens állatok Aszimmetrikusan.
Nem is tehetik másként,ezért túlélök és győztesen kerülnek ki a problémákból.
Amikor egy feladatot megold egy matematikus,vagy mérnök ,akkor jár el helyesen,ha növeli a kapcsolatba hozható tényezők halmazát,minimum alternatív,ellentett,tükrözött az az szimmetrikus felvetések sorozatával,halad a legjobb megoldás felé. Vissza vissza tér előző döntéseihez,módosítja,átalakítja és befejezetlennek tekinti "művét" Leonardo DaVinci írja Naplójában -Egyetlen művem sem tudom befejezni. Így gondolkodnak a szimmetrikus, ok-osok (ok keresők)A „Bábeli zűrzavar”,másképp

A szimmetrikus gondolkodó és a-szimmetrikus gondolkodó elméjében a gondolkodás biofizikai csatornái nem egyforma minta szerint épülnek fel (Korpuszkuláris megfigyelés) Ezt felismerve a gondolat objektummá alakítása a célunk.Ennek a gondolat egységnek  tárgyiasult voltát kívánjuk megismertetni.Kényszerítő erejét és sorsdöntő következményeit - a világfelfogás,önkép kialakulásában és közösség építés bonyolult útvesztőiben.
Az emberi faj biofizikai átalakulását,szorosan követi gondolkodási sémáinak rutinjait .Úgymond, a beidegződés mint az elménkben lefutó műveleti sémák eredője,a habitusépítés belső kódnyelvi irányítója. Az i s mert sumer mondás „Amint él,úgy ítél”.
Ez pontosan számot ad az egyén életvitele,szokásai,megnyilvánulásai,egyfajta gondolati szerkezetre visszaható és abból újra termelődő –a programozásból ismert – visszacsatolás követésében valósul meg. Az így létrejövő emberi tulajdonságok zárt közösségben felerősödnek a lazább egységekben differenciálódnak. A megerősödés majd etnikai bélyeg az elalakulás általános emberi tulajdonsággá szelídül.
Megfigyelésink alapja,hogy az aszi-ember ismeretcsökkentő a szi-ember ismeretnövelő.
Informatikai szempontból az aszi-rendszer előnyös,mert az egyre csökkentett ismeretlenek feldolgozása tárkapacitás kímélő ,műveletvégzés ésszerűsítő, meggyorsítja az eredmény/döntés elérésének kívánatos határvonalát. Az így kialakított processzusok takarékosak,kevés hiba szám,könnyen modellezhető,bővíthető,kiterjeszthető ,átalakítható.
Ez az adat feldolgozó,(buta)számítógép világa. Soha semminemű újat alkotó, heuricisztikus jelenséget,meg nem talál,fel nem ismer. Gondolkodásnak csak azért lehet nevezni,mert az ismeretek adatokká válva azok kezelése hasonló az ismeretek összefüggés szerű munkafolyamataihoz. Tehát az adatsorokból mindenképp kiolvasható sokféle összefüggés,azok elemzése ismeretekbe váltható.
Az aszi adatokat keres a szi összefüggést. De,azt is tartja tudománynak,így alakul ki az adat tudomány és az ismeret tudomány de, nem elkülönülve,hanem egymásba hatolva és egyenértékűen. (Ami komoly ismeret besorolási hiba.) Az adat gyűjtés leárnyékolja az ismereteket amik összefüggésekre épülnek.
Az adatok nagy száma sem vezet az összefüggések felismerésére,de egyetlen adat és valamilyen referencia már összefüggés, ha a gondolkodás minőségi oldaláról vizsgáljuk az állapotokat. Ha adatokat kezelünk nem mindegy,hogy milyen gondolkodási sémát használunk. A sokat használt elemzés,mérlegelés,választás,besorolás,ki választás/eldobás,tipusú gondolati rutinok fokozatosan átlakatják az ismeret testét és annak viszonya a valósághoz szintén jelentősen átalakulva jelenhet meg,szövegeinkben.
Az aszi ember ismeretcsökkentő és adat növelő tulajdonsága furcsa csal-tudományok születéséhez vezetett.(Gyakorlatilag a „föníciai tudomány” teljes vertikuma,beleértve az erősen szennyezett,reáltudományokat is.) Miután az aszi-gondolkodók vannak többen a csoport törvények alapján az így kimondott szabályok, morális kvóták, tudomány rendszerezések, társadalmi,oktatási szerkezetek,mára egy egységes,szinte az egész emberi népességre egyformán alakuló viszonyokat hozott létre. Mintegy állandó magvát adva a katasztrófák,háborúk, népirtások nyomán kialakuló újra kezdés - aszi változatainak.
---
A „lélek” és tana.

Alapvető emberi készségünk a másik ember érzelmi és értelmi megítélése. Ennek viselkedésekben,beszédben, gesztikulációkban való kifejeződésit úgy vagyunk képesek olvasni,mint a vízfolyás. S láss csodát az elmúlt közeli századokban megjelenik egy csal-tudomány ág, amely kifejezetten ezt a képességünket akarja nekünk megmagyarázni.
A”lélek” mitikus felfogása és annak vallásokban való filozófiai és morális kezelése (ember-lélek - isten) a materialista aszi gondolkodó magához ragadja és ontja magából a kvázi tudományos pamfleteket. Szociológia,pszichológia,közgazdaságtan, történelem,művészetekhez kapcsolódó tudomány hologramok,nyelvészet,politika, az „ember- lélek-isten” leegyszerűsítéséből egy áttekinthetetlen badarság szövevényt alkottak meg, és hogy igazán gúzsba kössenek vele, mindezek analíziseit is társtudományos rangra emelték.
Ez a mintegy, aszi-gondolkodásra rendezett világ már nem tud vissza lépni állapotából és saját „tudomány rendszerének” fogja.
(Ez már kettős fogság. Aszi fogja a saját tudomány rendszerének és a szi fogja az aszinak.)
---
A „gondolkodás tudomány” (CorpusCuit)

Az elme működései/műveletei között az adat és ismeretátvitel gondolati eredőket szül. Ezek hierarchikus felépítése és minőségi változatai sorsunk, életünk/létünk fontos alapjai. A gondolkodás milyensége,mértéke és elemi rendszerei fel-felvillantják,hogy egy rendkívülien gazdag és változatos biofizikai rendszer rejlik agyunk sejt univerzumában.
Ugyan akkor nincs kijelölve/meghatározva a „gondolkodás tudománya”
Az ember sejt szerveződés, amelynek egy időben van szüksége egy határtalan gyors reflex rendszerre és korlátlan lehetőséggel bíró stratégiai irányításra. Ezért keletkezett az aszi-gondolkodás. Ez azután minden növény és állat (biológiai objektum) gondolkodási alapja struktúrája. Az aszi állapot kozmológiai értelemben egy elérhető maximum és megvalósuló magától érthetődö szükségszerűség – a maga utálatosságával egyetemben.
A szi-gondolkodás,új minőség. Megfigyelése,kutatása,rendszerezése,leírása fontos lehetne és kiszabadításával – az aszi-robotok keze közül - új irányba fordíthatná az emberiség szekerét.
Az több mint bizarr,hogy miután minden intellektuális aktivitásunknak az alapja a „gondolkodási indulatrendszer” ( a gondolkodás, mint objektum és folyamat) még sincs egységes tapasztalati vagy elméleti képzetünk róla. Nem tanítanak gondolkozni,csak arra kérnek, hogy gondolkozz. Mert nem tudjuk elemezni a gondolkodás milyenségét.
Descartes sokat idézett,”Gondolkodom, tehát vagyok” szlogenje azonnal szurka-piszka alá vette a lét és gondolkodás összefüggését. Ez azután szabd játszótere lett a gondolkodás felmagasztalásának,istenítésének és a biológiai objektumoktól való elhatárolódásoknak. Elhibázva a gondolati cselekvés összetett és mindmáig ismeretlen birodalmát.
Írásom közvetett bizonyítéka: - a „tudományos gondolkodás” semmitmondó légies frázisától a „bölcseleti mélység” ürességén keresztül a tudományos szöveg gyűjtemények irodalmias és rejtjelezett/kódolt volta. Mindezek közel-távol bizonyítja, nincs gazdája a gondolkodás tudományának.
A bölcselet,töprengés,elmélkedés,fantáziálás,képzelgés,ábrándozás, - maga a műveletsor gyengén meghatározott osztályai a gondolkodásra vonatkoztatva nem alkotnak semmilyen rendszert. A nyelvtan a kódnyelvi szigorításaival,a gondolkodás korlátozására hat vissza. A gondolkodás „nemessé” válása, majdhogynem nevetséges abban az idő szeletben amiben élünk és ahogyan társadalmi és oktatási rendszereink egymással összefüggésbe kerültek.

Az aszi ember elérte határait.

Mialatt maga a gondolkodás nem válik vizsgálható objektummá –melynek eredeti kialakulása, működése, szétoszlása –megjelenik minden tudományágban , szétfoszló fragmentummá válva szavak kombinációiban már kikövetkezhetetlen értékké válik.
Ezért részben a nyelv okolható,az aszi ember kezében. Az a programozási nyelv amely saját magát korlátozza halálra van ítélve. Az ember esetében kódnyelvei (sajnos) ez irányba alakult.(Talán magyar nyelvünkben még van valami remény. )
---
Bábeli zürzavar

A „szent szövegek” felemlítik a „bábeli zűrzavart” mint az emberiségre települő átkot.
A nyelvek összekeveredésével,már nem értik meg egymást és ennek az örökös meg nem értés - háborúzás lehetett csak a vége.

Hmm. Az aszi ember így gondolja.
Az emberi nyelvek elalakulása lassú folyamat és tolmácsok,fordítók segítségével meglehetősen pontosan értjük egymást a mai napig és hosszan előre. Fogalmakat jelentéseket megérteni azonosítani rendkívül egyszerű,Még kiskutyánk is megteszi ezt.

Gondolkodási rendszereket,viszont nem.

Az aszi-ember gondolkodási mássága,a gondolkodási módszerek ütközései,keveredése és fokozatos kaotikus hatása,válik mindennapivá. Nos,ez napjainkig ható „bábeli zűrzavarunk” közvetlen okozója.
Hogy ezért az Isten lenne felelős ? Teljesen mindegy, ha már ég a ház nem az a fontos ki gyújtotta fel,hanem hogyan oltsuk el.(K.T.)
Miután a szi az aszi fogja,fontos lépés lehetne az önvizsgálat,mert a magunkban,lényünkben fellelhető állapotok a külső megnyilvánulások megváltoztatásának lehetőségei.
Az általam, sokat ostorozott” föníciai tudomány” az aszi ember műve, általánosan és egyedi ambíciótól hajtva. Tanítók,tanárok,nevelők,mesterek,tudósok , bölcsek,guruk,értelmességek,mind-mind a „föníciai tudomány”- ra idomított szi,aszi emberek.
A többszörösen tagolt és megosztó viták,a gondolkodás mechanizmusának teljes ismeretlensége,alapján „bábeli” ricsajt és háttérzajt eredményez,de nem azért mert a szavakat nem értjük,hanem azért mert a szöveget nem tudjuk rendszerezni –következmény a gondolatainkat kereskedelmi elértéktelenedése. A szavak fragmentumok, a szöveg test. Jó esetben az értelem korpusza. A jó valuta megtanít takarékoskodni,tehát értelmes a gondolkodást tárgyiasítani és minősíteni. A tankönyvek aszi kivonatok, túlbeszélt áltudomány,adat és következtetési csatárláncok befolyás/hatalom/érdek szolgálatában. Miután döntő mennyiségben aszi emberek vagyunk, a felvetett problémák nem fognak felvergődni a tárgyalás szintjére. A szi gondolkodás alkalmatlan szervezetek, szövetségek kialakítására,ezért a beszélgetések és ismertetők azonosítások,határvonalak és érték rendek megtalálásában elöl járnak.
A gondolkodást tehát objektumként kell vizsgálni és annak dinamikáját, aktivitását, tulajdonságait meg kell határozni. A gondolkodás emberi értékünket növelő,eszméinket megerősítő intellektuális szerszámnak kellene lennie és nem egy fondorlatos szellemi erőszak „svájci zsebkésének”. A tudományos szöveg gyűjtemények,szinte értékelhetetlenekké válnak az aszimmetrikus gondolkodás meghatározó befolyásai miatt. Meg kell tanítani utódainkat,hogy az ismeretek kezelése történhet egyszerűsítő és bővítő módszerekkel. Íme néhány összegzés : Az adatok növelése nem vezet összefüggés növelő állapotokhoz, csak azok ismeretté tétele. Az okosság nem időfüggő. Az értelem, megértés, fokozható,Az intelligencia korlátoltság. A tudás megálló hely. Az iskola lehetőség. A gondolkodás korlátlan lehetőségekkel bír,ha a befogadó nyitott.
Az ismeretelmélet megalapíthatja a gondolkodás új minőségi elemeit,rendszerét.

A szi-aszi elmélet ennek elindítására felajánlva…
Felhök

2011-11-13

Esszék

Molnár Ambrus


- Nagymamám meséli apámnak, - Mónár Ambrus a nagyapád, amikor részt vett az Erdélyi harcokban,a harc közben az egyik lábát elvitte a " láncos bomba". Falábat csináltak neki és a faluban (Sárrétudvari) ,azután „Falábú” Mónár Ambrusnak hívták.
Mit lehet ehhez hozzá tenni ?M. Ambrus a családi hős,aki egy egyenlőtlen ,véres,brutális harcban,fiatal emberként megnyomorodik. Akinek valamilyen ismerete van egy alföldi falu életéről,talán maga elé tudja képzelni,milyen nehézségek és szenvedések egész sorozatát jelent a beteg,gyenge,rokkant,elesett ember élete a mindennapok,szűnni nem akaró bajaival a fennmaradás küzdelmeivel szemben.


A sok gyerekes,elszegényedett,egyházi/birtokosi/zsidó spekulációk martalékának kitett köznép ezer sebből vérzett. A politika,hamar magára talál. A tulajdon újraosztása,a régi/új „hűséges” arisztokratákhoz,az újra behódoló vallási bürokráciához és az oly mozgékony és sokoldalú zsidó tökével szövetségben,a falu megmarad.

A halottain és elhullajtott vérén felül emelkedve,a felejtés és az újra kezdés mentén kínlódik tovább a népesség. Nincs emlékmű,nincs írott történelme a közkatonának. A kisember,az áldozati állat,amit a szakrális kegyetlenség szimbolikus oltárán,újra és újra feláldoznak. Az élet, a szüntelen harc,megalkuvás, csalódás,felejtés,újra kezdés...elveszett láb,elmerülő élet.
Konfucius mondja: Nemességet nem lehet örökölni,nemessé az ember teszi saját magát.
Tegyük hozzá nincs nemes ország,csak önmagát megnemesítő. Teszi ezt akkor,ha népét (patetikus kifejezés) megtudja becsülni. Sajnos Magyarország erre képtelen. Ehhez túlságosan
kevert etnikumú és a napi gondokba belefojtott önismeretében,meghamisított,többszörösen eladott és bemocskolt.”legó ország”.
A hatalmi struktúrák kénye kedvének kitéve. Európa közepén,mindig belebotlik a „nagyok” arrogáns politikai hülyeségébe. Azt viszont senki sem tudja,hogy a magyar nép genetikai tűrőképessége,átlagon felüli. Csodálatos ötvözet,mint a Damaszkuszi kard,amit apró szegekből kovácsolnak egy hajlékony,de törhetetlen pengévé. Vérbulcsútól,Lehel vezérig,Árpád házi királyainktól szabadlelkű betyárjainkig,névtelen hősi élőinktől,nevesített családi legendáinkig,megannyi nemes,kiváló,remek ember.

Sajnos,nem tudok sokat „Nemes” Molnár Ambrusról.

Tudta hogy miért harcolt ?Miben hitt és mit remélt ? Tudta,hogy jön háború ahol fia eltűnik ? (Doberdó) Majd jön újra háború ahol unokája a muszkák fogja lesz ? (Sokol)
Dédunokája elmenekül Magyarországról. Fiatal feleségével és három gyerekével világgá megy,mert - ebben az országban soha semmi nem fog megváltozni ?
Számtalan a kérdés. Hogyan bírt fennmaradni vesztesként, testi-lelki üldözöttje lévén a megtört forradalomnak. Nyomorékon a szegényparaszti élet hogyan tartotta meg,- segítette ? Vitte tovább nevünk és a megtört ágból hajtott sorsokat tovább.
Sorsa,hasonló sok más egyszerű emberéhez,kerek e világon. Az én szememben, egy szép emlék, családunk kaotikus szöges dobozából. Csak ez a pár mondat őrzi: „Mónár Ambrus a nagyapád, amikor részt vett az Erdélyi harcokban,a harc közben az egyik lábát elvitte a láncos bomba. Falábat csináltak neki és a faluban (Sárrétudvari) ,azután „Falábú” Mónár Ambrusnak hívták.

Arcát elképzelem apám vonásai alapján. Természetét láthatom unokáimban.

Isten nyugosztalja…Honnan hová ?

Amikor megszületünk,még nem tudjuk,hogy őrzünk magunkba olyan öröklött indulatokat amelyeket a felnövekedő ember hol követ,hol elmellőz magától.Követjük vágyainkat és példaképeinket,engedünk a környezet hatásainak,de igazi belső valónkat nehezen ismerjük fel,még nehezebben látjuk be,hogy bizonyos dolgokra nem vagyunk alkalmasak. Mindezek ellenére a belső hangok,érzetek,gondolatkényszerek,mintegy az adott kifejező képességek készletével megnyilatkozik. Lehetünk, jók,rosszak,szelídek,vagy veszélyesek nem lényeges. A fontossági sorrend számomra a következő.
Megismerni,megérteni,elfogadni,használni,változtatni.
Az életünk első szakaszában és folytatólagosan,megismerhetünk - és tesszük is - bizonyos dolgokat.Ezek között van amit megértünk, van amit nem. Ami érthető számunkra azt elfogadhatjuk és fokozatosan használatba vehetjük.Változtatni csak azon tudunk amit a lehető legjobban tudunk. Nos, ez az alkotás minden formájára érvényes esetemben.
Az írás az emberi kifejeződésék egyik elfogadott,tartós és egyetlen lehetséges gondolat követése. Igaz bizonyos dolgok a kódolás során félre érthetőek és olykor elvesznek,de két ember közötti ismeret cserea beszéd és annak rögzül formája az irás a gondolatink élóvilágát bemutató varázslatos kert. Mi magunk gondozzuk és terményeit szedegetjük. Igaz olykor mások metszik,plántálják saját növényeiket bele...
Karinthy Frigyes ismert sorai:  "Nem mondhatom el senkinek,elmondom hát mindenkinek " bennem folytatódik és rímje elborzaszt, - De minek ?
Egyre több az elmondás és egyre kevesebb a befolyása. Hát akkor minek ?

A bloggozásról

Sokféle embertípus van.Szeretem a habitus kifejezést,mert a határán van a azoknak a fogalmaknak amit a magyar nyelv szokásnak,karakternek,életszemléletnek...stb.. nevez.
Az a szokás ahogyan viszonyulunk a kifejezödéshez,mint maga mutatás,vagy vélemény nyilvánítás igen erősen megmutatkozik,hogy van aki előadó és van aki hallgató. Nos, az előadó szeret írni,beszélni,alkotni,véleményt formálni.Míg a hallgató kíváncsian figyeli a környezetét és leolvassa,értelmezi az abban található előadásokat,jelenségeket,állapotokat.
A blogg előadás. Aki elővezeti elsősorban előadó aki kommentálja az pedig olvasó,érdeklődő hallgató.

A tél elkezdödik ?

 Hideg van. Éjjel 0 fok nappal 6. Felkészültünk a télre,ahogy a dolgos ember teszi. Tűzellő,elvégzendő javítások, A kályhában pattog fa. Bloggot irok.
Személyes, részben bizalmas,többnyire elöadása annak ami foglakoztat.Amin töröm a fejem és amit alkot az gyüjtés, amely tart az ifjuság bolyongásától a öregedés megtorpanásái.