2012-11-11

Inteligencia és az okosság


Hogyan értelmezhetjük a korpuszkularizmus alapján ?

Az értelem a biológiai objektum központi idegrendszerében a gondolkodás elemeit, műveletek végrehajtására alkalmas állapotokba rendezi.

Az értelem minősége több összetevőből formálódik ki a tárolási,feldolgozási, összefüggési/rendezési ,döntési/választási, stb. művételek alapján gondolati „szövetek” kialakulásához vezető rögzülésekké válnak. Magyarul,az értelem a gondolkodás műveleteire alapuló műveletsor eredménye.

A feladat/probléma/veszély és a megfigyelés/elemzés/választás alaphelyzetei a döntés időpillanatáig egy olyan algoritmust futtat a biológiai objektum (állat/ember) elméjében amely a lehető legjobb eredményre kell hogy juttassa öt. Ezt kívánja a túlélés és a verseny az összetett rendszerek kényszerű kiválasztódásában. Ekkor a cél nem a tökéletesség,vagy az erkölcsi, minőségi,érték hierarchiája követésében hordozza az előnyt,hanem az idő és határozási aktívum egymásba olvasztása. Eredménye, - a menekülés,nyerés,előnyszerzés,túlélés,haszon,érdek érvényesítés bonyolult világrendszerében való létezés. Ide tartozik a különböző élet tervezet kialakitása,
habitusok kitermelödése,szokásrendszerek,szabályok az egyén és társak viszonylataiban.
A korpuszkularizmusban bevezetésre került szimmetrikus (szi.) és aszimmetrikus (aszi.)gondolkodási állapotábránkon az elképzelhető eredményesség jellegzetes szélsőségekben nyilvánul meg és ennek felismerése és elmellözése súlyos ismeretelméleti hiba lenne.

Az intelligencia örökös mediális és tudományos túl harsogása olyan útvesztőbe hajszolta az okosság és az emberi ravaszság ellentétes indulatát,hogy a türelmes elemző szétbontása már szinte lehetetlennek tűnik.
Az intelligens biológiai objektum (Ibo.) a túlélő állat/ember. Az okos biológiai objektum (Obo.) a túlélést elmellőző lény.

Az aszi. időfüggése és a választások során részletvesztő magatartása egy gátlástalan,hit,eszme és moráltalan vadállatias embert alakít ki magából. Aki képes fogságában tartani a szi. gondolkodókat,szolgájának,rabszolgájának,kiszolgáltatott alárendeltjének formálva. Elvéve értékeit,tudását,erejét,alkotásait,életét. Képes rákényszeríteni (időlegesen) eszméit „tanításait”,trendjeit,ideáit,őrületes fantazmagóriáit.

  • Az aszi. pusztító,gondolkodási képessége ,a környezetét és a társait válogatás nélkül kisajátítja és maga alá rendeli. Lázad azok indulatival szemben.
  • Az értelem számára egy sokszorozott képességű eszköz/szerszám amellyel, az okosság időtlen horizontjára nem tudván felemelkedni a viszonylatok urává teszi magát.

A szi. időtlen okossága az okok keresése közben a válogatás,visszalépés,megértés,elfogadás,újra értelmezés örökös és végeérhetetlen terjengős futamaiban különös felismerésekhez közelíti. A gondolkodásában az értelem alakítható elem melynek iránya mentes a végleges állapotokba rögzüléstől,de a kapcsolatok masziv,ellentmondás mentes összefüggéseire alapul. Eredményei töredékesek és kiszolgáltatottak.

  • A szi. teremtő,gondolkodási állapotában a környezetét és társait elemzi rendszerezi és kutatja. Önmagát hozzárendeli azok indulatainak. Olykor önpusztító.
  • Az értelem számára egy végeérhetetlen megismerésre hivatott horizont, amelyen az okok összefüggéseinek és kapcsolatainak szolgájaként éli meg létét.

Nos, az intelligencia a biológiai objektumok aszi. típusú értelmének utolsó állomása,míg a szi értelmű okosság alanya ennek szélsőséges ellenpontjaként eljutott az első megálló helyre, ahol elgondolkodhat,hogy az emberiség tudománynak nevezett ismeret halmaza megérett egy alapos revízióra, átgondolásra...

Az intelligencia tehát nem okosság,hanem ravaszság. Az hogy ma intelligencia tesztek vannak azt hivatottak igazolni,hogy az aszi. gondolkodást előnybe részesítik (tudatlanul létezéséről) és elhitetik „a tudomány elrablói” hogy pl. Einstein vagy Hawking intelligenciája egyfajta emberfeletti okossággal egyenlő. (Az aszi.ökörség egyik példája.)Ha,valóban olyan okosak az intelligensek akkor miért olyan sok a talány és kérdőjel egzisztenciájuk és tudásuk kiértékelésében ? Vagy talán azért okosak mert valakik azt állítják ? Tehát az okosság és a intelligencia egyazon fenomén lenne ? Ha valaki ezt gondolja akkor számot kell vetnie avval,hogy értelmezései felszínesek és nem tud ellenpontot elképzelni az állatias értelem gondolat kezelése és a
gondolkodás kiterjedéseinek az embert meghaladó kiterjedéseire.


Honnan ered az aszi. gondolkodás ?

Az élő világ összetett rendszerei a lineáris ismeret kezeléssel képes életfeltételit fenntartani. A gondolat mint ismeret feldolgozás tiltja a zavaró,másodlagos elágazó lehetőségeket,mert az maga a megsemmisülés az időfüggő létezés horizontján. Hosszú az út az elme olyan sejtszerkezeti felépüléséig amikor is a szimmetrikus ismeret feldolgozás jutalma a okok megértése és összefüggések használata az előnyöket a megismerés területeinek tartós állapotába helyezi.

A gondolat lineáris de az értelem erőfeszítéseket tesz a rendelkezésekre álló eszközökkel a látható modellek kipróbálásával egy több dimenziós gondolat kezelésre. Így kerül bevezetésre a nyelv/beszéd-jel és a geometria-matematika kódnyelvei. Sajnálatos,de az aszi gondolkodás elementáris ereje és fölénye azonnal kijátssza indulatait és mint élősködő értelmi parazita azonnal fogságba veti a tudást/tudomány korpuszát. A mára ismert tudományt ezért valósággal átszövi az aszi. gondolkodás ármányos cselszövései.

Az első aszi. csalás a képírás át ”modernizálása” betű írássá.

Na,de erről majd később ...


Molnár Ferenc

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése