2012-11-03

Liberalizmus

A korpuszkularizmus tisztánlátásával.

(Vázlat.)

A liberalizmus, más néven szabadelvűség, gondolatok széles spektrumán alapuló eszmerendszer, amelyek közös vonása, hogy az egyén szabadságát jelölik meg mint legfontosabb politikai célt.”

Magyar-Wikipéda
Nem tudja senki mit jelent ez .Talán,nem is akarja tudni. A tudálékosság renyhe ködében terjengő kifejezés. Belepi az agyakat és elandalít, valami ősbárgyúság képzetével,ami nincs és nem is volt. A fogalom magyarázatok részei a megtévesztésnek.(K.m.) Témánk, az összetett rendszerek hasonlóságában rejlő tapasztalatok általánosítsa a politikai fogalmak megértésében

Sejtek és Baktériumok.

A közösségi és társadalmi felforgatás alapindulata nem új keletű. Forrása az előny hierarchikus volta. Az abból nyerhető fölény és hatalom megszerzése. Az összetett elemekből felépülő egység nem mindig lesz minőségi összetett rendszer. Ez azt jelenti,hogy a minőségi változások nem magától kialakuló állapotok. Ha egy ember csoportot válogatás nélkül beültetünk egy csónakba és kitesszük a tenger közepére,nem fognak társadalmat építeni,de bizonyos,hogy felfalják egymást. A sejtek kialakulása a kannibalizmus állandó jelenléte mellett egy olyan specifikumot termelt ki magából amit ma baktériumnak (vírusnak) nevezünk. A baktérium, a mikrobiológiai világháborújában mint a szövetségben élő sejtek örökös és eredendő ellensége, testünk kénytelen mindennapjaiban megélni,elszenvedni ezt a végeérhetetlen zaklatást. A sejt nem igényli a baktériumot létéhez,de a B. nem élhet anya szervezet nélkül. Egy baktérium (vírus) mentes élővilágban a sejt rendszerek egy rendkívül sajátos és különleges „tündér világban” élhetnének. Ez lehetetlen földi körülmények között,mert a baktériumok „szervezkedése” olyan bonyolult szisztémákat alakította ki amelyekből normálisan és károsodás nélkül már nem lehet kikeveredni.

A közösség -a továbbiakban, társadalom – „egysejtűek” tudatos szövetsége és egyezményes rendezési elvek alapján kialakított létezési terve,programja, kibontja a korpuszkuláris cella sajátos alaki,tartalmi,minőségi jellemzőit. Ez a folyamat kozmológiai szabályokra épül és a teremtmény, egyre szaporodó ,környezet függő,anyag felhasználóvá válik. Az élőlény előáll és nincs egyedül. Tele kártevő mikrobával,születése pillanatától. Ha a sejtek az első pillanattól kezdődően egyetlen lényben tudtak volna összetett rendszert építeni és szervező eszmerendszereik hézagmentesen lefedték volna a világban betöltött egyéni és társadalmi szerepüket,akkor nem létezne parazitizmus az ö.-rendszerek között. De ez nem így történt
A külső környezet is aktív és passzív „ellenségektől” terhes,a test sejt egységei sem egyformák. Önmagukban egy-egy korpuszkulás cellái egy kisebb szervezeti egységnek. Az ember esetében a sejt ez az egység.”Rend a lelke mindennek” -mondja a magyar közmondás. A rend pedig elsősorban értelmi,fogalmi pontosságból keletkezhet. A fizikai törvények vissza mutatnak egy értelmi,fogalmi pontosságra és egyértelműségre,tehát az élővilág, úgymond- szabad kezet kapott a fizikai világ korrekt szabálykövetésével szemben. Egyetlen meghatározásban, a létezés az élő anyag számára:

A társadalmak kiformálódásában, a létezés közös tehermegosztása az elsőrendű cél és a környezet károsító hatásainak minimalizálása.

Ez a korpuszkuláris cellák kozmológiai egyenlege,ha a működésének és keletkezésének okait szemléljük. A sejt/egység ismeret kezelési folyamatai (gondolkodás/töprengés/képzelődés) minden esetben elvezet,a test megvalósulásába, a sejtek „indulatai” alapján. Az élőlények kényszerpályát követnek és ezért minden élőlény csak az öt felépítő állománnyal gazdálkodhat. Ezért nem alakulhatnak át egymásba és nem fejlődhetnek bizonyos elemek hiányába bármivé. (Egy cipőgyárból,már soha többé nem lehet hitelbank. (K.m.)
Látjuk, ahogyan az első petesejtből kettő-négy ...sok lesz
. A sejt tehát nagyon sokféle lehet. A genomok kolostoraiban kódex másolás folyik Ezért olyan fontos,hogy a kialakulások kódnyelve egyértelmű és a valóság állapotaira a lehető legnagyobb hűséggel fogalmi/képzeti elemeket hordozzanak. Különben, soha semmi nem válna élövé. A kialakulások pedig eszement kaotikus szörnyekké válnának. Az,hogy a baktériumok(vírusok) ebben a kezdeti osztódásban nem tudnak beleavatkozni azt mutatja,hogy a félépítésük a sejt elkorcsosulásának egyik következmény láncolata alapján alacsonyabb rendűvé változtatva,az első lepésből még ezt képes volt kiiktatni. A továbbiakban azonban megsérült és sebezhetővé vált a fogalmi/képzeti ismeret kezelése. A sejt „gondolkodása” megtéveszthetővé vált (A baktériumok által.)
Hogy állunk az emberi kód nyelv valóság követő hűségével ?


Ember-sejtek
és ember-baktériumok


Az emberi kód nyelv állandó leromlása, a fogalmi,képzetek felületessége miatt következik be. Amit a liberalizmusról olvasunk többnyire megérthetetlen. A bekezdésben idézett Wiki szöveg ezt jól példázza, több mint zavaros és pontatlan. Az olvasóban csak egy bizonytalan és megfoghatatlan fogalmi slendriánság marad meg.
Szabadelvűség , - gondolatok spektrumán alapuló eszmerendszer, - egyén szabadsága, - politikai cél. Magyarul, képtelen vagy megérteni,mi is az a liberalizmus? A liber ugyan szabad/mentes kötetlen/őszinte jelentéseivel,megfejthető de szabadság kifejezés csak jelzős szerkezetekben lehet használni és minden hozzáadott fogalmi index más és más eszmei irányba vezet el bennünket. Miután a politikai eszme-térben használatos ez a kifejezés csoport,-liberalizál, liberális,liberalizmus,-úgy kell rá tekintenünk,mint más, a politikai/vallási „hülye beszédek” egyik jellegzetes kulcs szavára. „feltalálása” és kifejlesztés egyazon cél érdekében történt,mint más hasonló társaié. Hogyan keletkezett és milyen eszmei torzításra,tudati elkorcsosulásra szánták megteremtői ?
Az előzményekben megfogalmazott
fogalmi,működési rend komoly és szigorú világháttért véve alapul,nem igazán engedheti meg a felelőtlen és ostoba módon értelmezett „szabadságokat”. A szabadság eleme a szabad és nem-szabad, (tilos) szimmetriájában a számítástechnika és a fizikai,kémiai valóságrendszerekben igen korrekt világműködési szabályrendszert alkotnak. Ez szoktuk sommásan a”természet törvényeinek” nevezni. Betarthatóságuk és összefüggésük egy szabályhü fizikai világképet alkotnak. Kivételek, a paradoxonok amelyeket „Isteni hibáknak” tekinthetünk, vagy saját értelmi,érzékelési korlátainknak. (ahogyan a légy és az üvegablak paradoxonba zárt állapot.). Tehát az „élőlény” mentes világ tartja magát valamilyen tiszta, törvényszerűség háttérhez.
A
szabadság fogalma önmagában értelmetlen. A szabadsági-fok,fizikai és geometriai állapotokban meghatározható. A társadalmi viszonyrendszerekben lehet ugyan használni,de hamar belesodródunk a felületesség,képzetesség ,irodalomiasság,világába. A közbeszéd és a tudományos megfogalmazások nem elkülönülő éles határok mentén terül el. A kifejezéseink pontosságát és értékét,még a matematikai kódnyelv is sokszor következetlenül használja. Így,mondhatnánk- a politika lényegében a „hazugság kultúra” egyik köztéri (patetikus) színműve és boldogan használja frázisai között a bizonytalan,érthetetlen frázisokat. Szomorú állapot.
Emberi sorsok,közösségek fölött dönt. Az teszi rémisztővé,hogy a társadalom megtűri,mint probléma megoldó,vezérlő/ rendező eszközt. Valójában baktériumok a politikusaink ? A vallások, a szabadságot a
hit egyszerű (?) képzetén keresztül egy lelki (?) szabadságba tereli,amelyben azután varázslatos szavak közepette,messze ellódulunk a valóságoktól. Majd,ahová soha többé visszatérni nem akar. A politika marad tehát hátteréül a társadalmi értelmezéseinknek. De,mi a politika ? Jelen korunk, eszmei közteherviselője. Elemei és rendszere,túlhaladott és az állandó emberi,községi problémák egyazon forrása és azok előidézője,fenntartója. Kialakulása a baktériumember típus serénykedése nyomán jelent meg:Amikor is a „háttér hatalom” becsmérelhető,bírálható, büntethető,likvidálható,pojácákat, és hasbeszélőket kezdett előállítani. Nem ment ez egyik napról a másikra. Bizonyosan, a meleg égövön,ahol nagy volt a gazdasági bőség,ott teremtek meg a körülmények hogy a „demokrácia” virágba boruljon. Tudjuk hol. Itt teremnek meg a feltételek a baktérium ember kifejlesztésére,működésének,eszmei/szellemi továbbképzésének, fertőző,gátlástalan” moráljának” rögzülésére. A nagy emberi közösségek erős szervezettséget és szigorú törvényeket,szabályokat,tiltásokat és engedélyeket kell hogy tartalmazzanak. Minél nagyobb a rendszer, annál bonyolultabb és annál erőseb felügyeleti egységeket igényel. A liberalizmus, tehát a bomlasztó erő a demokratikus hülyítéssel felcicomázva, a baktériumember nyüzsgő egyenlösdieskedésével. Célja: a társadalmi szabályok visszabontásával,a másság propagálásával a behatolás és a személyes kanibali-sztikus pusztításával, élettér nyerés minden helyen és alkalommal. Másság ? Igen, BAKTÈRIUM, a „normálisan” működni akaró szervezeti egységgel szemben. (Az idézőjel arra utal,hogy a normalitást a rendszer belső értékrendjei határozhatják csak meg és nem a (pl.) baktériumok.)
A Társadalom legkisebb összetett egysége a család. A családi rend sem mentes a szigorúan szabályozott, betartandó szabadság koordinátáktól.. A gyerek fenyítése, idomítása,majd nevelése és oktatása jól mutatja,hogy a „normális” emberek szabályrendszereit megalkotók külső gyűrűjében egy igen agresszív baktérium csoport tevékenykedik. Ezeknek a fogalom használata és verbális kód nyelvi behatolása a „normalitást” tiltásokat és szabályokat,a saját független és identitás mentes létének fő akadályaként éli meg, így minden szellemi képességét beveti a „normalitás” és rend feldúlására annak előjeleinek megváltoztatására,erővonalainak átrendezésére,hatalmi szervezeteinek ellehetetlenítésere törekszik . Tolvaj nyelvet és rabló filozófiát teremt,cselekvés rendjében a gátlástalanság,határtalanság és a végletes,végtelen szabadság fok a jellemző. Mindent szabad/lehet/lehetséges/no tabu/no kontroll... Amikor szembe találja magát a közösség védő erővel és a szabályhü szigorral,nos akkor jelenik meg szövegeléseiben,előadásában a szabadság indexelése. (Szabadság-jog,emberi-szabadság,szabad-gondolkodás,eszmék-szabad áramlása,szabad- kereskedelem,szabad-szerelem,szabad-rablás,mindent-szabad.)Annak dekoratív tálalása és becsomagolása,tudományoskodó körülírása. A baktériumember, a sejtember társadalom gyilkos parazitája.A sejt kialakulását elemi összetett rendszerek végzik, ezért az élet nem keletkezhetett az” élettelen ” anyagból. A biológiai objektumokat egy olyan minőségileg hierarchizált sejt univerzum építette ki,amelynek állandó eszkalációja a baktériumok(vírusok) individuális dekódoló képességét elhanyagolták és észrevétlenül azok kiszolgálóivá váltak. (A bennünk élő baktériumok halálunk után,tovább élnek testünkben és átköltözhetnek más élőlényekbe.) Az ember társadalom építése a baktériumember intelligenciájával szemben ugyan ilyen felületes és tehetetlen, egy bizonyos határ érték után.,mégis a gyógyszerekhez és beavatkozásokra kel összpontosítania. A ”globalizmus” a jelen idejű társadalomtudományos ismeretek mellett egy rémálom. Az ember egyéni,közösségi, családi,munkahelyi viselkedése, egyre alacsonyabb szintű világ megélésben,világfelfogásban rossz irányba alakul. Azon tudományos műhelyek amelyeknek a társadalom viselkedési mechanizmusait kellene kiértékelnie és fejlesztenie,nem léteznek. A liberális gazdaság,lényegében egy energia /pénz/érték pazarlás a baktériumok energiaszükségleteire. Korlátlan pénzügyi = befolyás/hatalom helyzeteket teremtve, a társadalmi szabályok fetazitásával a mindennapi élet szabályainak relativizálásával, fokozatosan az emberi közösségek egyfajta döglődő,agonizáló hulladékká formálódnak, amelyben a baktérium is vele fog pusztulni. Mindez miért ?


Mert az elme gondolkodási horizontján megjelenő vészjelzések és felismerések,nem tudnak kollektív vezérlő elvé válni.

A történelmi idők kezdetei óta küzd az ember azon eszmék,elvek,hitrendszerek kifundálásért amely egyforma hatásfokkal tudja, súrlódás mentessen mozgósítani az emberi elemeket,valamilyen közös cél érdekében. Nos,ez senkinek nem sikerült. A pénz, egy univerzális rendezési elv,de annak előállítása és szétosztása,nem követi a termodinamika ,biofizika,elektronika -röviden -fizikai/kémiai/biológiai törvényeket. Nem is alkalmas jelenlegi formájában erre. Az egyéni ember,zárt korpuszkuláris cellaként a saját érdekei mozgósítására teljes fizikai testének állagával képes határozatokat hozni és követni azt,de ezt még egyetlen emberi társadalomnak (vagy szociális korpusznak)sem sikerült. Az ember ugyan bezárva kellene,hogy érezze magát a bioszférába,de mint tapasztaljuk,mesze nem viselkedik sem globalistaként,sem nemzetien, (etnikaian) egységben az adott önfejlesztési feladatai érdekében. Minden jel arra utal,hogy az emberiség „értelmét” fogva tartja a baktériumok egyszerű indulata. Nem szövetsége,mert a mikrobáknak abszolút és teljes közömbössége van a saját egyedtársaival szemben. Nem ismeri az együttérzés,együttműködés,lojalitás,hűség fogalmait,hiszen azért nem lett testépítő sejt/egyed belőle.

A liberalizmus, tehát jele és eszköze a baktériumok „áldásos” társadalom pusztító indulatának. Szerszám, amellyel behatol a sejtek szervezeti egységeibe és megzavarva azokat,majd később a zűrzavarban hozzájut azok felhalmozott értékeihez.

Kérdés. Ki lesz élősködő baktérium és ki egyszerű,mezei sejt,amely szövetséget akar létrehozni és együtt akar működni társaival ? További kutatásokat igényel ennek helyes megfogalmazása.

(A korpuszkularizmusban ismerhetjük fel legjobban azt az ismeret kezelési és kiértékelési módszert, amely jelzi/felfedi a baktérium típusú szakadárságot,embertelenséget,álságosságot és elemi bűnözői struktúrákat magukban hordó megnyilvánulásokat. Így,minden eszmekoordináta rendszer origójává válik a korpuszkularizmus és ennek ismerete. Használat, a baktérium (vírus) mentes korpuszkuláris cellák kialakulásának feltétel rendszerit teszi megteremthetővé. Ettől ugyan még csillagászati messzeségekben vagyunk,de mivel egy nagyon egyszerű fogalom kezelési rendszerrel van dolgunk, a világértelmezés és kiértékelés rendkívül hatékony,sajátos kód nyelvét használhatjuk benne. Az úgynevezett, korpuszkuláris megfigyelésivel/ meghatározásaival/sejtéseivel/dogmáival, egy, a maiaknál (eddig megismert ) azoktól eltérő, emberi utópiával szolgál.)

Ha rendelkeznék,független és befolyás mentes tudományos műhelyekkel,ahol vizsgálni lehetne a kisember felcseperedése során mutatkozó jeleket és gondolat kezelési sémáikat,akkor már rég polarizálhatóvá válhattak volna, az emberi közösségekben a bakterializálodási folyamatok, a kerek világon. Így, miután az egész tudományos életet a baktérium telepek sísére hada uralja, erre nem nyílik elfogadható lehetőség és marad a karosszék filozofálás,spekuláció mint - jelen írásom.Molnár FerencNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése