2012-01-28

Visszafejlődés

(Devolúció 2.) (Vázlat.)

Apám használt egy kifejezést,amit akkor mondott amikor valakiről megkellet határozni,hogy emberi értékét minden különösebb patikamérleg nélkül .
"Alja ember"
Ez a meghatározás a magyar nyelvben az előítéletek hozták létre,mert a munka közösségei,-és itt csak is a paraszti élet csoport munkáit érthetjük -mindig kialakul egy rétegződés amely nem mást mint az egymáshoz és az elvégzendő feladatokhoz való viszonyt határozza meg.
A falusi élet – és ez szinte általánosan érvényes az egész kerek világra – döntően eltér a „városias” életközősegektől. Teszi ezt annak következtében,hogy a feladatai mások és a benne felgyülemlő alkotó elemek önszerveződése eltérő képességű,minőségű,emberekből tevődik össze.
A falú, korpuszkuláris cella-ként erős rendszerszervező erők nyomán ,takarékos és következetes meghatározások vezérlik. Rend és fegyelem,összetartás és őszinteség. Nem sok tér marad a képzelgésekre,álságos,hamis világlátások használatára. Alapvetően az önfenntartás és a folyamatos élelem előállítás a feladata. Amelyben az összefogás,együtt érzés, együtt gondolkodás alaptónusa a mindennapoknak. A barátias és megelőlegezett bizalom,egy alapvető igényből születik. Az otthagyott jószág, ház,a birtok őrzése,felügyelete,a környezet ápolása és rendben tartása csak is ilyen keretek között valósulhat meg. A falú élete,nem szentimentális és romantikus az évezredek lassan formálták ki azokat az előítéleteket amelyek azután rövid meghatározások formájában kiegyenlítő hatásúak lehettek a „város” felől érkező folyamatos támadások,behatolások,hódításokkal szemben.
Nincs tökéletes összetett rendszer. (Korpuszkuláris dogma.) Nem is lehet,mert az összetettség növekedése a hiba százalékok és a kapcsolatok bonyolódása, az ismeret torzulások áradatával egyre érzékenyebb és sebezhetőbb állomány használatával kell tovább  működnie.
Az ideák ütköznek a tapasztalással és a javítás-kiegyenlítés csak késleltetve kerül bele a rendszerbe. A falú gazdasági kiépülése,földrajzi éghajlati környezet/háttér és az ember állománya alapján,valamint a más falú cellákhoz való viszonylatai határozzák meg. Így kialakul egy bonyolult értékrendszer amelynek alkotó elemei részben változatlanok,másrészt állandó átalakulásban vannak. Az alapvető veszély/előny a betelepülök, a beáramló népesség,annak összetétele emberi minősége alapján következtethető ki. Túlnépesedés a városias kialakulás felé vezet a kihalás pedig pl.az elvándorlás miatt következik be. Tehát nincs ideális falú,a város meg maga az elkorcsosult ,visszafejlődött értékrendek nyomvonalán kiépülő emberi gyűjtőhely.
A városban az emberi érték másodlagos, a faluban felvázolt állapotok értelmezhetetlenek itt. Tengernyi ember,mint haszontalan alkotó rész kétségbeesetten keresi az élelem,lakás,munka lehetőségeit. Mialatt kialakulnak a városlakó despota rétegei,amelyeknek kiszolgálása,ellátása és őrzése kell hogy legyen/kialakuljon. Az így létrejövő kényszer összefonódások egy penetráns és undorító emberi létezés generálnak,amelyben a „hülye beszéd” a „tudományosodás” ,”tájékoztatás”,valamint a „politizálás” fogalom csoportjai köré intézmények,szervezetek,ügykezelési hatóságok,oktatási és szervezési bűnbandák kialakulása teremtődik meg. A pénz,mint a fizikai munkát megváltani képes, fizikai és szimbolikus fenomén,egyfajta stabilitást és biztos jövőt garantál ennek a szemétdomb szerű, falanszter korpuszkuláris cella képződménynek. Az így létrejött anti-falú szerkezet értelmezése már nem lehetséges az előítéletekre bevezetett egyszerű fogalmakkal,mert a képlet sokkal bonyolultabb és az összetevők,alkotó elemek (emberek) már nem ugyan azon a kód nyelven beszélnek. A „hazugság kultúra” kibontja vitorláit és megszületnek ebben a kőrengetegben,modern patkánylabirintusban a képzetes munka,a fantázia teljesítmények és a világ, a gondolkodás erőszaktételével való átrendezésének förtelmes ideái.
A falú nem teremti meg a gondolkodás, földtől elrugaszkodott,a tapasztalásoktól eltérő ábránd horizontokat,mert az végzetes lenne létezésére. A szimmetrikus gondolkodás és a termesztés/tenyésztés tudatos,okszerű,értelmes,elemző, gyógyító,jobbító,hozamnövelő,érték teremtő,nemesítő indulatok közelében marad. Minden tudás és tudomány eredete,forrása és kiinduló pontján vagyunk. Az anyagok,eszközök,tulajdonságok,jelenségek,viszonyok,bekövetkezések, megvalósulások,tapasztalati és értelmezési horizontján.
A városiasság mint egy telhetetlen éhes és garázda, kakukkfióka-nevelde,tele idegennel,vagy elidegenedett,aszimmetrikusan gondolkodóval és ennek nyomán garázdálkodó selejtes,korcs emberi önképzőkőrök megfeneklett poklában,hazudja maga elé a „fejlődés mítoszát” a „civilizáció értékrendjeit”,a „polgár eszmét” amely nem más mint az egymás könyörtelen kihasználása, kiszipolyozása és felőrlése,valami esztelen és javíthatatlan destruktív belterjes  kannibalizmus kiélése a határtalanság és önellenőrzés jogán/hiányában. Itt az érzi jól magát akinek nincs kontinuitása ,szerves kapcsolata eredete,identitása és légies világfelfogásában a környezetével szemben határozottan megfogalmazott elvárása,igényessége.
Alja emberek

Sokszor használom írásaimban a szimmetria /aszimmetria kifejezés párt,fordítsuk le magyarra mert témánk érthetőbbé válik.

A szimmetria,az azonosság és egyenlőség,valamint az azonosan egyenlő/ség fogalma/i alapján,azt a jelenséget nevesíti,amikor a látvány,érzet tapasztalás és elemzés egy olyan gondolkodási műveletben értelmezi a fizikai világ megnyilvánulásait,amely a korpuszkularizmusban vetődik fel először és utal vissza szimmetria lényegére és ez  így hangzik:
 „ A világmindenségben és annak elemi részleteiben,nincs kitüntetett hely.” (Kd.) Ennek a mondatnak azután tágabb kifejthető értelmezései lehetnek,de mondandónk szempontjából fontosnak tartom,hogy világossá váljon számunkra,hogy a gondolkodás a szimmetrikus ismeret kezelésből alakult ki és ennek következménye az időtlen ismeret kezelés. Az az a végtelen bölcsesség iránya.
Ez ad lehetőséget az összetett rendszerek kialakulására és azok működésére. Az aszimmetrikus gondolat kezelés ugyan akkor az aktuális,helyi viszonyok és helyzetek gyors időnyereségre (haszon viszonylatokra) kialakult másodlagos kozmológiai képződmény/meghatározó. Következmény rendszerként a rövid élettartamú összetett rendszerek versengése és egymás kiszorítása mellőzés,elpusztítására használható ismeret kezelés.
Röviden:
Az időtlenség összetett rendszerei,atomok/világmindenség, szimmetrikus gondolkodás eredményei (Isteni képződmények) míg, az időfüggő, az idő,mint a körkörösségbe zárt véglények(összetett rendszerek kialakulása/keletkezése az aszimmetrikus gondolkodás mesterséges képződményei.
Mellék következtetés,hogy az embert és az általunk ismert biológiai objektumokat egy aszi Isten teremtette. (Az ótestamentumnak van igaza .)
Mindezek ellenére,az összetett rendszerek tulajdonsága a a gondolkodás (ismeret kezelés) szabad eljárás megválasztás lehetősége,annak aki tud összetett fogalmakban gondolkodni. Az így kialakuló ellentmondás abból fakad,hogy a győzedelmes és hitvány,buta,semmirekellő,alantas aszimmetrikus gondolkodással szemben a természet figyelő és azt elemzően,mérlegelően rendszerező paraszt ember egyedeiből fokozatosan kibontakozik egy magasabb rendű,nemesebb és az összetett rendszerek szempontjából, egy a világ átélését és megértését egy több dimenzióban való felfogás „új ember” típusa. Az igazi homosapiens,röviden szi-ember.
Minden lépésünk amely eltávolít a falutól egy szögelfordulás az elkorcsosulás felé.
Az alja ember a faluban elszegényedik,kiközösítésre kerül,mialatt városias szemétdombon,fényes megélhetési lehetőségei vannak,lehetőségei a szakszerűen megtanulható bűnözésben korlátlanok. Elméjében az aszimmetriára való hajlam felerősödik és parazita volta sikeresen bevezeti az értéktelenség - amúgy - izgalmas világába.

A világ nem áll meg, az új ötlet -a városból – a falu városiassá tétele. Ez egy igazi globalo-saurus furfang. A falu szervezése nem önerőből és részben elszigetelten,hanem a városiasság ismérvei mentén történik. Az amúgy is csökkenő egyéni gazdálkodók eltűnnek és látszat intézményekben bonyolult szabályrendszerek alapján élnek. A tilalmak és szabályzatok bevonulnak az ősi,több ezer évet felölelő kapcsolatrendszereikbe. A termesztés/tenyésztés a  „tudományos” műhelyekből érkezik és az aszi -ember kialakítja a már önellátásra teljesen képtelen „olyan mint a falú” modelleket. Az itt élni akaró,egyre gigantikusabb a túlszabályozás szenved el. Már semmi sem a régi,aránytalanul nagy teret kap az új közbeszéd a „ hülye beszéd” alkategóriája. Közvélemény formálás új utakat keres. A kommunizmus-látszat hitélet-liberalizmus-egysorsú működés konglomerátum az aszi teljes túlhatalmával.
A szimmetrikus világ felfogás fokozatosan üldözendő bűnné válik
Tehát az evolúció-devolúció ingája a gondolkodás horizontján fokozatosan az elkorcsosulás felé billen. A deviancia és a korlátlanság,bevonul a szórakoztatás nevű pótcselekvésekbe. Az elemei alkotók (emberek) viselkedése és léte egyazon időben a minden részletre kifundált szabályozás és egyenmüködés lesz.
Általános gondolkodásunkban a szi-aszi megkülönböztetés nélkül aszimmetria áll be,ezért mindenki eldöntheti,hogy hogyan viszonyul a felvetésemhez. Az elkorcsosulás/elfajulás és az elemző/mérlegelő kiépülés/nemesedés (a fejlődés értelmezhetetlen kifejezése helyett) minden részletére kihat az ember biológiai és szellemi tevékenységében. Az egysodrú,egyvonalú,gondolat képzés az ember általános önmeghatározását,értékátalakulását akadályozza. A nevelés és oktatás tükre a nevelő,oktató felfogásának és képzési módszereinek minősége/milyensége. Ha ebben nincs meg a korpuszkuláris szemléletmód akkor a technikai és gazdasági kiteljesedés egy oktalan egyre vékonyodó értelmi állománnyal találja szembe magát. Az aszi-ember nem alkalmas érték és minőség megvalósítására,hiszen fel sem fogja,meg sem érti a jelenség lényegét és veszélyeit.

Az alja ember nem alkalmas munkára,felügyelet nélküli rendtartásra,felelősségteljes közösség kialakítására,jog és kötelesség követő magatartásra,utód nevelésre,igazságosság megértésére,önzetlenségre,együttműködésre, együttérzésre.
Viselkedése megmutatja az ember hogyan válik el a külső jegyei hasonlóságai ellenére a belső gondolat kezelés rendszerétől. Kinyilatkozásaiban az általánosítás nem a részletek elemzéseiből hozott végkövetkeztetés,hanem a rejtett,alantas, haszonelvű szándékok előadása.
Az alja ember,közöttünk él és képmutatása jutalma ként messze felül múlja,balga,naiv,parasztin társait.
Ez társadalmi és világnézeti probléma.
Felesleges olyan mesterséges gondolatkísérleteket,ideákat,vagy hibás általánosításokat okolni az alja ember/nép/társadalmi rendszer,meghatározására. A hiba az elménkben van beprogramozva. Nem lehet lopni megtanulni egy hét alatt. Ahhoz több generáció, tudatos képzése szükséges,hogy az utód megtanulja,hogyan kell uzsorázni és becsapni a parasztint...


Összefoglaló:
Szimmetrikus gondolkodás
Időtlen elemzés,mérlegelés,következtetés.
Eredmény, okos paraszt.
A gondolkodási horizont állandó bővülése.

Aszimmetrikus gondolkodás
Idő függő,válogatás,taktikázás,ravaszság,leegyszerűsítés,korlátlanság.
Eredmény,intelligens alja ember.
A gondolkodási horizont állandó beszűkitése.


Molnár Ferenc

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése