2012-01-06

A gondolkodás sémái,kényszerei,lehetőségei.

Aszi1D-Szi2D


(Vázlat.)

Tévedés azt hinni,hogy a gondolkodás mint értelmi aktívum,mentes bárminemű minőségi rangsortól. Az elme kiépülése a személyi adottságokon túl a a külső/belső képzés ösvényén halad . Részben oktatás,részben önképzés ráhatásai alapján,alakul önismeretünk,önképünk és eredménye önértékelésünk. Mindezt a gondolati sémák teszik lehetővé melyeknek része az ösztön gondolkodás (pl.„belső hang”,álom), előítéletes gondolkodás (pl. dogmák,szerzett tapasztalat,tanulmányok elemei, ) ,valamint .saját gondolkodási elhatározásunk (Sge).(pl. vélemény,kritika,képzelet
A tanítások,tanok,tételek,erkölcsi,közösségi ráhatások annyit érnek amennyit elfogadunk,elismerünk,betartunk és követünk belőlük. Amely azután, ránk vall és felfedi valónkat.
Az Sge. soha nem egy függetlenen és szabadon szárnyaló madár. Kivéve a gyermekeket,részegeket és bolondokat,a józan és értelmes ember az „ egyéni véleményét” a dolgokról többnyire sémák és kényszerek hatása alatt teszi.
Megismeréseink és önálló gondolkodásunk alapján keletkező megállapításaink, igaznak és helyesnek tartott vélemény láncolatot alkotva, egyre erősödő „gondolati módszernek” nevezhető háttere lesz képzeteink és tanult tudásunk állagának. A külső erők,propagandák vonzásába kerülő szabadon sodródó,magányos gondolatok, értéktelenek.
Így lehetséges az,hogy nem lehet hitelesen egész életmenetünket egyazon elvrendszer,világnézet, felfogás,kulturális és/vagy tudományos kisugárzásnak, divatos eszmék előadásának alávetni. Valójában egy keveréke mindennek, sajátos egyedi gondolkodási elhatározásunk. Alkalmazkodik a világ állapotaihoz és ismereteink újraértékelt elemeihez változik,csorbul,kiegészítődik.
Az ember, a világ áttekintésével a mindennapi valóság és a képzelet korlátlanságával,megfigyel tanul és rendszerez. Az így létrejött tapasztalat együttes,a „gondolati módszereinek” foglyává válik és a kialakítandó,megfogalmazásra kerülő előadásaink,fogalmazásaink,fokozatosan,stílusjegyeket és egyedi hangzást hordoznak erről. Jelzéseket és határvonalakat mutatva a környezetnek. Kik is vagyunk és mikképpen gondolkodunk a dolgokról.
A madarat tolláról az embert gondolatairól lehet - így - megismerni (?) Valószínű. Amennyiben saját véleményét halljuk és fogalmi meghatározásainak minősége és határozott íze-bűze van. Mert a vélemény előjele nem szabadna,hogy elirányítson bennünket,csak a kihalható üzenet az előadó szellemi körvonala és mondandójának súlya,előadásának ismeret sűrűsége lehetne ítéletünk tárgya.
Az emberi gondolatközlés az adott élethelyzeteknek,megfelelően számtalan színtéren és viszonylatban megjelenve,legtöbbször a közösségi működés alapelemeiről szól. Az igazán emelkedett megnyilatkozások otthona a tudomány és árnyéka a ezoterika lehetne,de a beavatottak és a tömegek soha nem találkoznak a valóságban – nincs mondanivalójuk egymásnak.
A tudó azt gondolja, az elméjében megszületett érték olyan valuta amelyet nem lehet mindenkivel megosztani. A szektás beavatottat pedig durvább indokok tartják fogva. Léte függ az elhallgatástól.
Így azután az értékes gondolatok, politikai és vallási labirintusok bolyongó fogja. Aki sémákban gondolkodik,biztonságban tudhatja magát. Csak a környezetének kódnyelvén kell megszólalnia és minden belesimul az adott elvárásokba.
A kényszeres gondolkodót a környezetében felbukkanó állapotok és a belső értékrendje állandó értelmi konfliktusba tartja. Az így kialakuló energiákat levezetendő,ha szárnyaló fantáziája van, költő, szépíró,ha anyagi gondokkal küzd filozófus,politikus,ha jó tanítói és tartalmas olvasmányai voltak tudálékoskodóvá lesz,-ha alkotni akar.
...
Mindezeknél fontosabb gondolkodási horizont is van,amely sajnos csak a szimmetrikus gondolkodóknak nyit rálátást és távlatot. Melyek a különbségek jelei ?
A saját gondolkodási elhatározásunk elemző,mérlegelő állapota . Sokan gondolhatják,- de hiszen én pontosan mindig ezt teszem. Nem túl egyszerű ez ? Valóban ?
Az életfeltételeink beteljesülése nem igényel bonyolult gondolkodást. A csapatban, csordában elő állat egyszerű életvitele a gondolat mint műveletvégző készség a táplálék,veszély szaporodás körül felmerülő és/vagy a környezet rendkívül bonyolult színpadán kell rendet tartania. Ennek egyetlen lehetséges módszere az aszimmetrikus gondolat kezelés. Mindent le kell söpörnie az asztalról és csak arra kell összpontosítani ami az adott alapképletnek megfelel és ez az elemi egységre csökkentett választási végpont
(Eecvvp.)

A Darwinizmus fejlődés története szerint,az előemberből kialakul (?) a modern-ember. gondolatkísérletként elfogadható lenne ez az állítás ,ha erre valamilyen lépcsőzetesen eltérő fejlettségű és ma is elő párhuzamos emberpéldányok léteznének. Ilyenek nincsenek és a modern ember egyetlen magára maradt/hagyott teremtmény amely változó földrajzi és társadalmi viszonyok következtében fokozatosan kiépülő technikai sokszínűségben,értelmével - eltávolodva állat társaitól létezik a biológiai objektumok sokszínű tengerében. Elméjében olyan lehetőségekkel amelyeknek -szintén gondolat kísérlet - messze túlmutató érvénye és következményei lehetnének.
Élettanilag,szervezeti felépítéseben azonos tartalmi és működési mechanizmusokkal . Elméjében a gondolkodási műveletvégzés korlátozva és behatárolva,de még így is az állatvilág kivételezett része.
Nem is tudjuk,de gondolkodási módszereinkre egyfajta elkötelezettségként hat a követési kényszer és azonkívül még valami, ami aláássa emberi civilizációnk felemelkedését. Mi lehet az ?
Az értelem feltérképezése és az elme működése nehezen megismerhető terület. A biofizikai működés nem ad felületet elfogadható elméletek kidolgozására. A működés agyterületek meghatározására,azok „izgalmára” esetleges fizikai,kémiai,pszichológiai ráhatásokra adott válaszai alapján próbál egy sejtés értékű képet megkonstruálni.
Az agy sejtrendszerek hierarchikus építménye,hasonlóan a markunkba összetömörített alumínium fóliára ,szinte bele van gyűrve koponyánkba. A probléma egyike,hogy ezt az (emberi) v´változatot nem áll módunkba kiteríteni és tüzetes vizsgálat alá vetni. Felvetődik a kérdés ? Az agyvelő kapcsolatai 1-2-3...n dimenzionáltak e ?
A sejt központi idegenszerét nem ismerjük,feltételezhetően egy parányi nanó elmével rendelkezik,de amikor több sejt kialakítja az első együttműködési sémát,már elkel gondolkodnunk azon,hogy melyik kapcsolási dimenziónak milyen előnye és hátránya ?
Az lineáris ismeret átadás az elektron,vagy foton modulációk alapján olyan átalakító alkatrészeket követelnek amihez egy egész emberi civilizáció több ezeréves vér-verejték és könny áztatta együtt működése szükségeltetett. A sejt nem alkalmazhat ilyen elektron/foton típusú ismeret cseréket
Elképzelésem szerint, a sejt kódnyelve az atomok,molekulák egymáshoz illesztésével,azok kapcsolataival, egymásba épülésével irányítja,társalog és építi ki további sejt csoportjait,szervezeteit korpuszkuláris celláit.
A geometria segít megérteni ennek gazdag lehetőségeit és annak egységnyi (kvantitatív) világát.
Lásd: geometriai kutatásom illusztrációit a Vektor Processzus elnevezés alatt.) A sejt tehát ismeret cserére képes és ennek kód nyelve (feltételezésem szerint )a molekula kötések hierarchiája (Mkh.)
Az biológiai „élet” molekuláris működés amelynek kezdete összetett rendszerekre mutat (k.cellák.) atomi szinten és láncolatuk szintén rangban magasabb szinten összetett rendszerere mutat az ember és az azt meghaladó (feltételezhető ) korpuszkuláris cellákra,értelem hordozókra.
Az ember elágazási pont ebben a minőség változási dimenzióban. Elméjében a rendszerépítő zsírsejtek sajátos eltérő ismeret feldolgozási változatokra képesek.
A kulcs a szimmetriában van.
Az atomok,molekula rendszerek a kozmológiai determinációk következtében szimmetria követők,egy bizonyos határig. Az összetett rendszerek egymás rovására történő kiépülése eltér ettől a „szelíd „ kényszertől (gyenge kölcsönhatás) és bele bonyolódik a egyvonalú/lineáris ismeret feldolgozás – a földi élővilágból ismert, extrém brutális ,kanibalisztikus, - egymás ellenében ható „fejlődés” rendszerére. Az ember tudata és gondolkodási képessége rejtély. A kialakult önszemlélet és önvizsgálat,önmeghatározás,az ismert és ismeretlen bölcselőket eltérő elképzelésekre sarkalta.
Jellegzetes és egymásnak ellentétes elvek az anyagelvűek teremtődés és az Istenségekben hívők teremtés elvei. Az ezekből a világ nézetekből kikövetkeztethető gondolkodási eljárások pontosan helyükre teszik a biológiai ember egydimenziós csatorna gondolkodását és az Isten hívók ettől drámaian eltérő kétdimenziós gondolkodási horizontját.
Fontos nyomatékosítani,hogy itt nem a kinyilatkoztatott hovatartozás .-Én materialistának ,vagy hívőnek tartom magam ! Kijelentésekre alapozott,felületes válogatásáról van szó.
Sokkal inkább a belső meggyőződés a gondolkodás egyénre szabott felfogásáról. Nem lehet egy aszi embert szi gondolkodóvá tenni és a szi gondolkodónak irtóztató aszi módon kezelnie e az ismereteket. A csatornákban futkározó egymáshoz illeszkedő gondolat gombolyagoknak nincs a következtetésekre mutató fejleménye. A kétdimenziós látásmód az egynél több megnyilvánulások eredőivel egy magasabb rendű értelmi szint horizonton a megértés olyan lehetőségeivel dolgozhat amelynek lépcsőfokai elvezethetnek a három dimenziós gondolkodás közelébe. (Meggyőződésem,hogy létezik a „tér” kiterjedésű ismert kezelés.)
...
Az aszi miért egy szemű ? Miért egy háromszög csúcsából néz ki ?
A barbár motívumszerkesztése,elárulja lényét. Nem lát térben és így időtlen szándékában és létezésében. A háromszög,a tört szimmetria. A számmisztikába belekergülő szekta alapító,a sivatag homokjában úgy találta ez a legegyszerűbb geometriai szimbólum, amelynek talányos volta az ismeretek mérlegelés mentes kezelése kiadott neki. Üzenete,mindent látni akarok, a titkaidat fogom kutatni és lopni. Mint tudjuk ez így is történik,az idők kezdete óta.
Az aszi titkokat keres és képleteket,egyetlen előtte felmutatható összeköttetést a mögötte levő információval. Az egy megy egy elméje ez és felismerései súlyos következményekkel járt, jár az emberiség teljes állományára. Egyetlen okossága a haszonra mutató kérdése. Mire lehet ezt használni ?.Majd a következő: Menyi hasznom lehet ebből ? Az így kialakuló erős kötelék behálózza földünket. Vázrendszerévé vált politikai,vallási tudományos gazdasági kiépüléseknek. A társadalom építés egyetlen aszimmetrikus oktalan barom állapotra épült. Otthont adott olyan gyilkos eszméknek,mint a liberalizmus,kommunizmus,rabló kapitalizmus. Azok a kifejezések amelyeket leegyszerűsítő agymunkájával előállít,sem nem értelmezhetőek,sem nem vezetnek sehová. A gondolatokat fonalként kezelő ember,valójában intelligens állat.
...
Témánk lényege a gondolkodás biológiai kényszerzubbonya. A csatorna gondolkodás. Az ismeretnöveléstől való félelem,értetlenség. Aszimmetrikusnak nevezve megjelölhetővé és felismerhetővé válik a gondolat kezelése és az emberiség elkorcsosultá és visszafejlődötté változtató szándéka. Aki nem ért, az azt szeretné ha más sem értené.
Elszakadva attól az alternatívától,amelyet a történelmi időkben bölcselők,próféták,mágusok, szentek,majd filozófusok és természetes szimmetrikus töprengők (táltosok) megfogalmaztak/nak.
Olvasmányainkban fele fel bukkannak azok a meghatározások,amelyet a filozófia tengerré növesztve eláraszt. Így képtelenek vagyunk tanulni a múltból,mert az ajtók bezárva előttünk és újra kell megfogalmazni amit elpusztítottak az aszi könyvtárégetők, tanítások meghamisítói
Ez a csatorna gondolkodó késztetésének megfelelően állatias brutalitással tör rá minden szimmetrikus érvelésre,ha nem tudja elpusztítani,szétbeszéli,átfogalmazza,tiltja,hasznára fordítja,meghamisítja. Az aszi szeret tanulni,de nehezen érti meg az összetett fogalmakat,ezért igyekszik minden összetett dolgot kódokba foglalni és így a hallgatónak, olvasónak kell kibogoznia helyette az összefüggéseket. (A magyar aszi menekül a magyar szavaktól,megcsonkítja azokat,kihelyettesíti,jelezését átformálni igyekszik. Idegen szavaktól terhes szövegelése,legtöbbször saját gondolatoktól mentes sivár szómágia.) Az aszi ügyvéd keresi a kibúvó egyetlen ösvényét a szi, bíró. Ha mégis aszi ül a birói székben akkor vérbíró,gyilkos a hatalom eszközével.
Brutális és buta állatias értelmével fokozatosan a megzavart szi.gondolkodók munkaterveiből,tanulmányaikból futurisztikus utópiákat izzad ki magából.,mint demokrácia,,testvériség,faji/nemi - egyenlőség,mialatt a kialakuló rendszerek a deviancia,és az értékek relativizálása következtében a tömegek fokozatos elbutulása és az aszimmetrikus gondolkodásra kényszerítve,világunk jobbításában alul teljesítenek. Média rabszolgák,a dolgozó robotok,tudományos páriák, sorfala között a csatorna gondolkodók mátrixát rafinált összeesküvésnek megélve,figyelem felhívásként megállapításom az,hogy a kettéválasztás megtörtén. Biológiailag rögzül -néhány ezer éve. Tehát két ,a gondolkodási rendszerét alapelvéve fajtaság létezik az emberi fajon belül.
Együtt él a földtekén az aszi és szi emberfaj. Összekeveredve és magára hagyva. Szettválasztásuk,elkülönítésük lehetetlen.
A történelmi idők irataiból átsüt ennek felismerése,anélkül,hogy a mai értelmezéseinkkel ezt megfelelően feldolgozhattuk volna. A jó és rossz,vagy szelíd és gonosz ember meghatározás nem eléggé világos és pontos.. Mert nem magyarázza meg és nem adja meg annak oksági rendszerét.
A Marxista terminológia,vagy annak lidérc fénye a Freudizmus az emberi jóság/helyesség/megfelelőség/erkölcsösség és ellentettjeit,félve a faji következményektől nevelési és oktatási alapokon nyugvó társadalmi osztály,vagy vallási hovatartozás képtelésegeiből szitálta elénk. Könyvtárnyi szöveg gyűjteményben tárgyalva az ellenségképek örökös megsemmisítését,kulturális vívmányainak megsemmisítését,rombolását. A dolgosság,és szorgalom,értelmesség és törekvés elemi szempontjait démonizálva. Szülőt,testvért,honfitársat uszítva egymásnak, Vallás és politikai harcokba, háborúkba kényszerítve,az önpusztításra,öngyilkosságra,önsorsrontásra alkalmas szi gondolkodókat. (Az állatok nem háborúznak,nem lesznek öngyilkosok.)
A háborút és viszályt az aszi szítja és indítja. Hadseregében,a fronton és az öldöklésben ott vagyunk néhány szerencsétlen csatorna töltelékkel egyetemben. A történelem bizarr és kifordított helyzetekben újra ismétli önmagát.
Így vezetnek a félagyúak bennünket az egy fogalmú képzetek világába,anélkül hogy engedményeket kaphatnánk azok minimum két dimenzióba való kiterjesztését és azok alapos vizsgálatát.
Minden területen felbukkant és feltűnnek ezek az egyre bontott sematikus kényszer képzetek.
Miért választunk, ha csak egy párt van ? Miért követünk annyiféle vallást,amikor egy Isten van ? Miért lenne értelmes az atom,ha olyan ostoba és primitív mint az aszi maga ?
Tegyük fel (gondolat kísérlet),a pénz egyik pillanatról a másikra eltűnik és az állatias emberiségnek folytatni kell életét tovább.
Mi történik a rákövetkező napon ?


Molnár Ferenc


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése