2012-01-01

Higgs-boson

„Sötét újkor”Az emberi csalárdságon nem lehet csodálkozni. Minden időben és térben felbukkanó jelenség. Az,hogy milyen környezetben bukkan fel és kinek mit diktál érdeke soroljuk be ártatlannak,vagy súlyos bűnnek. Döntse el mindenki, a Higgsboson-ról lesz szó.

A közösségek sebezhetőek és mindaddig, ameddig a korpuszkularizmus a tudást és ismeretet corpuscuit- okba nem rendezi, mint valamilyen mitologikus átok behálózza a tudomány teljes rendszerét.. Ez a talányos kezdet,lényegében egy sűrített tudomány kritika. Általánosságokba beszélve, a tudomány egyfajta világmindenséget alkotott képzeletünkben,amelynek előnyei és következményei a valós világunkat képes kiterjeszteni,átértékelni. Okoz meglepő felismeréseket és eltérő világfelfogásokat. Az állatok rettegése a tűztől pont abból fakad,hogy nem képesek besorolni ,önmaguk számára érthetővé tenni a jelenség fájdalmas voltát. Az ember az ismereteket a megértés állapotára szeretné hozni. A gondolkodás műveletvégzés az ismeretek adott állományával. A tudás-tudomány, válogatlanúl áramlik a kiépülő agy (a születés pillanatától) mindennapi működésében,hozzárendelések, a megértés hiányaival egyetemben. Az értem,megértem,felfogom,átélem,élménye igen ritka . Az egy meg egy, egyenlő kettő . A számosság azon tulajdonságát mutatja,hogy a dolgok egységekben növekedés,csökkenés során eltérő halmazokat alkotnak ezek nevei a számsor alapján kialakul,de nem jelent sem minőségi sem fizikai különbséget az egy és az ezer kapcsolata. Vagy mégis ? Igen az ezernek több tulajdonsága van a számtani műveletek alapján. Vagy ez nem igaz ? Az egy tartalmaz még valamilyen elemi részleteket,vagy más ezidáig ismeretlen tulajdonságokat amellyel az ezer nem rendelkezik ? A gondolkodás,mint művelet végzés,nem léphet túl önmaga alkotta határain. Nem vezethet el bennünket egy végtelenségbe tartó megértés,felfogás mezökre,ahol a nagyságrendektől független,vagy kozmológiai állapotoktól elvonatkoztatva következtetéseket és tudás testeket alkothatnánk. Az emberi agy és érzékszerveink erősen korlátozottak. Az ismeretekért folytatott küzdelem mozgástere,egy állandó állapotú sejt szerkezet eredménye folytán véges.


A gondolkodó elme ismeret vákuumot alkot születésünk pillanatától. De az ilyen vákuum tér nincs egyedül. A szellemi sóvárgás (tudás vágy) később alakult ki a biológiai objektumban,mint például a fizikai világ atomtereinek,kozmológiai tulajdonságaiból keletkező vákuumterek. A fiziológiai rendszerekben az éhség,szomjúság,vagy szexuális vágyak szintén sokkal meghatározóbbak ennél a kis csekélységnél amit a kiépülő agysejt halmaz képez magában.


Nincs is semmilyen baj ezekkel a erőterekkel addig ameddig nem alkotnak kényszerítő és hamis egységet. A mindennapi tudomány résztvevői/megteremtői bizony olyan hatások alá kerülnek amelyeknek nem szabadna előfordulnia.


Az egymáson eluralkodó társadalmi erőhatások/viszonyok eredőik alapján rendeződnek és az így kialakuló képben már nem lehet sem az alapvető értékekre,sem a felvethető logikai ,értelmi,igazság kereső, folyamatokra utalni. Marad a kényszer pályák alapján kiépülő zsákutcák és tévutak zűrzavara és azok káros hatásai az ismeretek rendezésében.

Az őskornak nevezett, az írásbeliség kialakulásával megismert tudások napjainkig, a tudomány-tudomány (t.t) és a tudományos-tudományosság (ts.ts.) két egymástól elhatárolható utjait futotta be.


(A t.t-t úgy határozhatnánk meg,hogy az emberi kódnyelveinkből alkotott összefüggés rendszerek halmaza. A fizikai valósághoz közelítő előjelekkel. Többnyire a valósággal szoros kapcsolatot fenntartó természet leírás,megfigyelés,kutatás, keveréke.


A ts.ts, Ugyan ennek a kódnyelvi környezetnek segítségével az összefüggés rendszereivel a fizikai világ valóságától eltávolító előjelekkel jelölhetők meg . A valóságot kiegészítő olyan segéd kódnyelvekkel adja elő értelmezéseit,amelyek egy a valóságnak magnemértése,rejtőzködő állapotai,vagy elképzelt tulajdonságaira megalkotható ismeretekre utal. Ez igen veszélyes,mert az előadások ilyen típusában minden esetben van egy ismeretlen,vagy bizonytalan,rejtett fonákság. A fogalmak pontatlan használata és a részletekben rejlő megértés mellőzése. )


A t.t. Az oksági érdeklődés teremti meg. A ts.ts. A felhasználhatóság,érték,haszon,nyereség hozadéka tartja mozgásban.


Esetünkben a t.t az érdeklődés, a ts.ts. a haszon vákuumtereiről ítélkezünk. Már a kezdetek nem tehették lehetővé külön utas kiépülésüket ,mert a tudás = hatalom és a hatalom = haszon, egybe vonzza ezt a két különös spirál folyondárt. Együttes létezésük nehezen kimutatható és mi korpuszkularisták tudjuk,hogy az aszimmetrikus és szimmetrikus gondolkodás okán a tudományképzők és a tudományosságképzők egyazon iskolákban tanulnak és tudományos műhelyeikben egymással elkeveredve „dolgoznak” a habitusaiknak megfelelően jutnak tudományos eredményekre. Kódnyelveik nemesi címerük,legyen az elismert vagy elmellőzött tudományterület. Díjak,és elismerések,publikáció jelzik,hogy a társadalmi értékelések a ts.ts. -hez közelebb állnak és azok kedvesebbek számukra.. Ez a kettős spirál minden rész elemében szoros kapcsolatrendszert épít ki minden időben és minden helyen, a közösség más nem tudományosnak nevezhető szereplőjével,de leginkább a t.t. és a ts.ts. egyoldalú szimbiózisát figyelhetjük meg.. Tehát kapcsolataik/kötéseik az adott területeken szoros és nehezen elválaszthatóak/elbonthatóak. Osztódásuk során minden „kromoszóma” viszi magával a haszon- eredmény indexeit, az új csoportosulásba,szervezeti egységbe.


Az oktatásban,tájékoztatásban,a titkolt tudományokban, az előadások értékeit erősen szennyezi ez a bizarr kötöttség. Minden pillanatban és megnyilatkozásban rajta kaphatjuk ezt, az ellentétes erőkből létrejött indulatot. Így,azután nem képződhet olyan tisztulási folyamat amely nyomán igazán,határozottan, elkülönülhetne egymástól ez a bizarr „ismeret kromoszóma” .A valóság búvár és a széltoló.


Az alkímia és a tudomány összefonódva ígéreteiben az örök életet „bölcsek kövét” és a korlátlan gazdagság „aranycsinálást” teríti az uralkodók elé -ugyan ki tud ennek ellenállni ?


Ha átkódoljuk a mai tudományos tudományoskodók nyelvezetére, a genetika a bölcsek köve és a Higgsboson az arany ( korunk aranya az energia) ezek ígéreteivel operál.
Kétféle tudományos kutatás létezik és a területei nem folynak egybe,de kapcsolataikban a kódnyelvek a segítségükre vannak és látszólag jól megértik egymást. - Hiszen, mindenkinek megkel élnie valamiből - ahogy apukám mondta.


Újra oda lyukadunk ki, hogy a gondolkodás indulata eltérő forrásból, eltérő eredmények kialakulására irányít valamennyiünket.


Ha aszimmetrizálom azt ami szimmetrikus is lehetne,akkor utat választottam és nincs belőle visszatérés. Nyereség – idő/tér energia – hozadék – előny – befolyás – hatalom – korlátlanság - összeesküvés – morálmentesség – hitetlenséghite...lesz a jutalom. Szóval a nagy gazemberek,csalók,szélhámosok,tolvajok,zs iványok,színészkedők,politikusok,papok,p rédikátorok,megváltók, tudóskokód, társaságába találom magam - ismerjük őket, nem ?


Ha szimmetrizálom a gondolataimat,akkor a látszólag aszimmetrikus jelenségek,állapotok között is az ismeretek állandó növelése -időveszteség mellett - egy bejárhatatlan ismeret univerzumban találom magam ahol a haszon teljesen mellőzött fogalom és a hit a gondolkodás korlátoltságában belátja saját határait és állít maga is erkölcsi -naiv- sérthető,gyenge világfelfogást. Ugyan akkor egyfajta bölcseleti tudás teret tölt be,amelyben a jutalom, a valóság állandó egyensúlyban tartott megértése.


Mosolyogni való ez a Higgsboson cirkusz. A világmindenség alkotó elemeit úgy kutatják,hogy rombolnak. Az a rendszer amelynek léte az emberi valónk káprázatos rend alapjain nyugosznak, „nagy” energiák pallosával hasítják ketté korunk aszi Nagy Sándorjai. Senki nem emeli fel szavát,mert a kettős spirál erős mint a „kun kötés”. Ha ilyen balga az emberiség akkor nem szabad csodálkozni,hogy semmi sem változott és nem is fog, a tudomány meghatározásában és annak szervezetében..
A civilizáció tehát egyazon alkotó kettős tulajdonsága okán nem fejlődik hanem enerválódik, az az a devolució kiinduló pontja. Ez elvezet bennünket az olyan tudat illetve önmaghatározásokhoz,amelyből egyre inkább hiányzik a minőségi előre lépés. Sőt, egyre nagyobb mértékű az emberi tudás egyenlege,amikor a fizikai világ irányából keletkező ismeret kapcsolatok elbomlásának mértékét vizsgáljuk. Amikor az impotens kutató előre akar lépni, tehetetlenségében a megalomániába esik, az egyre nagyobb hőmérséklet,gigantikus mágneses erő,extrém sugárzás,elképesztő nyomás vagy vákuum, végsebesség, stb, költséges és kívülről szemlélve meglehetősen gyerekes szórakozásokba kezd. Az elméleti kutatás pedig úgy tekint a kor matematikai lehetőségeire,mint valamilyen orákulumra. Nem véletlen,hogy a médiában előadó „Nobel díjas” vagy egy könyvespolc vagy egy képletekkel telefirkált tábla előtt magyarázza a bizonyítványát. Amit „fordítók” adnak elő számunkra és a lényege az örök élet valamint az aranycsinálás vegyi képletei.
Az auktoritás, tudomány ellenes,pontosabban tudás ellenes. Miért ?


Azért mert a tudás minden irányban nyitott jelenség és ez elbizonytalanító egy karosszékébe/katedrájába belegyepesedett ts.ts.-nek. Így a tudomány-tudomány kénytelen magával cipelni a tudományos-tudományőskódokat akik valójában szélhámosok,naplopók és a tudomány kufárjai -a véghatalom tudás tolvajai.
Bosonok,pedig nincs nincsenek !
Az atom, egy egységekben változó összetett rendszer, kozmológiai korpuszkuláris cella amelynek alkotói szoros kapcsolatban vannak az öt körülvevő szubjektív kozmológiai viszonyokkal. Az atomban megtalálható energiát az antiproton őrzi. Amit a buborék kamrák mutatnak,nem más mint egy egy antiproton sajnálatos elbomlása.
Meg kellene tisztítani a tudományt az aszimmetrikus gondolkodók befolyásától.


M.F.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése